Avaleht

Tööandjatele olulised seadusemuudatused 2021. aastal

2021. aasta alguses jõustub rida seadusemuudatusi, mida oleme Tööandjate Keskliidu poolt koos liikmetega mõjutanud, et need vastaksid tänastele oludele ning toetaksid ettevõtlust.

 1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus
  Jõustus: 01.09.2020, osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021

  Oluline: seadusega suurendatakse töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakutakse inimestele töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset. Selle kohaselt võib edaspidi töötuna arveloleku ajal ajutiselt töötada kuni kaheksal päeval kuus. Töötuna arvel oleku ajal võib isik seaduse kohaselt ajutiselt töötada kõige rohkem 12 kalendrikuul 24-kuulise ajavahemiku jooksul (tööampsud). Täpsustatakse töötuskindlustushüvitise arvutamist olukorras, kus kindlustatu töötas enne töötuks jäämist Eestis ja enne seda väljaspool Eestit. Samuti muutuvad töötushüvitiste asendusmäärad ning muudetakse töötute hooajalise töötamise soodustamiseks töötuskindlustushüvitise saamise tingimusi.

  Seaduste muudatused
  Tööturuteenuste ja – toetuste seadus 
  Töötuskindlustuse seadus

 2. Töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seadus
  Jõustus: 04.12.2020

  Oluline: seadusega võrdsustatakse töövaidluskomisjoni (TVK) kaasistuja tasu tunnitasu alammääraga, mis sel aastal on 3,48 eurot. Samuti hakatakse edaspidi tasustama TVK kaasistujate tööd istungi ettevalmistamise aja eest, praegu makstakse tasu vaid istungil osalemise aja eest. Lisaks täpsustatakse, mitu isikut saavad TVK-sse pöörduda ka ühisavaldusena ning täiendatakse võimalusega istungeid läbi viia videosilla vahendusel.

  Seadus

 3. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus
  Jõustub: 01.01.2021, osaliselt 01.03.2021

  Oluline: 01.04 – 30.04.2021. a väljastatud haiguslehtede puhul väheneb töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel seniselt kolmelt päevalt ühele. Tööandja hüvitab haiguslehe teisest viienda päevani, edasi hüvitab Eesti Haigekassa.

  Seadusega arendatakse töökeskkonna andmekogu lihtsustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ja pakkudes uusi teenuseid. Uue nõudena nähakse seaduses ette tööandja kohustus koostada töökeskkonna riskianalüüs töökeskkonna andmekogus või edastada riskianalüüs kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Tööinspektsioonile.
  Teatud seaduse sätteid hakatakse kohaldama ka teenuse osutajatele, näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel töötavatele isikutele.

  Seadusemuudatusega suurendatakse tööandja vastutust nõuete rikkumise eest, tõstes mitmes seaduses (ametiühingute seadus, meretöö seadus, töölepingu seadus, töötajate usaldusisiku seadus, töötajate üleühenduselise kaasamise seadus) trahvimäärasid.

  Seaduste muudatused
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  Ravikindlustuse seadus
  Riigikogu menetluses olnud eelnõu etapid

 4. Välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
  Jõustus: 20.07.2020, osaliselt 01.01.2021

  Oluline: Eestis lühiajaliselt töötavatele kolmandate riikide kodanikele ja nende tööandjatele laieneb kohustus Eestis töötamise seaduslikkust tõendada ka renditööjõudu kasutavale ettevõttele ehk kasutajaettevõtjale.

  Kui välismaalane teeb Eestis renditööd või osutab teenust, on ka kasutajaettevõtja kohustatud tagama, et välismaalane töötab Eestis vastavalt selleks antud õiguslikule alusele ning tööandja ja kasutajaettevõtte vahel sõlmitud lepingule või muule kokkuleppele. Kohustuse täitmata jätmisel on edaspidi võimalik kasutajaettevõtet võtta vastutusele ja karistada väärteokorras rahatrahviga. Töötajate Eestis viibimise ja töötamise õigusliku aluse kontrollimist saab teha PPA kodulehel olevate e-päringute kaudu.

  Lisaks, muudatuste tulemusena täpsustub Eestis töötavate mitteresidentide töötasu maksustamise õigus ning mitteresidendist ettevõtjatele, kel on Eestis töötajad, kehtestatakse Maksu- ja Tolliametis registreerimise- ning töötasudelt tulumaksu kinnipidamise kohustus.

  Seaduste muudatused
  Välismaalaste seadus
  Tulumaksuseadus
  Maksukorralduse seadus 

 5. Ametiühingute seaduse, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Jõustus: 30.07.2020

  Oluline: kehtestatakse meetmed lähetatud töötajate õiguste paremaks kaitsmiseks. Täpsustatakse, et lähetatud renditöötaja, kelle kasutajaettevõtja teenuseid pakkudes edasi lähetab, on samuti lähetatud töötaja. Samuti muudetakse seadusega töötingimusi, mida tuleb tagada lähetatud töötajale Eestis viibimise ajal. Töötasu alammäära asemel tuleb töötajale tagada töötasu ning lisaks hüvitada lähetusega seotud kulud. Kehtestatakse pikaajalise lähetuse regulatsioon, mille kohaselt tuleb lähetatud töötajale pärast 12 või 18 kuud Eestis töötamist seaduses loetletud minimaalsete töötingimuste asemel hakata kohaldama kogu Eesti tööõigust.

  Seadusega muudetakse väärteo sätted ning asendatakse väärteo sätetes termin „tööandja“ sõnadega „tööandja, tema juhatuse liikme või muu esindaja poolt, kellele oli kohustus delegeeritud“, et tagada Tööinspektsiooni karistusfunktsiooni efektiivne rakendamine ning töötajate õiguste kaitse.

  Seaduste muudatused
  Ametiühingute seadus
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  Töötajate usaldusisiku seadus

 6. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Jõustus: 24.05.2020, osaliselt 01.08.2020

  Oluline: seadusega laiendatakse kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi otsuste vastuvõtmiseks, ilma tavapärast, füüsilist kohalolekut nõudvate koosolekute läbiviimiseta.

  Muudatustega kaotatakse nõue, et mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku protokolli lisaks olev üldkoosolekust osavõtnute nimekiri peab olema omakäeliselt allkirjastatud. Muudatusega ühtlustatakse mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku osalejate registreerimise ja protokolli koostamise nõuded teistele ühingutele kehtivate nõuetega.

  Seadus sisaldab ka äriseadustiku muudatust, millega kaotatakse teatud juhtudel osaühingu osa müümisel notariaalne vorminõue: osakapital peab olema vähemalt 10 000 eurot ja sisse makstud, vorminõudest loobumine tuleb ette näha põhikirjaga.

  Seaduste muudatused
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus
  Mittetulundusühingute seadus
  Sihtasutuste seadus
  Tulundusühistuseadus
  Äriseadustik

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields