Avaleht

Avalda arvamust: keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmine

Keskkonnaministeeriumis on valminud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) muutmise seaduse eelnõu.

KeHJS väljatöötamine on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/52/EL ülevõtmisega, millega muudetakse direktiivi 2011/92/EL2 teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (edaspidi ka direktiiv 2014/52/EL).

Direktiivi 2014/52/EL ülevõtmine Eesti õigusse ei too kaasa ulatuslikke muudatusi KeHJSis.
Keskkonnamõju hindamise menetluse ülesehitust ega sisu ei muudeta põhimõtteliselt, vaid täpsustatakse juba olemasolevaid norme ja lisatakse uusi sätteid.

Peamised muudatused on seotud eelkõige eelhinnangu andmise (st kavandatava tegevuse KMH algatamise vajalikkuse väljaselgitamise) ja
keskkonnamõju hindamise aruande ning erinevate otsuste (keskkonnamõju hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine, tegevusloa andmine või andmata jätmine) sisu ja seoste täpsustamisega.

Direktiivi ülevõtmise tähtaeg Euroopa Liidu (edaspidi ka EL) liikmesriikidele on 2017. aasta 16. mai.

Ootame kommentaare ja põhjendatud ettepanekuid hiljemalt 16.01.2017 aadressil: piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields