Avaleht

Praktika

Mis on praktika?

Praktika on õppekava osa, mis annab võimaluse teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid rakendada reaalses töökeskkonnas. Praktika toimub juhendaja juhendamisel ja sellel on kindlad eesmärgid ning ülesanded.

Tulevaste spetsialistide ettevalmistamisel tulevaseks tööks ja tööturul toimetulekuks on praktikal väga oluline osa. Praktika ajal arendatakse õppija praktilisi erialaseid üldiseid pädevusi. Väga oluline nii õppijale kui koolile on õppija individuaalne nõustamine ja praktika tagasisidestamine.

“Parim praktika 2023” konkurss: tunnustame praktikaalase tegevusega silma paistnud tööandjaid ja õppureid
Eesti Tööandjate Keskliit kutsub märkama ja tunnustama tublisid tööandjaid ja õppureid, kes eelmisel õppeaastal oma praktikaalase tegevusega silma paistsid ja paljudele teistelegi eeskujuks olid! “Parim praktika 2023” konkursile on võimalik esitada parima praktikakoha ja parima praktikandi kandidaate vahemikus 24. august kuni 1. oktoober 2023 (pikendatud).

Tutvu konkursi tingimustega ja kandideeri ise või esita oma kandidaat parima praktikakoha ja parima praktikandi leidmiseks.

Praktika ajal laieneb õppijale töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Seega on ettevõttel vastutus viia läbi tööohutuse alane instrueerimine tööpaigas ning tööohutusvahendite ootuspärase kasutamise tagamine praktikandi poolt.

Kutseõppe praktikakorraldust reguleerivad järgmised õigusaktid: kutseõppeasutuse seadus, kutseharidusstandard, praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord.

Kutseõppeasutuse seadus

 • Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.
 • Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord

 • Kooli, õpilase või tema seadusliku esindaja ja praktikakoha vahelised suhted praktika korraldamisel reguleeritakse enne praktika algust sõlmitava lepinguga, milles lepitakse kokku praktika toimumise täpsemas korralduses ning praktikalepingu poolte õigustes ja kohustustes.
 • Praktikat juhendavad koostöös nii kooli- kui ka praktikakohapoolsed asjakohase ettevalmistusega praktikajuhendajad. Praktikajuhendajate ülesandeks on juhendada ja nõustada õpilast praktika ettevalmistamisel ja läbimisel, toetada enesehindamisel ning anda õpilasele tagasisidet õpiväljundite saavutatuse kohta praktika käigus.
 • Kool tagab praktikakohapoolsete juhendajate teavitamise, koolitamise ja nõustamise. Koolipoolne praktikajuhendaja koostab õpilase individuaalse praktikakava,milles püstitab koos õpilase ja praktikakohapoolse juhendajaga õppekavast tuleneva individuaalse praktikaülesande, milles kirjeldab õpilase poolt koolis läbitud õpinguid ja praktika oodatavaid õpiväljundeid.
 • Koolipoolne praktikajuhendaja juhendab ja nõustab õpilast kogu praktikaperioodi vältel ningvajadusel teavitab ja nõustab praktikakohapoolset juhendajat praktika ettevalmistamise ja läbiviimise küsimustes, sh dokumentatsiooni koostamisel.

Kutseharidusstandard

Kutseharidusstandard annab kutse-ja erialaõppe ühtsed nõuded ja ülesanded. Kutseharidusstandardi kohaselt võivad õpingud toimuda kontaktõppena, praktika ja iseseisva tööna.

Täiendav info SA Innove kodulehel

Kõrgkoolide praktikakorraldust reguleerivad kõrgharidusstandard ja kõrgkoolide end kehtestatud regulatsioonid.

Kõrgharidusstandard

Praktika on õpiväljundite saavutamise sihipärane tegevus, mille eesmärk on rakendada õpitud teadmisi ja oskusi õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel töökeskkonnas.
Bakalaureuse- ja magistriõppes on praktika nõutav siis, kui see on vajalik õpiväljundite saavutamiseks. Praktika maht määratakse õppekavas.
Rakenduskõrgharidusõppes moodustab praktika õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15%.

Praktikakorralduse regulatsioonid ja nõutud dokumentatsioon on kõrgkoolides kirjeldatud õppekorralduseeskirjas, praktika juhendites jm kõrgkooli tegevust reguleerivates dokumentides. Enamasti on kõrgkoolides määratud töötajad, kes praktikat korraldavad ning jälgivad, et protsessi sisulised nõuded oleksid täidetud. Ettevõtte ja kõrgkooli pikaajalise koostöö puhul sõlmitakse tavaliselt raamleping. Praktikaleping sõlmitakse praktikakoha (ettevõtte või asutuse) soovi korral.

Täiendav info

„Praktika kõrgkoolis“ (SA Archimedes, programmi Primus büroo 2011)

Kõrgkoolides on kasutusel ka projektiõpe ja projektipõhine praktika, kus õppimine (projekti elluviimine) toimub õppijate rühmas meeskonnatööna ja õppijad täidavad konkreetset terviklikku ülesannet või lahendavad reaalset probleemi, mis hõlmab erinevaid valdkondi (projekti fookus peaks olema interdistsiplinaarne).

Projektipõhine praktika on eelkõige levinud rakendusliku suunitlusega õppekavades ning tehnilistel erialadel, kuid see on rakendatav ka humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna õppekavades (näiteks

ürituste korraldamine, õppeprojektide tegemine erinevas vanuses inimestele, ühiskondlike probleemide lahendusstsenaariumide koostamine).

Ettevõtjad saavad projektipõhises praktikas osaleda tellijate ja mentoritena.

„Projektipõhise õppe ja praktika roll kõrghariduse õppekavades“ SA Archimedes, programmi Primus büroo 2011

VÕTA arvestamise kohta saate lugeda siit: http://www.innove.ee/et/kutseharidus/oppija-toetamine-kutseoppes/vota

Õppekavade kirjeldused leiate siit: innove.ee

Välistudengite praktika korraldamise kohta saate lisa lugeda siit

Praktkajuhendamise toetused ettevõttele

PRIA maksab toetust põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulude osaliseks hüvitamiseks.

Taotlusi saab esitada 10. septembrist kuni 10. oktoobrini 2016 posti teel järgmisel aadressil: Praktikatoetus, PRIA, Tähe 4, 51010 TARTU või elektrooniliselt taotleja poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil turukorraldus@pria.ee.

Täpsem info: pria.ee

Tallinna Ettevõtlusamet maksab toetust Tallinna ettevõtetes läbiviidava praktika juhendamisega seotud täiendava töö tasustamiseks.

Toetust antakse järgmistes Eesti kõrgharidusstandardi ja kutseharidusstandardi alusel kehtestatud õppevaldkondades õppivate praktikantide juhendamiseks:

 • Loodusteadused, matemaatika, statistika
 • Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
 • Tehnika, tootmine ja ehitus
 • Humanitaaria ja kunstid (ainult kunstide õppesuund)

Taotlus peab olema esitatud hiljemalt 1 päev enne praktika algust ettevõttes!

Toetuse piirmäär ühe praktikandi juhendamise kohta tunnis on 4 eurot, sealhulgas töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed. Kokku ühe taotleja kohta makstakse toetust kuni 3000 eurot aastas.

Toetus makstakse välja pärast praktika toimumist ja lõpparuande esitamist.

Täpsemad tingimused leiate siit:

tallinn.ee

Töötukassa maksab toetust tööpraktika juhendamise eest

Tööpraktika eesmärk on anda tööotsijale vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi.

Tööpraktika korraldamiseks sõlmitakse haldusleping. Praktika ajal maksab Töötukassa tööandjale juhendamistasu esimesel kuul 20,32, teisel kuul 15,24 ning kolmandal ja neljandal kuul 10,16 eurot päevas.

Praktika ajal ei tohi sõlmida praktikandiga töölepingut ega maksta talle töötasu. Vastasel juhul on tegemist töösuhtega ning töötukassa peab lõpetama nii praktikandi töötuna arveloleku kui ka praktika.

Täpsemalt saate lugeda siit: tootukassa.ee

Kuidas leida praktikante?

Töötajate järelkasvu koolitamissooviga võivad ettevõtted pöörduda kutsekoolide või ülikoolide poole. Samuti võib oma soovist teada anda Töötukassale.


Kui kaua praktika kestab?

Näiteks Töötukassa vahendatav tööpraktika kestab nii kaua, kui on töötamiseks vajalike praktiliste oskuste omandamiseks tarvis, aga mitte üle nelja kuu.


Kas praktikandile peab tasu maksma?

Praegu kehtivate õigusaktide kohaselt ei ole kohustust maksta praktikandile töötasu.


Mis vahe on Töötukassast tulnud praktikandil ja koolist tulnud praktikandil?

Koolist tuleva praktikandi jaoks on ettevõttepraktika õppekava osa, praktika käigus ta kinnistab eelneva teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Praktika ajaks sõlmitakse enamasti kooli, ettevõtte ja õppija vahel praktikaleping. Praktikandile ei ole kohustuslik maksta töötasu. Töökohapõhise õppe korral maksab kool juhendajatel tasu kuni 50% pearahast. Vt ka PRIA ja Tallinna Ettevõtlusameti toetusi praktikajuhendajatele.

Töötukassast suunatakse ettevõttesse praktikale tööotsija vajaliku praktilise töökogemuse saamiseks ning töölesaamiseks vajalike ametialaste oskuste ja teadmisi täiendamiseks.

Tööpraktika korraldamiseks sõlmitakse Töötukassa ja ettevõtte vahel haldusleping. Praktika ajal maksab Töötukassa tööandjale juhendamistasu esimesel kuul 20,32, teisel kuul 15,24 ning kolmandal ja neljandal kuul 10,16 eurot päevas. Praktika ajal ei tohi sõlmida praktikandiga töölepingut ega maksta talle töötasu. Vastasel juhul on tegemist töösuhtega ning töötukassa peab lõpetama nii praktikandi töötuna arveloleku kui ka praktika.


Mida arvestada välistudengeid praktikale võttes?

Oleme kirjutanud juhendmaterjali tööandjale välistudengite praktikale värbamise lihtsustamiseks. Materjali saab lugeda siit.

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi „Praktik Cum Laude“ eesmärk on tunnustada säravaid praktikante, kes praktika käigus oma oskusi silmapaistvalt arendavad. Konkurssi korraldame alates 2016. aastast.

Esita oma tänavused parimad praktikandid konkursile enne 16. oktoobrit!

Lisainfo ja tingimused: loe siit

Statuut
Ankeet

Valime igal kevadel Eesti parimad praktikakohti pakkuvad ettevõtted. Kõik võitjad saavad õiguse kasutada vastavat märgist. Alates 2016. aastast toimuva konkursi kohta loe SIIT.

2022. aasta konkursi statuut, ankeet.

Millele mõelda enne praktika kavandamist?

Kas on olemas sobilik(ud) juhendaja(d)?

 • Kas praktikandile on võimalik tagada töökoht?
 • Kas on võimalik praktikandile anda tööülesandeid, mis aitaksid kinnistada ja süvendada teoreetilise õppe käigus saadud teadmisi, oskusi ja hoiakuid?
 • Kas ettevõttel on finantsiliselt ja töökorralduslikult võimalik praktikante vastu võtta, arvestades, et juhendajatele on juhendamine lisakohustus?
 • Millal oleks ettevõttele sobilik aeg?
 • Mis on kooli seatud praktikaeesmärk ja konkreetse praktika õpiväljundid? Kas need on saavutatavad?
 • Kas praktikanti lähetav (õppe)asutus on koostööaldis, arvestades, et praktika tulemuslikkuseks on oluline tehtav eeltöö, samuti hilisem tagasisidestamine?
 • Millal oleks koolile sobilik aeg praktikaks? Kas aja osas on vajadusel võimalik läbi rääkida?
 • Missugused peaksid olema võimaliku praktikandi eelteadmised?
 • Missugune on praktikandi suhtumine praktikasse?
 • Kas ja missugused on riigi või omavalitsuse toetused praktika läbiviimiseks?

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields