Avaleht

Tööandjate elluviidud initsatiivid aastal 2017

Oleme kokku koondanud Eesti Tööandjate Keskliidu töövõidud, initsatiivid ja otsused, mille elluviimisele me eelmisel kalendriaastal kaasa aitasime. 

Otsused ja plaanid, mille puhul tööandjatel õnnestus halvim ära hoida:

 • Kõige suurem Valitsuse initsiatiiv, mida Tööandjate tegevus aitas ära hoida, oli kahtlemata panditulumaks;
 • pakendiaktsiisi uue fiskaalse komponendi kehtestamata jätmine;
 • diislikütuse aktsiisitõusu ära jätmine 2018;
 • majutusteenuse käibemaksumäära tõstmisest loobumine;
 • magustatud joogi maksu kehtestamata jätmine;
 • kasvav toetus alkoholi aktsiisitõusu pidurdamiseks;
 • Euroopa Komisjoni ettevõttetulumaksu ühtlustamise algatuse (CCCTB) mitte toetamine Eesti riigi poolt.

Saavutused, milles tööandjate mõju oli olulise kaaluga:

 • Riigireformi käivitamine ja valitsuse töölaual hoidmine, protsessi monitooring;
 • 0-bürokraatia projekti käivitamine, töö bürokraatlike takistuste vähendamisel; 
 • tervisekulutuste vabastamine erisoodustusmaksust;
 • tööandja bussitranspordi maksuvabastus töö- ja koduvahelistele sõitudele;
 • koostöö Ametiühingutega töösuhete paindlikumaks ja kaasaegsemaks muutmisel;
 • kaugtöö raamlepingu sõlmimine – kaugtöö tegemise soovituslikud põhimõtted;
 • kollektiivlepingute laiendamise hea tava kokkuleppe sõlmimine – määratleti poolte esinduslikkuse kriteeriumid ning protseduurilised küsimused;
 • Euroopa sotsiaalpartnerite raamlepingu aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise lähenemise kohta ühine heakskiitmine;
 • töötervishoiu ja tööohutuse seaduse eelnõu, mis on jõudnud Riigikokku (muudatustega vähendatakse tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel);
 • tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muudatus, millega juhatuse liikmel tekib õigus end töötuna arvele võtta ning saada töötuskindlustushüvitist;
 • välismaalaste seaduse muudatused – keskmise palga nõue (enne oli 1,24), lühiajalise elamisloa pikendamine 9-lt kuult 12-le, sisserände kvoodi alt arvati välja IKT sektor ja iduettevõtted, välistööjõu värbamise järk-järguline lihtsustamine;
 • vanemapuhkuste süsteemi paindlikumaks muutmine, mis võimaldab väikeste laste vanematel paremini ühildada töö- ja pereelu. Tööandja jaoks ei kao töötaja väga pikaks ajaks ära;
 • maksuerisused energiamahukale tööstusele elektri osas (tänaseks vastu võetud);
 • alampalga tõusu kokkulepe edasiste tõusude sidumine tööviljakuse kasvuga;
 • majandusspidomeetri regulaarne monitooring ja kajastamine ning tähelepanu poliitikutelt;
 • aruandlus0 projekt on jõudnud töötasu ja sissetulekute aruandluse ühtlustamiseni;
 • toetasime pensionireformi läbiviimist, et eakad jääksid tööjõuturule kauemaks;
 • haigekassa rahastuse suurendamises kaasa rääkimine, et riigieelarvelised raviteenuseid ja haigekassa eelarvet kirjendatakse eraldi;
 • meilt kui sotsiaalpartneritelt küsitakse arvamust meie valdkondi puudutavate EL direktiivide muutmiste ja algatuste kohta. Oleme koduvalt osutanud initsiatiividele, mis kahjustavad Eesti ettevõtluskeskkonda.
 • kutsehariduse kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõstmisekssaavutasime kutsehariduse tulemuspõhise rahastamismudeli kehtestamise.
 • meie esindaja(d) on kaasatud erinevatesse valdkondlikesse töörühmadesse ja nõukogudesse (Kutsehariduse hindamisnõukogu, OSKA nõunike kogu, täiskasvanuhariduse juhtnõukogu, kutseõppeasutuste õpetajate kompetentsi hoidmise ja tõstmise töörühm, teaduse populariseerimise tegevuse toetuse andmise tingimuste „TeaMe+“ nõukoda jne). Oleme üks Kutsekoja asutajaliikmetest, ja Kutsekoja nõukogu liige.

Tööandjate Keskliit on Euroopa suurima ja mõjukaima ettevõtluse keskorganisatsiooni BusienssEurope ning rahvusvahelise tööandjate Katusorganisatsiooni IOE liige. Oleme esindatud rahvusvahelises  tööorganisatsioonis ILO, majanduskoostöö organisatsiooni OECD ettevõtlus- ja tööstuskomitees BIAC ning Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitees EESC, mis nõustab Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamenti. TKL näol on tegemist avalikes huvides tegutseva MTÜ-ga.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields