Avaleht

Ootame tagasisidet jäätme- ja pakendiseaduste muudatustele

Eesti Tööandjate Keskliidult palutakse arvamust jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu osas. Ootame Teie tagasisidet 10. detsembrini aadressil raul@employers.ee või telefonitsi: 56475111.

Eelnõuga muudetakse jäätmeseadust (edaspidi JäätS) ja pakendiseadust (edaspidi PakS), et üle võtta ja rakendada Euroopa õigusest tulenevaid kohustusi.

Muuhulgas:

 • Muudetakse konkreetsemaks jäätmete liigiti kogumise nõudeid.
 • Jäätmete liigiti kogumise ja olmejäätmete ringlussevõtu sihtarvu saavutamise korraldus ja täitmise tagamine antakse seaduse tasandil ülesandeks kohalikele omavalitsustele.
 • Täpsustatakse nõudeid ohtlikke aineid sisaldavate materjalide eraldamisele enne hoonete lammutamist ning ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumisele.
 • Täiendatakse jäätmetekke vältimise meetmeid.
 • Tekib kohustus hakata kandma Euroopa Kemikaaliameti andmebaasi teavet selliste toodete kohta, mis sisaldavad väga ohtlikke aineid üle teatava massikontsentratsiooni.
 • Jäätmekavade nõuete täpsustamine.
 • Jäätmetekke vältimise programmi lisatakse toidujäätmete vältimise eriprogramm, mille eesmärk on vähendada toidujäätmete teket.
 • Kehtestatakse probleemtoote tootjatele, pakendiettevõtjatele, tootjate ühendustele ja taaskasutusorganisatsioonidele nõue rakendada enesekontrollisüsteemi.
 • Pakendiettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide auditeerimine muutub riskianalüüsipõhiseks.
 • Tekib volitatud esindaja kohustus probleemtoodete tootjatele ning pakendiettevõtjatele, kelle asukoht on väljaspool Eestit, kuid kes lasevad oma tooteid Eestis turule.
 • Kehtetstatakse uued pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvud 65% 2025. Aastaks ja 70% 2030. aastaks. Ringlussevõtu sihtarvud kehtestatakse pakendimaterjalide liikide kaupa.
 • Prügilasse on keelatud ladestada jäätmeid, mis ei ole läbinud töötlemist ja olmejäätmeid, mis on kogutud liigiti korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks.
 • Korduskasutuseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks liigiti kogutud olmejäätmete põletamise keeld.
 • Täpsustatakse ka vastutussätteid ja tõstetakse rikkumiste karistusmäärasid nii JäätSis kui PakSis. Muudetavad trahvimäärad puudutavad juriidilisi isikuid ja jäävad edaspidi vahemikku 100 000 kuni 400 000 eurot.
 • Keskkonnainspektsioonile antakse pädevus teostada haldusjärelevalvet kõikide kohaliku omavalitsusüksuse jäätmekorraldusega seotud õigusaktide õiguspärasuse üle.

Eelnõu tervikteksti leiab siit ja seletuskirja siit

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields