Avaleht

Tööjõud

Peamised eesmärgid Tööandjate Manifesti tööjõu peatükis

 1. SUURENDADA TÖÖTURU PAKKUMIST
 2. PAINDLIKUMATE TÖÖSUHETE VÕIMALDAMINE
 3. TERVEMA TÖÖKESKKONNA LOOMINE

Reformierakond

 1. Kõige paremini esindatud: välistööjõu, noorte, piiratud töövõimega inimeste, pensionieelikute ja pensioniealiste ning teiste seni vähehõivatute kaasamine. Lubavad vähendada riigipalgaliste arvu 4 aastaga vähemalt 4000 võrra.
 2. „Teeme töölepinguseaduses ja maksustamises muudatused, mis toetavad paindlikke töötamisviise.“ Juhutööde tegemise lubamine töötuse ajal.
 3. „Võimaldame tööandjatel senisest enam panustada töötajate tervisesse. Selleks muudame töötajate tervisekulude katmise paindlikumaks kaotades kvartaalse arvestuse. Samuti kaalume tööandja ravikindlustuse loomist, kus töötus- ja pensionikindlustusele sarnaselt lisab riik omapoolse panuse.“ „Ajakohastame töötervishoiu ja tööohutuse regulatsioone.“  Kahetsusväärselt ei leia me tuge oma ettepanekule lõpetada tööandja poolne töötajate tervisekulude kompenseerimise maksustamine.

Sotsiaaldemokraatlik erakond

 1. Noored, vanemaealised ja vähenenud töövõimega inimesed, välistööjõud: „Loome välisriigi oskustöölisele tööviisa taotlemise võimaluse. Tööviisa kehtivus oleks kuni kaks aastat.“ „Suuname tööandjad ja töövõtjad sõlmima sotsiaalset kokkulepet riigis vajaliku välistööjõu mahu ning nendele makstavate palkade kohta.“
 2. Puudu, pigem kumab pealkirjast läbi soov vähendada paindlikkust. Lubavad mitmes kohas sekkuda sotsiaalpartnerite tegevusse, toetada ametiühingute eesmärke: tööõnnetuskindlustus, streigiõiguse laiendamine.
 3. Juhtimiskvaliteedi tõstmine, tööohutuse- ja tervishoiualane teadlikkus. Samuti soovivad jätkuvalt maksustada tööandjate panust töötajate tervisesse.

Eesti 200

 1. „Eestisse on teretulnud kõik, kes soovivad siin tööd teha ja makse maksta ning kes austavad meie kombeid ja kultuuri. Ajutiste töölubade kaudu reguleerime oma ettevõtete ligipääsu välistööjõule, arvestades Eesti elanike tööhõivet ja majandustsüklit.“
 2. Sees tugevalt digiteerimine ja paindlikkus: „Ajakohastame töölepinguseaduse ning töötervishoiu ja -ohutuse eeskirju, et toetada paindlikke töösuhteid, sh kaug- ja osakoormusega tööd.“
 3. Selgelt sees, inimese tervisekäitumise parandamine ja haiglavõrgu optimeerimine. Digitaalsete lahenduste kaasamine, tervishoiuteenuste maksuvabastus ja erakindlustus.

Vabaerakond

 1. Puudub
 2. Soovivad liberaliseerida tööturgu.
 3. Puudub

Isamaa

 1. Konkreetseid meetmeid olemasolevate tööjõureservide suuremaks kaasamiseks ei nimeta. Ei soovi lahendada ka võõrtööjõu probleemi. „Me ei välista võõrtööjõudu, aga see peab olema viimane abinõu tööjõupuuduse lahendamisel, samuti peab hõlmama üksnes kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu; [Isamaa] säilitab kontrolli migratsioonipoliitika üle ja ei suurenda kehtivat migratsioonikvooti, mis on 0,01% Eesti elanikkonnast.“
 2. Põhimõtteliselt sees: „Meie tööturg peab olema paindlik ja sotsiaalsüsteem töötamist motiveeriv. Me peame vajalikuks uuendada tööseadusandlust, sotsiaalkindlustust ja maksukorraldust nii, et see arvestaks uue olukorraga, kus inimesed töötavad mitmel töökohal, osalevad jagamismajanduses ja tegelevad töötamisega samaaegselt ka isikliku ettevõtlusega.“
 3. Pigem puudub, Tervisele tehtud kulutuste erisoodustuse laiendamine sees.

EKRE

 1. Selgelt olukorda halvendav plaan kehtestada [täiendav] „range piirang võõrtööjõu sisseveole, et soodustada palgakasvu Eestis. Kvoodi alt vabastame vähemalt kolmekordset keskmist palka saavate töötajate tähtajalise töötamise Eestis“ Praegu on juba kvoodi alt vabastatud alates kahekordse keskmise palgaga kolmandate riikide töötajad, keda loetakse tippspetsialistiks. Tööjõupakkumist suurendaks veidi lubadus kaotada sotsiaalmaksumiinimum osalise koormusega töötamisel.
 2. Puudu
 3. Puudu

Rohelised

 1. Probleemi ei lahendata. Eelistavad „majanduse suuremat automatiseeritust võõrtööjõu sissetoomisele.“ Tööjõupakkumist võib vähendada ka lubadus kustutada osa õppelaenust lapse sünni korral või kui kõrgkooli lõpetanu läheb tööle avalikku sektorisse.
 2. „Muudame tööjõuturu paindlikumaks. Laiendame paindliku tööaja ja osalise koormusega töötamise ning kaugtöö võimalusi, pidades silmas ka erivajadustega inimesi.“
 3. Tervisel suur rõhk, kuid mitte töökoha kontekstis.

Keskerakond

 1. Eakate kaasamine ja ümberõpe, täiskasvanuharidus ja täiendkoolitus, välisüliõpilased. Sotsiaalmaksulagi sees talendiatraktiivsuse suurendamiseks ja sotsiaalmaksumiinimum vaeghõivatute suuremaks kaasamiseks.
  Lubatakse palgasurve toetamist riigi poolt. Üldiselt suurendatakse ka kõikmõeldavaid toetusi nt pensionäridele, lapsevanematele jne, mis võib töömotivatsiooni ja hõivet vähendada.
 2. Eakatele, lapsevanematele paindlike töövõimaluste pakkumine, sh sotsiaalmaksumiinimumi vähendamine. Samas sõlminud AÜKL koostööleppe, mis on valimisprogrammi osa.
 3. Terviseedendus mitmete rahaliste soodustuste näol sees.

 

Kokkuvõte

Eesti majandusarengu suurim väljakutse on, kuidas tagada väheneva tööealiste inimeste arvuga edasine majandusareng ja kuidas tõsta elanike kvalifikatsiooni nii, et väiksema rahvaarvuga siiski heaolu jätkuvalt kasvatada.

Tööandjate manifesti tööjõu peatüki kolm peamist eesmärki on tööjõupakkumise suurendamine, tööõiguse paindlikkuse suurendamine ja terved töösuhted.

Tööjõu teemad ei puudu täielikult ühestki valimisprogrammist, kuid programmide mõju tööjõupakkumisele ja töösuhetele on väga erinev. Jutt massilisest odavtööjõu impordist on tühine, kuid mida paljud erakonnad viljelevad. Sellist plaani pole kellelgi. Samuti on sisutühi jutt kohaliku tööjõu eelistamisest – loomulikult eelistavad kõik (sh ka tööandjad) kohalikke inimesi.

Tööjõupakkumise suurendamist käsitlevad kõige põhjalikumalt Reformierakond ja sotsid, kes käsitleb kõigi väheaktiivsete elanikkonnagruppide aktiivsust toetavaid meetmeid ja ka välisriikide elanike kaasamist. Ka Eesti 200 programm on välisspetsialistide osas pragmaatiline. Keskerakonna programm välisspetsialistide kaasamist ei puuduta. Samas võivad arvukad toetused, mida on Keskerakonna programmis kõige rohkem, pärssida aktiivsust tööturul. EKRE ja Roheliste programmid sisaldavad rohkem tööjõupakkumist vähendavaid ettepanekuid.

Tööjõupuudust leevendaks ka tööõiguse paindlikumaks muutmine. Paindlikkust suurendavad meetmed on selgelt sees Reformierakonna ja Roheliste programmides. Üldsõnaliselt nimetatud ka Isamaa programmis. Sotside programmi tööturu paindlikkuse peatükk selgelt vähendaks paindlikkust ja halvendaks töösuhteid. Keskerakonna programmis on nii töösuhteid paindlikumaks muutvaid, kui töösuhteid halvendavaid meetmeid. Keskerakonna ja Sotside sotsiaaltoetuste suurendamine võib pärssida töömotivatsiooni.

Töötervishoid ja -suhted on enim käsitlemist leidnud Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside programmides, kuid sotside plaanidel on suurem risk panna kogu vastutus tööandjale (tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus), mis töötaja tervisekäitumisele võib omada sootuks vastupidist mõju.

Kokkuvõttes on positiivne, et tööjõu, kui iga riigi tähtsaima ressursi ja konkurentsivõime kandja pakkumisele on paljud erakonnad tähelepanu pööranud. Kahjuks ei mõista mitmed erakonnad, et tööjõupakkumises peitub suur osa riigi võimekusest ja igaühe võimalustest paremaks eluks. Ebamugavad otsused ohverdatakse kohati häälte püüdmisele, ilma, et pakutaks ka sisustatud alternatiive.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields