Avaleht

Euroopa Komisjon esitas REPowerEu kava, vähendamaks nõudlust Venemaa gaasi järele

Euroopa Komisjon esitas täna, 8. märtsil kava, mille eesmärk on kaotada Euroopa Liidu (EL) sõltuvus Venemaa fossiilkütustest enne 2030. aastat. Komisjon tahab vähendada kiiresti nõudlust Venemaa gaasi järele. Kavas esitatakse rida meetmeid, et reageerida energiahindade tõusule Euroopas ja täiendada gaasivarusid järgmiseks talveks. REPowerEU kava abil püütakse mitmekesistada gaasitarneid, kiirendada taastuvallikatest toodetud gaaside kasutuselevõttu ning asendada gaas kütte- ja elektritootmises. Euroopa Komisjon prognoosib, et see võib vähendada ELi nõudlust Venemaa gaasi järele kahe kolmandiku võrra juba enne aasta lõppu.

Erakorralised meetmed energiahindade ja gaasi hoiustamise valdkonnas

Eelmise aasta oktoobris avaldas komisjon energiahindade meetmepaketi, et aidata liikmesriikidel leevendada kõrgete hindade mõju haavatavatele tarbijatele. See pakett on jätkuvalt raamistik riiklike meetmete võtmisel. Tänase ettepanekuga esitatakse riikidele täiendavaid suuniseid, milles kinnitatakse võimalust reguleerida hindu erandlikel asjaoludel, ning sätestatakse, kuidas liikmesriigid saavad energiasektori suurest kasumist ja heitkogustega kauplemisest saadud tulu tarbijatele ümber jaotada. ELi riigiabi eeskirjad pakuvad liikmesriikidele samuti võimalusi lühiajalise toetuse andmiseks kõrgetest energiahindadest mõjutatud ettevõtetele ning aitavad vähendada energiahindade volatiilsuse mõju keskpikas ja pikas perspektiivis. Pärast konsultatsioone heitkogustega kauplemise süsteemi riigiabi suuniste muutmise asjus konsulteerib komisjon liikmesriikidega ka selle üle, kas oleks vaja riigiabi uut ajutist kriisiraamistikku ja milline peaks olema selle kohaldamisala. Eesmärk oleks anda abi kriisist mõjutatud ettevõtetele, eelkõige neile, kes seisavad silmitsi suurte energiakuludega.

Komisjon kavatseb esitada aprilliks õigusakti ettepaneku, milles nõutakse, et maa-alused gaasihoidlad kogu ELis tuleb iga aasta 1. oktoobriks täita vähemalt 90% ulatuses hoidla võimsusest. Ettepanek sisaldaks ka sätteid täitmistasemete kontrollimise ja nõuete täitmise tagamise kohta ning näeks ette liikmesriikidevahelised solidaarsuskokkulepped. Komisjon jätkab gaasituru jälgimist, et selgitada välja, kas on põhjust muretseda võimalike konkurentsimoonutuste pärast, mille põhjustavad teatud ettevõtted, eeskätt Gazprom.

Komisjon uurib võimalusi võtta erakorralisi meetmeid, näiteks ajutisi hinnapiiranguid, millega piirata gaasihindade ülekandumist elektrihindadesse ja hindab ka elektrituru korralduse optimeerimise võimalusi, võttes arvesse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) lõpparuannet ja muud teavet alternatiivsete hinnakujundusmehhanismide eeliste ja puuduste kohta, et tagada elektri taskukohasus, häirimata seejuures tarneid ja takistamata investeeringuid rohepöördesse.

REPowerEU aitab saavutada sõltumatuse Venemaa gaasist enne 2030. aastat. Esitatud REPowerEU kava, millega suurendatakse kogu ELi hõlmava energiasüsteemi vastupanuvõimet, lähtudes kahest eesmärgist: gaasitarnete mitmekesistamine – selleks suurendatakse veeldatud maagaasi ja torujuhtmeid pidi importi väljastpoolt Venemaad ning kasvatatakse biometaani ja taastuvallikatest toodetud vesiniku tootmise ja impordi mahtu; ning fossiilkütuste kasutamise kiirem vähendamine kodudes, hoonetes, tööstuses ja energiasüsteemides – selleks suurendatakse energiatõhusust, taastuvallikate kasutamist ning elektrifitseerimist ning kõrvaldatakse taristu kitsaskohad.

Komisjoni ettepanekutepaketi „Eesmärk 55“ täielik rakendamine vähendaks juba 2030. aastaks meie iga-aastast fossiilgaasi tarbimist 30% ehk 100 miljardi kuupmeetri võrra. REPowerEU kavas ettenähtud meetmetega on ettenähtud vähendada järk-järgult fossiilgaasi kasutamist vähemalt 155 miljardi kuupmeetri võrra, mis on samaväärne 2021. aastal Venemaalt imporditud kogusegaPeaaegu kaks kolmandikku sellest vähendamisest on võimalik saavutada ühe aastaga, mis lõpetaks ELi sõltuvuse ühest tarnijast. Komisjon teeb ettepaneku teha koostöös liikmesriikidega kindlaks kõige sobivamad projektid nende eesmärkide saavutamiseks.

Rohkem infot ja ka inglise keelse REPowerEu teatise leiate Euroopa Komisjoni lehelt

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields