Avaleht

Ettevõtte arenguprogramm aitab tulevikuettevõtteid

Jaanuarist EASis avanenud Ettevõtte arenguprogrammi eesmärk on, et Eestis oleks rohkem ettevõtteid, kes suudavad maksta kõrget palka, investeerivad rohkem, teenivad suuremat kasumit ja on välisturgudel konkurentsivõimelised.

Erinevatest uuringutest nähtub, et enamikel Eesti ettevõtetel ei ole ettevõtte arengut kirjeldavat ja ellu viia aitavat strateegiat või tegevuskava. Selle puudumine aga paneb ettevõtted olukorda, kus ettevõtteid juhitakse operatiivtasandil ning puudub kaart, mille abil sihtpunkti jõuda. Ettevõtete innovatiivse tegevuse uuringud näitavad, et tootearendusega tegeletakse vähe ja käive uutest toodetest ja teenustest on tagasihoidlik.

Ettevõtte arenguprogramm on mõeldud ambitsioonikatele ettevõtetele, kes soovivad areneda ja on valmis muutusteks. Arenguprogramm aitab ettevõtetel teha julgemaid plaane ja neid edukalt ellu viia.

Mis kasu saab ettevõte?

Ettevõte saab teada, kuidas paremini ära kasutada oma arengueeldusi ja uusi ärivõimalusi, et saavutada kiiremat kasvu ning tuua turule tooteid ja teenuseid, mida nõuab ülehomne päev.

Millist lahendust EAS pakub?

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtet planeerimis- ja juhtimisotsuste tegemisel ja elluviimisel. EAS leiab koos arenguprogrammis osaleva ettevõttega parimad lahendused, kuidas ettevõttes muutusi ellu viia ja arenguhüpet saavutada. Programmi keskmes on ettevõtte mitmeaastane arenguplaan.

Kellele mõeldud?

Rohkem kui 3a tegutsenud vähemalt 8 töötajaga ettevõtetele, kes on omandanud esmased kogemused eksportimisest või kiire kasvu juhtimisest:
• tööstusettevõte, kellel on selge ambitsioon kasvada ning tuua turule uusi tooteid/teenuseid.
• ettevõte, kes tegutseb nutika spetsialiseerumise valdkondades ja kellel on selge ambitsioon kasvada ning tuua turule uusi tooteid/teenuseid.

Ettevõtte arenguprogramm koosneb kolmest etapist:
1. Ettevõtte ambitsiooni ja muutusteks valmisoleku tuvastamine.
2. Arenguplaani ettevalmistus ja väljatöötamine.
3. Arenguplaani elluviimine.

1. etapp – ettevõtte ambitsioon ja valmisolek muudatusteks 

Ambitsioonikuse ja kasvueelduste väljaselgitamiseks viib EAS läbi ettevõtte tänase seisu kaardistuse.

Kaardistuse käigus küsitakse, kuhu ettevõte soovib jõuda, milline on omanike tahe ning kui selgelt on eesmärgid arusaadavad juhtidele ja töötajatele. Vaadatakse üle ettevõtte erinevad protsessid: tootmine, arendustegevus, müük, finantsid, personal jne.

Etapi lõpus koostab kliendihaldur kirjaliku raporti, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast. Ühiselt otsustatakse, kas ettevõte on valmis minema edasi arenguplaani koostamise etappi või on ettevõttel kõigepealt asjakohasem osaleda muudes EASi programmides.

2. etapp – arenguplaani ettevalmistus ja väljatöötamine

Ettevõte, kes on edukalt läbinud esimese etapi, liigub edasi arenguplaani koostamise etappi. Seal võimaldatakse talle arenguplaani koostamiseks vajalikke koolitusi ning nõustamist. Lisaks kliendihaldurile saab ettevõte kasutada kogenud mentori tuge. Samuti on ettevõttel võimalik kasutada erinevaid valdkonnaspetsiifilisi diagnostikaid.

Selle etapi lõpus valmib ettevõtte mitmeaastane arenguplaan, mis on eelduseks järgmisse etappi jõudmiseks. Arenguplaanis on kirjas ettevõtte strateegiline eesmärk, tegevuste kirjeldus koos oodatavate tulemustega, tegevuste eelarved ja rahastamisallikad, tähtajad ning loogilised seosed erinevate tegevuste vahel.

3. etapp – arenguplaani elluviimine

Ettevõte viib oma arenguplaani ellu etapiviisiliselt. Igal etapil on eraldiseisvad eesmärgid ja tulemused. Enne uue etapi algust hinnatakse eelmise etapi edukust ja vajadusel arenguplaani muudetakse. EASi kliendihaldur jälgib arenguplaani elluviimist, vajadusel vahendab ettevõttele lisaekspertiisi või kontakte ning nõustab jooksvates küsimustes.

Ettevõte saab arenguplaani elluviimiseks kasutada:
1. EASi teenuseid, näiteks koolitusi, info- ja nõustamisteenuseid, ekspordinõunike abi välisturgudel, välismessidel osalemist jne;
2. arenguplaani toetust;
3. KiK-i, KredExi, Archimedese ja teiste riiklike agentuuride toetusi ja teenuseid, näiteks:1.KiK-i energia- ja ressursisäästu investeeringutoetust
2. KredExi laenu- ja garantiitooteid
3. Archimedese rakendusuuringute toetust

4.omavahendeid
5.eraturu rahastamisvõimalusi.

Kõige ambitsioonikamatele – arenguplaani toetus

Ambitsioonikad ja heade kasvuväljavaadetega ettevõtted, kelle arenguplaani on EAS heaks kiitnud, saavad taotleda toetust arenguplaani elluviimiseks.
• Maksimaalne toetussumma ühe ettevõte kohta on 500 000 eurot.
• Toetust saab kasutada:

◦ personali arendamiseks, sh uute talentide palkamiseks
◦ protsesside arendamiseks,
◦ müügi- ja turundustegevuse arendamiseks,
◦ uue või olemasoleva toote/teenuse arendamiseks,
◦ uue toote tootmiseks vajaminevate seadmete ostmiseks (kuni 200 000 eurot)

• Väikeettevõtted saavad toetust 45% projekti maksumustest.
• Keskmised ettevõtted saavad toetust 35% projekti maksumusest.
• Suurettevõttele 25% projekti maksumusest.

Lisainfo: http://www.eas.ee/teenus/ettevotte-arenguprogramm/

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields