Avaleht

TÖÖANDJATE KESKLIIDU LIIKMETE INNOVATSIOONI, TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE VAJADUSED

Värskest Tööandjate Keskliidu liikmete seas tehtud teadus- ja arendustegevuse (T&A) küsitlusest selgus, et kõik küsitlusele vastanud ettevõtted hindasid vajadust T&A järele, ka need, kes hetkel ei ole T&A-ga tegelenud. Ilmnes, et ettevõtete suurimaks takistuseks T&A-ga mitte tegelemisel on vastava kvalifikatsiooniga töötaja/töötajate puudumine. Samuti mainiti, et ei ole leitud informatsiooni koostöövõimaluste kohta.

Valdavalt on ettevõtte töötajad seotud tootearenduse T&A-ga (50% vastanutest). Täpsemalt toodi välja, et valdavalt tegeletakse uute toodete ja teenuste väljatöötamise ning arendamisega. 

Kõige enam tehakse koostööd kohalike avalik-õiguslike ülikoolidega, aga samuti muude kohalike teadus- ja arendusasutustega. Välisriigi ülikoolidega koostöö on vastanute hulgas pigem vähene.

Levinuim koostöövorm on T&A projektide finantseerimine. Samuti on levinud T&A teenuste sisseostmine. Sageli finantseeritakse nii T&A projekte kui ka ostetakse T&A-d  teenusena sisse.

Ettevõtteid ajendab koostööle rahvusvaheliste kompetentside kaasamise vajadus ja T&A asutuste tehnoloogiline tugi. Kõige sagedamini leiti koostööpartner isiklike varasemate kontaktide kaudu – seega on äärmiselt oluline teadlik ja pidev kontaktvõrgustiku arendamine.

Ettevõtete kogemus senisest koostööst T&A asutustega on valdavalt väga positiivne – vastanutest 80% luges seda pigem heaks ja 20% andis hindeks „väga hea“. Toodi välja, et hea koostöö eeldus on muuhulgas selge väljundi definitsioon projekti kaasatud kliendikaasuse näol ja poolte ühised eesmärgid ning arusaamised, mis on koostöö väljund. Samuti loeti väga oluliseks vastastikust ootuste juhtimist. Vastustes ilmnes, et kindlasti tuleb vältida olukorda, kus osapooled ei ole koostöö alguses sünkroniseerinud ootuseid ning võib juhtuda, et koostööprojekti tulemus on jäänud osapoolte vahel defineerimata.

Valdav osa uuringule vastanutest soovib tulevikus teha koostööd T&A asutustega ja vaid 5% vastanutest oli kõhkleval seisukohal. See hinnang näitab tugevat usaldust koostööks T&A asutustega.

Vastanutel oli mitu tähelepanekut, kuidas suurendada ettevõtete ja T&A asutuste vahelist koostööd ning dominantsemalt toodi välja maailmavaate ja arusaamiste sünkroniseerimist (ingl k mindset) osapoolte vahel. Lisaremargina toodi välja, et riik võiks rahastada vaid neid T&A asutuste uurimisprojekte, mida on ettevõtluses reaalselt võimalik rakendada.

Riigipoolsete toetuste suhtes T&A-sse hinnati, et pigem tuleb keskenduda üldise investeerimiskeskkonna parandamisele ning, et ei ole mõtet investeerida arendustegevusse, kui selle tulemusel tegelikult ei ole võimalik Eestisse investeerida kas planeeringuprotsesside nõrkuste, seadusandliku ebaselguse või muu alternatiivse tõttu.

Vastajate hinnangul saab tööandjate keskliit mitmeti kaasa aidata ettevõtete innovatsiooni, teadus ja arendustegevustega (TAI) seotud kitsaskohtade leevendamisele, näitena olgu toodud süsteemsete arendustegevuste metoodikate koolituste korraldamine, TAI ökosüsteemi osapoolte kokkuviimine ja parimaid praktikaid tutvustavate ürituste initsieerimine.

Veebiküsitluse küsimustik saadeti 144 ettevõttele ja küsimustikule vastas 13,8% valimist ehk 20 ettevõtet.

Kõige enam osales uuringus muu töötleva tööstuse ettevõtteid (20%), keda on ka liikmetest kõige enam ehk 13 %. Tervikliku uuringuga saate tutvuda SIIN.

Erinevate sektorite arendusnõunike analoogiliste uuringutega saate tutvuda SIIN.

Täpsustavate küsimuste korral pöörduda Eesti Tööandjate Keskliidu arendusnõuniku Kristel Oitmaa poole: kristel.oitmaa@employers.ee või +372 5228877.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields