Avaleht

Töökohapõhise õppe läbiviimise maksuvus ja tasuvus

6. veebruaril tutvustati Tööandjate majas uuringu „Töökohapõhise õppe läbiviimise maksumus ja tasuvus“ tulemusi. 

Poliitikauuringute Keskus Praxis valmistas SA Innove tellimusel õpipoisiõppe läbiviimise maksumust ja tasuvust hindava uuringu, et saada ülevaade sellest, missugused otsesed ja kaudsed kulud ja tulud kaasnevad ettevõteteles õpipoisiõppe pakkumisel ning mis ajaks õpe enda ära tasub. 

Eesmärgi saavutamiseks teostati ulatuslik dokumendianalüüs, analüüsiti teiste riikide kogemust ja rahvusvahelist teaduskirjandust ning koguti andmeid ettevõtetelt ja sidusrühmadelt. Seejuures täpsustati intervjuude käigus nii Eesti ettevõtete töökohapõhise õppe korralduslikke mudeleid kui ka erinevate osapoolte rolli töökohapõhise õppe rakendamisel ja arendamisel.

Andmetest tulenevate piirangute tõttu ei ole võimalik analüüsida töökohapõhise õppe läbiviimisega seotud kulusid ja tulusid Eesti ettevõtetele keskmiselt. Küll aga annab analüüs ülevaate töökohapõhise õppega seotud kulu ja tulu allikatest ning sellest millised tegurid kujundavad töökohapõhise õppe tasuvust.

Seoses töökohapõhise õppe läbiviimise maksumuse ja tasuvuse kujunemisega ettevõtetes on analüüsi peamised järeldused:

  1. Eesti töökohapõhise õppe korraldusele on iseloomulik, et õpipoisid on ettevõtete töötajad juba enne õpingute algust. See mõjutab olulisel määral ka kulude kujunemist – õpipoistel ei ole vaja sisse elamise aega ning nad on juba läbinud kõigile töötajatele mõeldud koolitusi.
  2. Olulisemateks töökohapõhise õppega seotud kuludeks ettevõtetele on õpipoistele makstav töötasu ja nende juhendajate panustatud tööaeg (ning sellega seotud töötasud). Teised kululiigid (nt kulud töövahenditele, värbamisele, koordineerimisele ja koolitustele ning harjutuskohtade loomisele) on nende kahega võrreldes oluliselt väiksema kaaluga.
  3. Mõjukaimateks tulu allikateks töökohapõhises õppes peetakse õpilaste tööpanust õpingute ajal ning õpingute järel tekkivat kokkuhoidu, sest õpipoiss ei vaja täiendavat aega tööga kohanemiseks ja sisse elamiseks nagu ettevõtte väliselt palgatud töötaja.
  4. Töökohapõhise õppe tasuvuse analüüsimisel ei tohi alahinnata ka sellest tulenevat mitterahalist kasu. Nähakse kasu ettevõtte kuvandile potentsiaalse tööandjana, oma töötajate motiveeritusele ja produktiivsusele ning positiivseid mõjusid ettevõtte toimimisele ja konkurentsivõimele.
  5. Käesolevas uuringus analüüsitud näidete põhjal maksab töökohapõhine õpe ettevõtetele rohkem kui toob otsest tulu esimeste aastate jooksul. Samas hinnatakse väga kõrgeks ka sellega kaasnevat mitterahalist tulu, mistõttu hindavad ettevõtjad õpipoisiõpet pigem investeeringuks ja mitte niivõrd kuluks.

Slaidid, uuringu terviktekst koos graafilise kokkuvõttega ja küsitlusankeet on leitav siin.

Kogu info töökohapõhise õppe kohta on leitav www.kutseharidus.ee või külastage SA Innove kodulehte.

 

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields