Avaleht

Võimalus taotleda toetust ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks

Alates 09.jaanuarist saab Innovest toetust taotleda koolide ettevõtlusõppe praktilisemaks ja mitmekülgsemaks muutmiseks. Projektide raames võib näiteks kooli noori juhendama kutsuda ettevõtjaid, läbi viia praktilisi õpitubasid, ettevõtlusõppe huviringe ning korraldada uudseid ettevõtlikkusega seotud kooliväliseid tegevusi. Taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 180 000 eurot ning taotlusi saab Innovesse esitada kuni 10. märtsini.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuhi Kristi Ploomi sõnul on toetuse andmise eesmärk tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd „Sellised projektid toetavad ettevõtliku õppe juurutamist ning suurendavad õppurite ettevõtlusteadlikkust. Erinevad uuringud on näidanud, et noorte paremaks kohanemiseks tööeluga tuleb koolis lisaks faktiteadmistele enam arendada õppurite loovust, algatusvõimet ja ettevõtlikkust. Kooliväliste partnerite kaasamine võimaldab muuta ettevõtlusõpet elulisemaks, näiteks viia õpet läbi väljaspool kooli, ettevõtte probleemidele lahendusi otsides vms,“ tõdeb Ploom ning kutsub koole koostöös ettevõtjatega põnevaid ja noorte ettevõtlikkust arendavaid tegevusi sisaldavaid projektitaotlusi koostama.

Taotlusvoorust on toetust oodatud taotlema koolid ja era- või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotlejal tuleb projekti kaasata ka vähemalt üks partner. Juhul kui taotleja ei ole kool, peab vähemalt üks projekti partneritest olema kool. Koolide all peetakse silmas üldhariduskoole ning kutse- ja  rakenduskõrgkoole.

Innove elukestva õppe keskuse juht Maarja Parve toob esile, et avatud taotlusvooru tingimuste väljatöötamisel on seatud eesmärgiks, et projekti aruandluse koostamine oleks võimalikult lihtne. Toetus makstakse välja kindlasummalise maksena ehk tingimusel, et toetuse saaja tõendab enda seatud tulemuste ja näitajate saavutamist ning kuludokumente esitama ei pea. Väljundäitajaks võib olla näiteks ettevõtluslaagris osalenud laste arv või midagi muud, mis kirjeldab projekti raames plaanitud tegevuste läbiviimise edukust.

Ettevõtlikkuse taotlusvoorus jagatakse projektide vahel 180 000 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%. Ühele projektile antakse toetust 1000 kuni 25 000 eurot. Panustada tuleb ka 10% omaosalust.

Taotlusvooru „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” projektitaotluste esitamise tähtaeg on 10. märts 2017 kl 17.00.

Taotlejad on oodatud ka infopäevadele, mis toimuvad 20. jaanuaril Tallinnas ja 23. jaanuaril Tartus.

Taotlusvooru korraldab SA Innove elukestva õppe keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo ja infopäevadele registreerimine:
www.innove.ee/struktuuritoetused/ettevotlus

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields