Avaleht

Avalda arvamust: kollektiivlepingu laiendamise esinduskriteeriumite kehtestamine

Sotsiaalministeerium on teinud ettepaneku kollektiivlepingu laiendamise esinduskriteeriumite kehtestamiseks.

Kollektiivlepingu laiendamine tähendab kollektiivlepingu tingimuste kohaldamist ka nende töötajate ja tööandjate suhtes, kes ei ole kollektiivlepingu pooled ega mitte ka isikud, kelle huve pooled kollektiivlepinguga esindavad, kuid kes tegutsevad kollektiivlepingus kokkulepitud tegevusalal või selle tegevusala piires kollektiivlepingus kokku lepitud ametialal.

Kollektiivlepingu seaduse (KLS) § 4 lg 4 kohaselt on võimalik laiendada tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu ning tööandjate keskliidu ja töötajate keskliidu vahel sõlmitud kollektiivlepingutes kehtestatud palgatingimusi ning töö- ja puhkeaja tingimusi.

See tähendab, et vaid näiteks kaks tööandjat ja viiest töötajast koosnev ametiühing võivad omavahel kokku leppida kohustuste laiendamise kogu sektorile.

Hetkel kasutatakse laiendamist tervishoiu ja transpordi sektoris ning töötasu alammääras kokku leppimisel.

 

2018. a 25. jaanuaril sõlmisid Eesti Tööandjate Keskliit ja EAKL kollektiivlepingute laiendamise hea tava kokkuleppe, mille põhjal on osaliselt Sotsiaalministeerium oma ettepaneku teinud.

Sotsiaalministeeriumi ettepanek on:

  • sätestada, et laiendamiskokkulepet sõlmiva tööandjate ühingu või tööandjate liidu liikmed peavad olema tööandjaks vähemalt 20% vastava sektori töötajatele.

Tingimused eelnimetatud hea tava kokkuleppest:

  • pooled teavitavad avalikkust sellise kollektiivlepingu sõlmimise või muutmise kavatsusest meedia (sh. sotsiaalmeedia) vahendusel vähemalt 1 (üks) kuu enne läbirääkimiste alustamist;
  • läbirääkimiste lõppedes teavitavad pooled avalikkust selle tulemustest meedia (sh. sotsiaalmeedia) vahendusel ning avaldavad kollektiivlepingu projekti oma organisatsioonide kodulehel;
  • huvitatud isikutel on õigus esitada 1 (ühe) kuu jooksul alates kollektiivlepingu projekti avaldamisest lepinguprojektile oma põhjendatud arvamusi ja ettepanekuid;
  • kollektiivlepingu laiendatud tingimused hakkavad kehtima mõistliku aja jooksul, näiteks 3 (kolme) kuu möödumisel kollektiivlepingu avaldamisest.

Enne laiendatava tingimuse jõustumist on SOM ülesandeks kontrollida:

  1. kas lepingu sõlminud tööandja või tööandjate liit täidab esinduskriteeriumi nõude ning
  2. kas on täidetud kaasamise eeldused.

Ootame teie arvamusi:

  • kas peate sellist esinduskriteeriumi piisavaks (20% sektori töötajate tööandja)?
  • kas peaks olema mingi kriteerium ka ametiühingule, kes laiendatavat kollektiivlepingut sõlmib?

Loomulikult on ka kõik muud ettepanekud esinduskriteeriumite osas teretulnud

Palun saatke oma kommentaarid hiljemalt 25.septembriks 2020 aadressil: piia@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields