Avaleht

Avalda arvamust: Keskkonnaseadustiku üldosa jt seaduste muutmine

Keskkonnaministeerium on meile kooskõlastamiseks saatnud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu).

Eelnõuga soovitakse optimeerida keskkonnaotsuste protsesse ja vähendada keskkonnaõiguses halduskoormust loamenetluste liitmise ja koordineerimise kaudu. Eelnõu on osa keskkonnaseadustiku üldosa seadusega alustatud keskkonnaõiguse kodifitseerimisest, millega süstematiseeritakse keskkonnaseadustiku eriosa seadustes asuvad keskkonnaloa menetluse nõuded, lahendatakse vastuolud ning luuakse alus ühtse keskkonnaloa andmiseks.

01.11.2016 jõustunud muudatustega ei pea enam taotlema eri liiki tegevuste (vesi, õhk, jäätmed, maapõu) jaoks eraldi keskkonnalube, vaid saab taotleda nn ühtset keskkonnaluba, mis annab isikule õiguse teha ühte või üheaegselt mitut tegevust ühe loa alusel. Ühtse keskkonnaloa andmise võimaluse rakendamiseks on aga vaja kehtivat lubade andmise regulatsiooni täiendavalt ühtlustada (nt kehtivad praegu eri lubadele erinevad vormid).

Seletuskirja kohaselt kasvab hinnakirjade “ühtlustamisega” riigilõivudest saadav tulu kahekordseks (500000 eurot aastas).

Eelnõuga muudetakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust, atmosfääriõhu kaitse seadust, ehitusseadustikku, jäätmeseadust, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust, keskkonnatasude seadust, keskkonnavastutuse seadust, kiirgusseadust, maapõueseadust, ravimiseadust, riigilõivuseadust, tööstusheite seadust ja veeseadust.

Loe seaduseelnõud, seletuskirja ja lisamaterjale.

Palun tagasisidet eelnõule 11. juuniks: raul@employers.ee!

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields