Avaleht

Projektid

Arendusnõuniku jätkamine Eesti Tööandjate Keskliidus

Toetus on mõeldud arendusnõuniku palgakuludeks. Eesti Tööandjate Keskliidu arendusnõuniku palkamise abil toetame Eesti tööandjate innovatsioonivõimekust ja tootlikkust, mis võimaldab nii tööandjal kui töötajatel teenida suuremat tulu ja muuta majandustegevust kestlikumaks.

Projekti eesmärk on viia ellu Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja töörühma tegevusplaani, mille eesmärk on ettevõtjate innovatsioonivõimekuse ja äritegevuse kestlikkuse tõstmine. Projekti abil soovime kaasa aidata Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE) eesmärkidele, mille ettevõtlussuuna olulise esindajana peame seda oma üheks prioriteediks.

Arendusnõuniku töö tulemusena:

 1. kasvab erialaliitude ja ettevõtjate informeeritus:
  1.1. innovatsioonitrepist,
  1.2. TAI terminoloogiast ning regulatsioonist,
  1.3. TAI soodustavatest meetmetest,
  1.4. TAI koostöövõrgustikest ning infokanalitest,
  1.5. intellektuaalomandi kaitsmise vajadusest ja võimalustest,
  1.6. kestlikkusealasest regulatsioonist, meetmetest jmt ökosüsteemist;
 2. kasvab riigi- ja TA asutuste informeeritus ettevõtjate:
  2.1. TAI vajadusest ning arengutest,
  2.2. lahendusettepanekutest TAI võimekuse ja kestlikkuse suurendamiseks;
 3. suureneb TAI mahukate ettevõtete 2% klubi liikmeskond;
 4. valmivad tööandjate ettepanekud:
  4.1. valitsusele innovatsioonivõimekuse ja kestlikkuse suurendamiseks, sh inseneride, TAI töötajate ja roheoskuste pakkumise suurendamiseks/ajakohastamiseks;
  4.2. vajadusel kooskõlastatavate eelnõude ja arengukavade muutmiseks.

Kaasrahastaja: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)

Toetuse summa: 59000 eurot.

Periood: 01.05.2023 – 30.04.2025

Sotsiaalne partnerlus ja paindlikud töösuhted (Facilitated access to work through flexible work) (2022/348366)

Rahastaja: Projekti rahastatakse Norra toetuste 2014–2021 programmi „Sotsiaaldialoog – inimväärne töö“ kaudu.

Projekti eesmärk on toetada ja arendada sotsiaalpartnerite koostööd, koolitada tööandjaid ja toetada dialoogi töötajate ning nende esindajatega. Samuti koguda sisendit töösuhete paindlikkuse tõstmiseks, seadusandluse täiendamiseks ning partnerite omavaheliste kokkulepete sõlmimiseks.

Projekti periood: 1. jaanuar 2023 – 29. veebruar 2024.

Projekti viib ellu Eesti Tööandjate Keskliit. Projekti partnerid on Eesti Ametiühingute Keskliit ja Norra Ettevõtjate Keskliit (NHO).

Loe lähemalt siit >

Rahvusvaheline koostööprojekt “Töömaailma digitaalseks muutmine koostöös sotsiaalpartneritega”

Projekt “Töömaailma digitaalseks muutmine koostöös sotsiaalpartneritega” on rahvusvaheline koostööprojekt, mille eesmärk on teada saada teiste riikide praktikaid – kuidas nemad on ametiühingute ja tööandjate koostöös tegelemas digitaalselt ümberkujuneva töökeskkonna küsimustega ning saadud teadmisi hiljem oma töös rakendada. 

Samuti on eesmärk näidata nii töötajale kui tööandjale, et digivõimalused pakuvad kasu ja lisandväärtust.

Projekti perioodiks on märts 2021- märts 2023.

Loe lähemalt siit

Annetame Aega algatus

Annetame Aega on Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank AS-i poolt algatatud heategevuslik initsiatiiv, mille eesmärgiks on edendada vabatahtlikku tegevust Eestis tegutsevate organisatsioonide ja nende töötajate seas. Algatuse põhieesmärk on julgustada tööandjaid andma oma töötajatele võimalust panustada ühiskonda ja kogukonda vähemalt ühe tasustatud vaba päeva jagu aastas. See on lihtne ja paindlik mudel ettevõttes heategevusega alustamiseks või juba olemasolevate vastutustundlike tegevuste täiendamiseks

2023. aasta prioriteediks on teadlikkuse tõstmine Annetame Aega algatusest laiema avalikkuse hulgas. Eesmärgiks on kogu võrgustiku aktiivsemaks muutmine läbi nende heategude esiletõstmise ja uute liikmete värbamine.

Rahastaja: Swedbank AS

Sotsiaalne partnerlus ja paindlikud töösuhted (Facilitated access to work through flexible work)

Projekti periood: 2020 – 2022

Rahastaja: Projekti rahastatakse Norra toetuste 2014–2021 programmi „Sotsiaaldialoog – inimväärne töö“ kaudu.

Projekti eesmärk on toetada ja arendada sotsiaalpartnerite koostööd, koolitada tööandjaid ja toetada dialoogi töötajate ning nende esindajatega. Samuti koguda sisendit töösuhete paindlikkuse tõstmiseks, seadusandluse täiendamiseks ning partnerite omavaheliste kokkulepete sõlmimiseks.

Projekti viib ellu Eesti Tööandjate Keskliit. Projekti partnerid on Eesti Ametiühingute Keskliit ja Norra Ettevõtjate Keskliit (NHO).

Loe lähemalt siit

Tööandjate võrgustikutöö korraldamine aastatel 2017-2021 vähenenud töövõimega inimeste palkamise teemal

Projekti periood: 2017 – 2021

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on suurendada tööandjate teadlikkust, oskusi ja valmidust arvestada töötajate eri vajadustega ja vähendada teadlikkuse tõstmise kaudu eelarvamusi ja hirme vähenenud töövõimega inimeste palkamisega seoses.

Projekti tellija on Sotsiaalministeerium ning projekti viivad ellu Eesti Tööandjate Keskliit ja personalijuhtimise ühing PARE.

Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

Projekti periood: 2017 – 2021

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

„Eesti Infoühiskonna arengukava 2014–2020“ seab eesmärgiks arvuti ja interneti mittekasutajate osakaalu vähendamise 5%-ni aastaks 2020. DigiABC projekt toetab selle eesmärgi saavutamist ning pakub võimalust digitaalse kirjaoskuse omandamiseks, mis omakorda toetab tööealiste inimeste hakkamasaamist infoühiskonna liikmetena ning suurendab nende isiklikku ja Eesti majanduse jaoks oluliste sektorite konkurentsivõimet.

Projekti tellija on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning projekti viivad ellu IT Koolitus ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas

Tegevused: „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“

Projekti periood: 2015 – 2019

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on tõsta tööandjate teadlikkust praktika ja töökohapõhise õppe olemusest ja võimalustest, parandada praktika ja õpipoisiõppe mainet nii tööandjate seas kui ka ühiskonnas laiemalt, tunnustada parimaid praktika- ja õpipoisiõppe pakkujaid ettevõtjaid.

2015-1- LT01- KA202-013415-930003700. Õpipoisiõppe arendamine: Töökohapoolsete juhendajate koolitamine ja õpipoisiõppe edendamine

Meede: KA2 Strateegiline partnerlus

Projekti periood: 01.09.2015-31.08.2017

Rahastaja: Erasmus+ programm

Partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre (Leedu), Centre of Expertise and Productivity (Soome), Actions Intégrées de Développement asbl (Integrated Development Action) (Belgia), Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre (Leedu), Lithuanian Engineering Industries Association (Leedu), Lithuanian Builders Association (Leedu)

Projekti eesmärk on täpsustada töökohapoolsete praktikajuhendajate koolitusvajadus, koostada koolituskavad ja pilootprojektina koolitada õpipoisijuhendajaid.

Information Bulletin Meeting in Vilnius

Information Bulletin Meeting in Brussels

27.-28.veebruaril 2017 toimus projekti koosolek Tallinnas. Töötati koostatava õppematerjaliga ja arutati edasisi tegevusi. Osalesid projekti partnerite Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre, Centre of Expertise and Productivity,  Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre, Lithuanian Engineering Industries Association , Lithuanian Builders Association esindajad.

Kokkuvõte koosolekust leiab siit. 

08.juunil 2017 toimus projekti koosolek Vilniuses. Arutleti projekti töökohapoolsete juhendajate õppematerjali piloteerimist Lätis, Leedus ja Eestis. Samuti arutleti muudatusi Soome kutsehariduses, käesoleva projekti administreerimisega seotud ja muid küsimusi. Osalesid projekti partnerite Eesti Tööandjate Keskliit, Jerusalem Labour Market Training Centre, Centre of Expertise and Productivity, Actions Intégrées de Développement asbl, Lithuanian Qualifications and Vocational Training Development Centre, Lithuanian Engineering Industries Association , Lithuanian Builders Association esindajad.

Loe projektist ja selle tulemustest täpsemalt siit. 

New social co-operation model – rising of employees’ involvement in the company’s financial management and economic performance

Projekti periood: 02.11.2015-30.04.2017

Leping nr VS/2015/0382

Rahastaja: Euroopa Komisjon

Partnerid: Eesti Tööandjate Keskliit, Latvijas Brivo Arodbiedribu Savieniba, Lietuvos Profesiniu Sajungu Konfederacija Lpsk, Nordbildung Bildungsverbund Fur Die Metall- Und Elektroindustrie Gemeinnutzige Gmbh, Vilniaus Pramones Ir Verslo Asociacija ; Vsi Projektu Valdymo Ir Mokymo Centras

Kollektiivsete töösuhete roll töötingimuste kohandamisel vähenenud töövõimega inimestele

Projekti periood: 2016 – 2018

Rahastaja: Euroopa Komisjon, Swedbank

Projekti eesmärk on toetada tööandjate ja töötajate esindajate võimekust toetada vähenenud töövõimega inimeste, sealhulgas puudega ja vananevate töötajate võimalusi osaleda tööturul. Projekti tulemusena valmivad koostöös Eesti, Poola ja Ungari sotsiaalpartneritega ettepanekud, kuidas edendada töötingimuste kohandamist vähenenud töövõimega inimestele.

Projektis löövad kaasa mõttekoda Praxis, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Cardiff University (UK), Instytut Spraw Publicznych (ISP, Poola), Konfederacja Lewiatan (Poola tööandjad), Konfederacja Pracy (Poola ametiühingud), Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz, Ungari ametiühingud) ja Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ, Ungari tööandjad).

Eesti Tööandjate Keskliidu poliitikakujundamisel kaasarääkimise võimekuse suurendamine

Meede: Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Projekti periood: 2014 – 2018

Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti eesmärk on suurendada Eesti Tööandjate Keskliidu poliikakujundamises kaasarääkimise võimekust. Oma liikmete kaasamisvõime suurendamiseks koolitame keskliidu ja haruliitude võtmeisikuid ning arendame konsultandi abil oma kaasamisprotsesse. Analüütilise võimekuse kasvatamiseks arendame koostöövõrgustikku poliitikauuringute asutustega, arendame analüütilisi oskusi ning koostame analüüse majanduse konkurentsivõimega seotud probleemide ja lahenduste leidmiseks.

Tööandjate erialaliitude lobikoolitus (2016)

I moodul

II moodul

III moodul

IV moodul

V moodul

V mooduli tööleht

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields