Avaleht

Ettevõtete kestlikkusega seotud hoolsuskohustust käsitlev direktiiv

Eelmisel nädalal esitas Euroopa Komisjon ettevõtete kestlikkusega seotud hoolsuskohustust käsitleva direktiivi ettepaneku. Ettepaneku eesmärk on edendada ettevõtete kestlikku ja vastutustundlikku käitumist kõigis ülemaailmsetes väärtusahelates. Ettevõtted peavad kindlaks tegema oma tegevuse kahjuliku mõju inimõigustele (näiteks lapstööjõu kasutamine ja töötajate ekspluateerimine) ja keskkonnale (näiteks reostus ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine) ning vajaduse korral seda mõju ennetama, selle mõju lõpetama või seda leevendama.

Uusi hoolsuskohustuse eeskirju kohaldatakse järgmiste ettevõtete ja sektorite suhtes:

 • ELi ettevõtted:
  • 1. rühm: kõik ELi suured ja olulise majandusliku jõuga piiratud vastutusega äriühingud (üle 500 töötaja ja netokäive kogu maailmas vähemalt 150 miljonit euro).
  • 2. rühm: muud piiratud vastutusega äriühingud, kes tegutsevad kindlaksmääratud suure mõjuga sektorites ja ei vasta mõlemale 1. rühma kriteeriumile, kuid kellel on üle 250 töötaja ja ülemaailmne netokäive vähemalt 40 miljonit eurot. Nende äriühingute suhtes hakatakse eeskirju kohaldama kaks aastat hiljem kui 1. rühma kuuluvate äriühingute suhtes.
 • Kolmandate riikide ettevõtted, kes tegutsevad ELis ning kelle käive ELis ületab 1. ja 2. rühma künnist.

 Väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) mõjutab see ettepanek kaudselt.

Seda ettepanekut kohaldatakse ettevõtte enda tegevuse, tema tütarettevõtete ja väärtusahelate suhtes (otsesed ja kaudsed ärisuhted). Selleks et järgida ettevõtte hoolsuskohustust, peavad ettevõtted

 • lõimima hoolsuskohustuse oma põhimõtetesse;
 • selgitama välja tegeliku või võimaliku kahjuliku mõju inimõigustele ja keskkonnale;
 • ennetama või leevendama võimalikku mõju;
 • likvideerima või minimeerima tegeliku mõju;
 • kehtestama kaebuste esitamise korra ja seda haldama;
 • jälgima hoolsuskohustuse põhimõtete ja meetmete tulemuslikkust
 • ning esitama avalikult teavet hoolsuskohustuse kohta.

Ettepanekus kehtestatakse ka direktorite kohustused hoolsuskohustuse kehtestamiseks ja järelevalveks selle üle ning selle integreerimiseks äriühingu strateegiasse. Lisaks peavad juhtkonna liikmed, kes täidavad oma kohustust tegutseda ettevõtte parimates huvides, võtma arvesse oma otsuste mõju inimõigustele, kliimamuutustele ja keskkonnale. Kui ettevõtte juhtkonna liikmetele makstakse muutuvtasu, motiveeritakse neid panustama kliimamuutuste vastasesse võitlusse, lähtudes ettevõtte kavast.

Euroopa tööandjate keskorganisatsioon BusinessEurope on selle algatuse loomise käekäiku jälginud aktiivselt. Eesmärk on õilis ja Euroopa ettevõtted toetavad ELi hoolsuskohustuse raamistikku ning juba praegu paljud ettevõtted täidavad vastavaid kohustusi. Kuid eesmärk muuta tarneahelad jätkusuutlikumaks tuleb saavutada viisil, mis on ettevõtete jaoks toimiv ja ei tohi panna Euroopa ettevõtteid ühepoolselt vastutama asjade eest, mis on nende kontrolli alt väljas.

Komisjoni poolt esitatud ettepanek ei suuda paljudes aspektides pakkuda ettevõtetele toimivaid eeskirju. Kahjuks suurendab see Euroopa ettevõtetele viimastel aastatel pandud niigi ülemäärast koormust ja on ebareaalne eeldada, et Euroopa ettevõtted saaksid kontrollida kogu oma väärtusahelat kogu maailmas, sealhulgas “kaudseid” kolmandatest isikutest tarnijaid või isegi kliente. Lõppkokkuvõttes kahjustavad need ettepanekud Euroopa ettevõtete võimet püsida maailmas konkurentsivõimelisena ja tegutseda jätkuvalt Euroopa väärtuste saadikutena, tuues kasu kolmandate riikide kohalikele kogukondadele.

Komisjoni ettepanek sisaldab ka palju keerulist ja ebaselget terminoloogiat. See jätab ELi liikmesriikidele liiga palju lisavõimalusi, mis võib lõpuks viia eeskirjade ebaühtlaseni, mis kahjustab algatuse üht peamist eesmärki: eeskirjade killustatuse vältimist ühtsel turul.

Järgmised sammud

Ettepanek esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule heakskiitmiseks. Pärast selle vastuvõtmist on liikmesriikidel aega kaks aastat, et võtta direktiiv üle siseriiklikku õigusesse ja edastada asjaomased tekstid komisjonile.

Euroopa Komisjoni poolse info leiate siit

BusinessEurope teate siit.

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields