Avaleht

Maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse eelnõu kooskõlastamine

Lugupeetud Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed,

Aprillis saatis Rahandusministeerium kooskõlastamiseks maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuse.
Nüüd on väljatöötamiskavatsusest saanud vastavasisuline eelnõu  ning kooskõlastusringile on saadetud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Seaduse eelnõu>>
Seletuskiri>>

Ootame nimetatud eelnõule teie kommentaare 05. augustiks aadressile piia@employers.ee.

Eelnõu sisukokkuvõte:

•    Maksuõigusrikkumiste tõhusamaks ennetamiseks ja ärahoidmiseks antakse kavandatavate muudatustega maksuhaldurile õigus põhjendatud kahtluse korral läbi viia üksikjuhtumi kontroll. Samuti antakse maksuhaldurile õigus saada sideettevõtjatelt andmeid sideettevõtjaga liitumislepingu sõlminud klientide andmete kohta. Eelnõuga sätestatakse maksuhalduri õigus saada maksuõigusrikkumise riski hindamiseks vajaminevaid andmeid teistelt riigi andmekogu vastutavatelt või volitatud töötlejatelt.

•    Eelnõuga täiendatakse MKS-i sättega, mille kohaselt on maksuhalduril õigus maksukohustuslase nõusolekuta vaadelda ka tema valduses olevat majandus- või kutsetegevusega seotud vallasasja, mis ei asu maatükil, ehitises või ruumides, kus toimub maksukohustuslase majandus- või kutsetegevus.

•    Eelnõu kohaselt avaldab Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA) oma veebilehel maksukohustuslase 20%, 9% ja 0% käibemaksumääraga maksustatavatelt toimingutelt ja tehingutelt deklareeritud käibemaksu summa, samuti töötamise registri andmetel tema juures tööd tegevate isikute arvu iga kvartali kohta. Seaduses laiendatakse isikute ringi, kellele võib maksuhaldur avaldada maksusaladust sisaldavat teavet.

•    Eelnõuga loobutakse nõudest, mille kohaselt tuli töötamise registris registreerida isikud, kes tegelevad heategevusliku vabatahtliku tööga, kuid alles jääb kohustus registreerida tasu saamata, kuid äriühingu majandushuvides töötavad isikud. Kaotatakse nõue töötamise registris registreerida avalik-õigusliku ameti kandjad.

•    Eelnõuga sätestatakse maksuhaldurile õigus tunnistada maksuvõla tasumise ajatamise otsus kehtetuks juhul, kui maksukohustuslane ei esita maksuvõla tasumise ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt deklaratsioone. Samas annab eelnõu võimaluse otsustada juba teadaoleva kohustuse täitmise ajatamine enne selle tasumise tähtaja saabumist.

•    Samuti sätestatakse MKS-is alus esindaja taandumiseks huvide konflikti korral ning täpsustatakse pärimise puhul õigusjärgluse realiseerimise korda reguleerivaid sätteid.

Seaduse planeeritud jõustusmisaeg on 1.jaanuar 2016.a.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields