Avaleht

Innovatsiooni käivituskoda

Eesti ettevõtete tootlikkus on viimastel aastatel kasvanud palgast ja teistest sisendhindadest oluliselt aeglasemalt. Konkurentsivõime säilitamine ja selle kasvatamine eeldab struktuurset muutust nii majanduses kui ka ühiskonnas tervikuna.

Innovatsioon ja sellesse panustamine on tuleviku vaatest parim konkurentsivõime tagamise ja tõstmise vahend ka neile riikidele ja ettevõtetele, kelle konkurentsivõime on hetkel igati korralik.

Eesti Tööandjate Keskliit on käivitanud innovatsioonitöörühma ehk Innovatsiooni Käivituskoja (TIKK). Innovatsiooni Käivituskoja tegevuste eesmärk on käivitada innovatsiooniimpulss, et Eesti ettevõtete kasumlikkus ja konkurentsivõime taas tõusma panna. Oleme andnud oma sisendi teadus, arendus ja innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavasse aastateks 2021-2035 (TAIE), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ja rakendusuuringute programmi loomisse. Koostöös Statistikaametiga oleme lihtsustanud teadus- ja arendustegevuse küsimustikku ettevõtjatele ning pidanud arvukalt kohtumisi innovatsiooni valdkonna asjatundjatega. Meie esindajad on nimetatud valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes nõustavasse Teadus- ja Arendusnõukokku (TAN) ja Eesti majanduse pikaajalise tulevikuvaate küsimustega tegelevasse MKM-i Innovatsioonipoliitika komisjoni (IPK).

Neli korda aastas anname välja Tööandjate Innovatsiooni Infokirja. Vaata täpsemalt SIIT.

Prioriteedid ja põhimõtted, millest lähtume:

  • Erasektor on innovatsiooni eestvedaja
  • Ühine lisaraha kaasamine Euroopa Liidu fondidest
  • Era- ja avaliku sektori jagatud pingutus innovatsiooni rakendamisel
  • Teaduse, arenduse ja innovatsiooniga seotud inimressursi kasvatamine
  • Avaliku ja erasektori selge arusaam ning koostöö majanduse kolme pöörde – innovatsiooni-, digi- ja rohepöörde – elluviimisest
  • Innovatsiooni teenuskeskuse/agentuuri ellukutsumine 
  • Teaduse, arenduse ja innovatsiooni mõõdikute korrastamine
  • Rakendusuuringute Keskuse töökorralduse ja fookuse määratlemine
  • Riigi investeeringute fookuse oluline suunamine teadusele, arendusele ja innovatsioonile

Soovid kaasa rääkida ning panustada innovatsiooni käivituskoja töörühmas? Anna oma soovist teada meie töörühma koordinaatorile!

Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt

Kati tegeleb Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse koordineerimise ja edendamisega. Tema vastutusalasse kuulub innovatsiooni ökosüsteemi raamistiku “Innovatsioonitrepp” tootejuhtimine, TAI valdkonna poliitikakujundamiseks vajalike materjalide ettevalmistamine ja kooskõlastamine ning Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja ja uuendusmahukate ettevõtete „2% klubi“ töö korraldamine. Varasemalt on Kati töötanud Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuhina ja arendusnõunikuna ning juhtinud meditsiinivaldkonna iduettevõtet. Ta omandas 2021. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadi ja täiendas end 2022. aastal Swedish Institute Management Programme õppekaval fookusega jätkusuutlikel äristrateegiatel ning vastutustundlikul juhtimisel.

Kati Rostfeldt

Innovatsiooninõunik

+372 517 7473

kati.rostfeldt@employers.ee

Teekaart teadus-, arendus- ja innovatsioonirahani

Toetuste ja teenuste terviktabeli saad pdf-failina alla laadida siit

Teaduse-, arenduse- ja innovatsiooniga seotud toetusmeetmeid pakuvad nii EAS-i ja KredEx-i ühendasutus, Keskkonnainvesteeringute Keskus kui Eesti Teadusagentuur. Samuti pakuvad toetusmeetmeid nii Euroopa Komisjon kui mitmed teised rahvusvahelised organisatsioonid.

Oleme allolevalt koostanud kontsentreeritud kokkuvõtte toetusmeetmetest, kuid kindlasti tutvuge lisaks organisatsioonide endi detailse informatsiooniga:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
KredExKeskkonnainvesteeringute Keskus
Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) koordineeritavad toetused:

Horizon 2020

Maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Prioriteedid: tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses, ühiskonnas aktuaalsed probleemid. Võimalik osaleda koos Eesti või välisriikide ettevõtete ja teadusasutustega.

Kogumaht (eur)

77 mld

Toetuse maksimummäär (eur) 

Pole fikseeritud

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamise meede

Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites. Meetme kaasabil saavad era- või avaliku sektori asutused endale palgata doktori- või magistrikraadiga teadlase rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 30.06.2022. või kuni vahendite lõppemiseni.

Kogumaht (eur)

1,238 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

Tööjõukulud:Ühikuhind ühe kuu kohta on 3264 eurotMuud abikõlblikud kulud

VaH2020 projektide ettevalmistustoetus

Ettevalmistustoetuse eesmärk on tunnustada ja toetada kvaliteetseid raamprogrammi “Horisont 2020”, “Euroopa horisont” ja COSTi projektitaotlusi ning edendada koostööd Balti riikide teadlaste vahel.Kompenseerib Horisont 2020 ja COSTi projektitaotluste koostamist. Projektitaotlus on ületanud hindamiskünnise.

Toetuse maksimummäär (eur) 

Konsortsiumi koordinaatorile (põhitaotlejale): 5000 eurot
Individuaalprojektile: 3000 eurot
Balti boonus: 1000 eurot

Osalemise laiendamise meetmed

Mitmed erinevad toetusmeetmed, nende hulgas EXCELLENCE HUBS, mis on algatus piirkondliku innovatsiooni tipptaseme tugevdamiseks piiriülese koostöö kaudu ühise strateegia väljatöötamiseks. Projekti maht 3-5 milj €. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. märts 2022.

“Euroopa horisondi” põllumajanduse, toidu, ring- ja biomajanduse, keskkonna ja kliima teemavaldkonnas hetkel avatud taotlusvoorud

Erinevad meetmed, vt täpsemalt SIITAvatud on ca 80 teemat, mis katavad põllumajanduse, toidu, ring- ja biomajanduse, keskkonna ja kliima valdkondi.Üheastmelise taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruar 2022.

I SAMMAS – tipptasemel teadus

Esimese samba meetmed edendavad uute teadmiste ja lahenduste loomist ja levitamist, teadlaste mobiilsust ning juurdepääsu maailmatasemel teadustaristutele.

II SAMMAS – Üleilmsed väljakutsed ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime

Ühiskondlikud väljakutsed on „Euroopa horisondi” teises sambas ühendatud kuueks teemavaldkonnaks (Clusters), mille temaatika ja pealkirjad meenutavad siiski varasemat „ühiskondlike väljakutsete” (Societal Challenges) jaotust. Uue, senisest koondatuma väljakutsete-samba eesmärk on toetada veelgi valdkonnaülesemat lähenemist suurtele väljakutsetele, sh teaduse ja ettevõtluse veelgi tihedamat koostööd.

III SAMMAS – Innovatiivne Euroopa

Euroopa horisondi” kolmas sammas keskendub Euroopa innovatsioonimaastiku toetamisele osalt varasemast tuttavate, osalt uute vahenditega. Kolmanda samba tähtsaim uuendus on Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mis loodi juba eelmise raamprogrammi ajal, kuid mis peaks laiendatud kujul ning osalt uute meetmete abil tegema Euroopa Liidust loova ning teedrajava innovatsiooni turuliidri. Teiseks toetatakse kolmanda samba kaudu innovatsiooni ökosüsteeme (EIE) ehk võrgustikke, mis toetavad ettevõtete innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali realiseerumist. Kolmanda sambaga on liitunud ka eelmises raamprogrammis sammasteväline Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT), mis teadmis- ja innovatsioonikogukondade (KIC-de) kaudu edendab kõrgharidusasutuste, teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

COST

COSTi idee on tuua kokku mingi valdkonna või temaatikaga tegelejad eri riikidest ning eriala- ja sektoriüleselt. Geograafilise ja erialase kaasavuse kõrval toetab COST igati ka ealist ja soolist kaasavust.COSTi projektid fokuseeruvad teadusele ja innovatsioonile, mida osalejad teevad oma vahenditest.COST toetab projekte korraldus-, osalus- ja avaldamiskulude katmise kaudu:
– koosolekud, seminarid, konverentsid ja koolitused (nt suvekoolid);
– teadustöö partnerriigi kolleegide juures (STSM ehk Short Term Scientific Mission);
– veebileht jm infomaterjalid, teadusartiklid.

Kogumaht (eur)

23 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

3 mln

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (alates 17.01.2022 EASi ja Kredexi ühendasutus)/Innovatsiooniagentuuri koordineeritavad toetused:

Rakendusuuringute programm

Aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest.

Kogumaht (eur)

23 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

3 mln

Tooetarenduse toetus

Toetuse andmise eesmärk on aidata ettevõtjal kasvatada uuest või oluliselt muudetud tootest või teenusest rahvusvahelist müügitulu.

Kogumaht (eur)

17 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

500 000

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Innovatsioonidiagnostika teenuse raames selgitatakse välja ettevõtja innovatsiooni hetkeolukord ja võime ning tehakse ettevõtjale ettepanekud teadlikkuse kasvatamiseks ja töötajate võimete arendamiseks. Lisaks koostatakse innovatsioonivõimekuse diagnostika (IVD) käigus ettevõttele tegevuskava innovatsioonivõimekuse tõstmiseks.

Tootearendustoetus Eurostars

Eurostars on eri riikide ettevõtete koostööle suunatud tootearenduse meede, mida haldab maailma suurim innovatsioonikoostöö võrgustik Eureka. Eesmärgiks on toetada väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelisel koostööl põhinevat tootearendust uute konkurentsivõimeliste innovatsioonide arendamisel.

Suurinvestori toetus

Eesmärk on suunata töötleva tööstuse sektorisse investeeringuid, mis toetavad ettevõtja poolt kõrgema lisandväärtuse loomist ning ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu.

Toetuse maksimummäär (eur) 

1 mln eurot

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus

Eesmärk ettevõtja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine Eestis alustava ja laieneva tugiteenus- ning arenduskeskuse tegevuse kaudu.

Kogumaht (eur)

3,5 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

200 000

Arendusosak

Toetuse andmise eesmärk on VKE konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu.

Kogumaht (eur)

6 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

35 000

Innovatsiooniosak

VKE toetamine, et koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele

Kogumaht (eur)

4 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

6 000

Ettevõtte arenguprogramm

Toetada tootearendust ja selle planeerimist ettevõtetes.

Kogumaht (eur)

63 mln

Toetuse maksimummäär (eur) 

500 000

Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT

Taotlemine mitmes voorus

Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. Valdkonnad: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.

Kredex (alates 17.01.2022. aastast EASi ja Kredexi ühendasutus) toetused ja teenused:

Laenukäendus

Laenude käendus

Toetuse maksimummäär (eur) 

5 mln

Tööstuslaen

Investeerimiseks võetud laenu omafinantseeringu katmiseks

Taotluse maksimummäär (eur)

2 mln

Kapitalilaen

Omafinantseeringu katmiseks

Taotluse maksimummäär (eur)

2 mln

Era- ja riskikapitalifondid

Era- ja riskikapitali vahendamine 

Taotluse maksimummäär (eur)

0,5-15 mln

StartupEstonia

Abi idufirmade rahastuse leidmisel

SmartCap Teadusmahukate Investeeringute Fond

Kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetamine, mille toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ning sellega seotud intellektuaalsel omandil.

Kogumaht (eur)

10 mln

Stardilaen

Laen uue äriplaani või ettevõtte rahastamiseks

Taotluse maksimummäär (eur)

100 000

Superangel

Superangel investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse. 

Taotluse maksimummäär (eur)

1,5 mln 

Karma Ventures

Investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.

Taotluse maksimummäär (eur)

 3 mln

Tera Ventures

Investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.

Taotluse maksimummäär (eur)

1,5 mln

United Angels

Investeerib tehnoloogiavaldkonna iduettevõtetesse.

Taotluse maksimummäär (eur)

1,5 mln

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetused ja teenused:

Innovatsioonifondi väikeprojektide voor

Innovaatilised energiatõhusad lahendused (KIK teavitustegevused, EIB toetus)

Kogumaht (eur)

100 mln

Taotluse maksimummäär (eur)

7,5 mln

Keskkonnalaen (veemajandustaristu arendamiseks)

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veemajandustaristu arendamise projektide omafinantseeringu tagamiseks või käibemaksu tasumiseks.

Taotluse maksimummäär (eur)

100% omafinantseeringust

Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõtt – Euroopa Liidu Innovatsioonifond

Euroopa Liidu Innovatsioonifond on üleeuroopaline fond, mille eesmärk on suurendada uusi ja innovaatilisi madala süsinikusisaldusega tehnoloogiate arendamist ja kasutuselevõttu. Innovatsioonifond fookus:Taastuvenergia tootmine ja kasutamineSüsiniku kinnipüüdmine, ladestamine ja utiliseerimine Energiaintensiivne tööstus, sh süsiniku intensiivsete toodete asendamineEnergia salvestamine, sh energia salvestamise lahendused tööstuses

DIGITAL SME käivitas uue teenuse– rahastamisvõimaluste portaal –, et pakkuda VKE-dele lihtsat juurdepääsu eksklusiivsetele rahastamisvõimalustele.

Rahastamisvõimaluste portaal on saadaval aadressil https://www.digitalsme.eu/funding-opportunities/.

Täiendavate küsimuste korral võtke ühendust Giulia Zampedriga (g.zampedri@digitalsme.eu).

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields