Avaleht

Tööandjad100: Erasektori tööandjad annavad stipendiume enam kui sajale inimesele

Kümned Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed toetavad igal aastal tudengeid, õppureid ja teadlasi rahaliste stipendiumitega, aidates nõnda kaasa Eesti majandusele oluliste valdkondade arengule, igal aastal saab stipendiumi enam kui sada inimest.

Eesti Tööandjate Keskliit tänab kõiki ettevõtteid ja erialaliite, kes õppuritele stipendiumeid pakuvad ja kutsub teisigi sama tegema, et tõsta just nende erialade mainet, kus tööjõupuudus suur või mille arendamine on Eesti majanduse konkruentsivõime tõstmiseks eriti oluline.

Tööandjate keskliidu 100. juubeliaasta puhul kogus keskliit kokku erinevad stipendiumid, mida erasektori tööandjad annavad. Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul on hea meel näha, et aasta aastalt tuleb juurde vastutustundlikke ettevõtteid, kes noorte õpinguid, doktorantide teadustööd või oma töötajate enesetäiendamist rahaliselt toetavad.

“Süvenev tööjõu puudus ja tõdemus, et tööandjate vajadused käivad tahes tahtmata haridussüsteemi muutustest ees, paneb ettevõtteid aina enam ise panustama. On see siis oma valdkonnas teadustööde tegemise toetamiseks, tublide tudengite ergutamiseks või olemasolevate töötajate tasemeõppes osalemise motiveerimiseks – ettevõtete ja koolide koostööst võidavad kahtlemata kõik osapooled,” ütles Tamsar. “Ühelt poolt on selle taga tööandjate praktiline mure töötajate järelkasvu pärast. Teisalt aga soov panustada andekate ja pühendunud noorte tulevikku ning Eestis antava hariduse kvaliteeti.”

AS Balbiino on varem koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga andnud välja iga-aastast stipendiumi piimanduse eriala silmapaistvatele tudengitele. Nüüd lõi ettevõte õppestipendiumite fondi, et toetada TTÜ toidutehnika ja tootearenduse tudengite pühendumist õpitavale erialale ja edaspidist soovi ennast ka õpitud erialal rakendada. “Miks ei võiks nad teha siis juba Balbiino meeskonnas,” ütles ettevõtte personalijuh Ly Mazurtshak. “Vähemtähtis ei ole muidugi ka meie enda töötajate pidev areng. Loodetavasti innustab stipendiumi saamise võimalus ka meie enda spetsialiste edasi õppima ja enda kompetentsust tõstma magistriõppes.”

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) annab stipendiume oma valdkonnas silma paistnud õppuritele juba mitmendat aastat. Toetust saab 13 hotelli- või toitlustuseriala õpilast, kes on praktika läbinud EHRLi liikmeshotellis või -restoranis, samuti tunnustatakse juhendajaid. “Stipendiumi saajad on ka hea õppeedukusega ning arenenud distsipliinitundega noored, kes osalevad kooli ürituste organiseerimisel ning tunnevad süvendatud huvi oma eriala vastu,” ütles EHRLi tegevjuht Maarika Liivamägi. “Meie jaoks on see suurepärane võimalus anda selge signaal, et noored on väga oodatud meie sektorisse tööle ning nende pingutusi õpingute ajal on märgatud. Stipendiumite üritusel osalevad mitmete hotellide personalijuhid ja hotellide juhid, mis on omakorda võimalus tööandjatel ja noortel kohtuda ning tuleviku töösuhteid luua.”

Swedbank annab igal aastal kümneid stipendiume. Tehakse koostööd ülikoolidega, et toetada järelkasvu ja tulevikukompetentside arendamist peamiselt majanduse, IT ja matemaatika valdkondades. Lisaks erinevate stipendiumitele lüüakse kaasa ka õppekavade loomises, antakse loenguid ning pakutakse praktikavõimalust Swedbankis igal aastal enam kui sajale tudengile. “Meie soov ja eesmärk on Eesti hariduselu edendamisele õlg alla panna ning tagada pangandusvaldkonna jätkusuutlikkuseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine,” ütles Matt. “Lisaks toetame stipendiumitega meie oma töötajate õpinguid. Soovime sellega aidata töötajaid enese arendamisel ja anda neile pangas töötamiseks pikaajalise perspektiivi. Õppimine ja areng annavad uusi oskusi ja tõstavad motivatsiooni. Nii saame organisatsioonina vastu pädevama ja motiveerituma töötaja.”

Eesti Energia personalidirektori Tiina Drui sõnul on ettevõtte jätkusuutlikkuses olulisel kohal insenertehniline kompetents ja järelkasv. “Toetame insenerierialade järelkasvu Eesti Energia stipendiumiprogrammide kaudu ning aitame kaasa noorte mitmekülgsele arengule läbi Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi ja praktikavõimaluste loomise. Iga-aastaselt osaleme ka Tagasi kooli algatuses, kus jagame noortega oma teadmisi energeetikast. Toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut, panustame nii ettevõtte kui ka kogu ühiskonna tulevikku,” lisas Tiina Drui.

 

Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete stipendiumid

Stipendiumi väljaandja Kellele Summa Stipendiaatide arv Stipendiumi eesmärk Lisainfo
AS Tallinna Lennujaam Eesti Lennuakadeemia lennuväljade käitamise eriala üliõpilasele 640 EUR  1 Toetada Eesti lennunduse arengut ja motiveerida üliõpilasi omandatava eriala omandamisel Stipendium antakse välja 2017. aasta novembris. Lisainfo
AS Tallinna Lennujaam Eesti Lennuakadeemia side-navigatsioonisüsteemide inseneri eriala üliõpilasele 640 EUR  1 Toetada Eesti lennunduse arengut ja motiveerida üliõpilasi omandatava eriala omandamisel

Stipendium antakse välja 2017.aasta novembris.

Lisainfo

Eesti Karusnahaliit MTÜ Noorele rõiva- aksessuaari- või tootedisainerile  250 EUR   1  Edendada karusnahavaldkonda 

Stipendiumile saavad kandideerida noored moe-või tootedisainerid, kes kasutavad oma kollektsioonis selgelt nähtavalt karusnahka ja esitlevad seda kollektsiooni mõnel üleriigilisel moe- või disainikonkursil või -üritusel.

Lisainfo

AS Wendre Õpingute toetamiseks Hiinas 500 EUR   1  Toetada ettevõtliku noore õpinguid. Õpingute eesmärk on õppida selgeks hiina keel, arendada tulevikus koostööd ning ettevõtlust Eesti ja Hiina vahel. Tegemist on ühekordse stipendiumiga, mis anti välja ühekordselt taotluse alusel Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilasele Brita Lii Seile.
Baltika Grupp Baltika töötajatele, kes end erialaselt täiendavad  Stipendiumifondi summa kinnitab juhatus igal aastal. Sõltuvalt vajadusest, 2016. aastal toetati 3 töötaja õpinguid.  Innustada Baltika töötajate õppimist ja arengut. Lisaks on eesmärgiks ka kaubanduse juhtimise ja moevaldkonnaga seotud erialade toetamine.   
Swedbank AS Business Intelligence Academy programm ja stipendium 12 majanduse ja IT bakalaureuse ja magistriastme tudengile  250 EUR kuus  12 Eesti suurima panga informatsioonihalduse ja andmete modelleerimise valdkonna populariseerimine ja sellekohaste kompetentside järelkasvu tagamine. 

Programm kestab 03.2017–06.2018 ning koosneb neljast etapist: kaks stipendiumiperioodi ning kaks tasustatud praktikaperioodi Swedbankis. 

Lisainfo

 Swedbank AS Tartu Ülikooli matemaatilise majandusteaduse ingliskeelsel magistriõppekaval õppivate valitud üliõpilastele õppetöö rahastamiseks ning parima magistritöö autorile ja selle juhendaja(te)le. 10 000 EUR 

 4

stipendiumi summa jaguneb stipendiaatide vahel.

Toetada pangandusvaldkonna kriitilisemaid kompetentse, nagu ärianalüütika, majandusanalüüs, majandusteoreetiliste mudelite ja ökonomeetriliste meetodite rakendamine, ja valdkonna arendamist tervikuna.  Summa jaguneb kahe magistriõppekaval õppiva üliõpilase õppetöö rahastamiseks ja parima magistritöö kirjutaja ja tema juhendaja premeerimiseks. Lisaks toetatakse Swedbanki stipendiumiga kahe tudengi õppetööd.
 Swedbank AS TTÜ infotehnoloogia teaduskonna magistriastme üliõpilastele Swedbanki jaoks aktuaalsel teemal lõputööde kirjutamise toetamiseks.   500 EUR  1  Toetada IKT kui Swedbanki jaoks jätkusuutlikkust tagava valdkonna arengut.

Stipendiumi väljaandmine toimub TTÜ IKT lõputööde konkursi raames.

Lisainfo 

 Swedbank AS Swedbanki töötajatele, kes plaanivad alustada või jätkata hariduse omandamist taseme- või täiendõppe vormis ning kellel tuleb ainepunktide eest tasuda.  kuni 1000 EUR (pool õppemaksust)   kuni 20 Toetada töötajate enesearendamist ning suurendada saavutatud kõrgema kompetentsi ja motivatsiooni kaudu organisatsioonile loodavat lisaväärtust.  Kandideerida saavad Swedbanki töötajad, kes plaanivad alustada või jätkata õpinguid riiklikult akrediteeritud õppeasutuses ja õppekaval 2017/2018. õppeaastal ning kes on 2017. aasta augusti alguse seisuga pangas töötanud vähemalt ühe aasta.
AS SEB Pank AS SEB Panga Grupi töötajatele, kes õpivad tasemeõppes  kuni 50% õppemaksust  sõltub taotluste hulgast  Toetada SEB Panga töötajate enesearengut  Hüvitise saamisele on võimalus kandideerida kõikidel töötajatel, kes on SEB Panga Grupis töötanud vähemalt üks aasta. Taotluste rahuldamise otsustab kord aastas enne akadeemilise õppeaasta algust komisjon, mida juhib AS SEB Pank juhatuse esimees. 
MTÜ Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit Tallinna Polütehnikumi trükitehnoloogia eriala tudengile   500 EUR  1  Motiveerida tulevasi trükiettevalmistajaid ja trükkaleid eriala omandama ning liidu liikmete juurde praktikale (ning hiljem tööle) tulema.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik TPT trükitehnoloogia eriala tudengid, stipendiaat valitakse Välja õpitulemuste, motivatsioonikirja ning soovituskirja alusel.

Lisainfo

AS Printall Tallinna Polütehnikumis trükierialal õppivale suurepäraseid õpitulemusi saavutavale ja trükiettevõttesse tööle sobivale viimase kursuse õpilasele  500 EUR   1  Toetada ja innustada aktiivset ja andekat trükieriala viimase kursuse õpilast. Õpilane esitab kooli hiljemalt 15.10.2017: 1)stipendiumi taotluse, millega ühtlasi kinnitab valmisolekut praktika läbimiseks ettevõttes ; 2)eelmise õppeaasta õpitulemuste kokkuvõtte 3) vähemalt ühe erialaõpetaja soovituse; 4)motivatsioonikirja “Miks ma soovin töötada trükiettevõttes”
AS Printall Tallinna Polütehnikumis trükiettevalmistuse erialal õppivale suurepäraseid õpitulemusi saavutavale ja trükiettevõttesse tööle sobivale viimase kursuse õpilasele 500 EUR  1 Toetada ja innustada aktiivset ja andekat trükiettevalmistuse eriala viimase kursuse õpilast. Õpilane esitab kooli hiljemalt 15.10.2017: 1)stipendiumi taotluse, millega ühtlasi kinnitab valmisolekut praktika läbimiseks ettevõttes ; 2)eelmise õppeaasta õpitulemuste kokkuvõtte 3) vähemalt ühe erialaõpetaja soovituse; 4)motivatsioonikirja “Miks ma soovin töötada trükiettevõttes”
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) Avalik-õigusliku ülikooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorandile.  2000 EUR  1  Toetada doktorandi õpinguid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavadel

ITL-i Ustus Aguri stipendiumi konkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi doktoritöö teemat ja selle oodatavat mõju infoühiskonna arengule Eestis ning doktorandi senist erialast tegevust. 

Lisainfo

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit (EHRL) Hotelli- või toitlustuseriala õpetavate õppeasutuse õpilastele, kes on praktika läbinud EHRLi liikmeshotellis või -restoranis.  155 EUR kuni 13  Toetada hotelli- või toitlustuserialal õppivaid ja heade õppetulemustega noori. 

Peale rahalise tunnustuse eelistatakse stipendiaati pärast kooli lõpetamist vakantsele kohale EHRL –I liikmesettevõttes. Väljaantavate stipendiumite arv sõltub sellest, kui palju esitatakse häid kandidaate. 

Lisainfo 

Radisson Blu Hotell Olümpia Hotelli- või toitlustuseriala õpetavate kutseõppeasutuste õpilasele  350 EUR  1  Toetada noorte õppimist, arenemist ning töötamist turismisektoris.

Stipendium on noorele, kes osaleb või on osalenud praktikal Radisson Blu Hotel Olümpias, kes on vähemalt aasta oma erialal õppinud ja kellel on hea õppeedukus.

Lisainfo

Eesti Energia AS  Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia instituudi maapõueressursside eriala tudengitele 1500 EUR  kuni 6  Motiveerida noori asuma õppima geotehnoloogiat 

Stipendiumite väljaandmiseks korraldatakse avalik konkurss. Stipendiumi saaja avalikustatakse septembris.

Lisainfo

Eesti Energia AS Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mäetööde eriala õpilastele  370 EUR  kuni 5  Aidata kaasa Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse mäetööde eriala õpilaste õppimismotivatsioonile Stipendiaatide valik toimub avaliku konkursi alusel, konkurss kuulutatakse Välja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse koduleheküljel ja Eesti Energia AS koduleheküljel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Stipendiaatide valik toimub iga õppeaasta kevadsemestri alguseks.
Eesti Energia AS koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga  7.-19. aastaste Ida-Virumaa noortele huvitegevuseks, näiteks huvialaga seotud vahendite soetamiseks, olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks ning teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks  9000 EUR Sõltub taotluste arvust ja kvaliteedist, stipendimisumma jaguneb stipendiaatide vahel. Toetada piirkonna noorte huvitegevust, aidata kaasa Ida-Virumaa regiooni ja kohalike noorte mitmekülgsele arengule.

Stipendiumi annab välja Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafond.

Lisainfo 

Estonian Business School Magistriõppe sisseastujatele, kes on noored lapsevanemad  80% õppemaksust  5 Pakkuda kuni 3aastase lapse vanematele võimalust alustada magistriõpinguid EBSis 

Lisainfo

 AS Balbiino Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna edukale toidutehnika ja tootearenduse eriala magistrandile   750 EUR   1  Toetada soovi pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ka ennast rakendada õpitud erialal ning sooritada praktilist tööd AS-s Balbiino. Samuti toetada huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal. Toetada töötajate võimekuse ja motivatsiooni kasvu läbi enesearendamise. Stipendiaat peab olema TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei tohi viibida akadeemilisel puhkusel, tema hinnete kaalutud keskmine peab olema vähemalt 3,5, tal peab olema soov teha läbi praktika ASis Balbiino ja huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino soovitud teemal, samuti on eelduseks aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel ja vähemalt ühe õppejõu soovitus.
 AS Balbiino Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna edukale tootearendus ja tootmistehnika eriala magistrandile  750 EUR  1  Toetada magistrandi soovi pühenduda õpitavale erialale ja edaspidi ka ennast rakendada õpitud erialal ning sooritada praktilist tööd AS-s Balbiino. Samuti toetada huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino poolt soovitud teemal. Toetada töötajate võimekuse ja motivatsiooni kasvu läbi enesearendamise. Stipendiaat peab olema TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei tohi viibida akadeemilisel puhkusel, tema hinnete kaalutud keskmine peab olema vähemalt 3,5, tal peab olema soov teha läbi praktika Asis Balbiino ja huvi kirjutada lõputöö AS Balbiino soovitud teemal, samuti on eelduseks aktiivne eluhoiak, osalemine üliõpilaselu edendamisel ja vähemalt ühe õppejõu soovitus.
OÜ NG Investeeringud vahetusõpilasele 2000 EUR  2 Toetada Eesti ühiskonna tulevikutegijaid isiksuse positiivse arengus, erinevate teadmiste ja kogemuste omandamises ja silmaringi avardamises. Stipendiumid antakse välja koostöös YFU Eestiga www.yfu.ee
 AS BLRT Grupp Masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse või tootmise arendamise erialal õppivale noorele.  2000 EUR  1-3  Toetada andekaid noori kõrghariduse omandamisel.  Igal aastal tehakse eraldi otsus, kui palju stipendiume välja makstakse. Avaldusi võetakse vastu kindla kuupäevani oktoobris, otsus langetatakse novembri kuu jooksul. BLRT Fond on SA Eesti Rahvuskultuuri Fond osa. http://www.erkf.ee/allfondid
AS Kitman Thulema Puidu- ja tekstiilitehnoloogia eriala bakalaureuseõppe tudengile. 1300 EUR  1   Lisainfo
AS Kitman Thulema Tootearendus ja tootmistehnika eriala tudengile 1300 EUR  1   Lisainfo
Fujitsu Estonia AS Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukale üliõpilasele 1300 EUR  1  

Täiendavalt premeeritakse võimalusega osaleda Fujitsu Euroopa foorumil Münchenis 2017 a. novembris.

Lisainfo

Telia Eesti Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukatele bakalaureuseõppe üliõpilastele 1300 EUR  1   Lisainfo
 Telia Eesti Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna edukatele magistriõppe üliõpilastele, kelle eriala on seotud telekommunikatsiooniga 2000 EUR  1   Lisainfo 
AS Chemi-Pharm Tallinna Tehnikaülikooli ühele edukale magistriõppe eriala rakenduskeemia ja biotehnoloogia üliõpilasele 2000 EUR  1   Lisainfo
Astlanda Ehitus OÜ Tallinna Tehnikaülikooli eriala tööstus- ja tsiviilehitus integreeritud õppe üliõpilasele 1300 EUR  1   Lisainfo
Astlanda Ehitus OÜ Tallinna Tehnikaülikooli hooned ja rajatised eriala magistriõppe üliõpilasele 2000 EUR  1   Lisainfo
AS Merko Ehitus Ehitusteaduserialadel doktorikraadi kaitsnud kuni 40-aastasele TTÜ teadlasele/õppejõule 3300 EUR  1 Toetada Tallinna Tehnikaülikooli noort teadlast/õppejõudu, aidates samas kasvatada TTÜ teadlaskonnale akadeemilist järelkasvu. Lisainfo
ABB AS AS Eesti Ettevõtluskõrgkool (EEK) Mainor finantsjuhtimise rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tudengitele. max 3000 EUR  5 ABB ärivaldkondade ja ABB kui tööandja propageerimine EEK finantsjuhtimise erialade üliõpilaste seas. Edukate üliõpilaste motiveerimine ning ABB-le kvalifitseeritud järelkasvu tagamine..

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras, mis kuulutatakse välja kuni 2 korda õppeaastas.

Lisainfo

ABB AS Tallinna Tehnikaülikooli insenetiteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala bakalauruse- ja magistriõppe üliõpilastele bakalaureuseõppes 1280 EUR, magistriõppes 1920 EUR  6 TTÜ inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala edukate üliõpilaste motiveerimine.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Interneti koduleheküljel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Lisainfo

ABB AS Tallinna Tehnikakõrgkooli rakenduskõrgharidusõppe masinaehituse või elektritehnika eriala üliõpilasele 1280 EUR  1 ABB ärivaldkondade tegevusalade ja ABB kui tööandja propageerimine Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonna üliõpilaste seas ning ABB-le kvalifitseeritud järelkasvu tagamine.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja TTK infolehes, infotahvlitel ja TTK koduleheküljel vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

Lisainfo

JELD-WEN Eesti AS Kutse- või ametikooli õpilasele 1000 EUR  1 Väärtustada noorte kutseõpet ja tisleriametit Koostöös kooliga valitakse välja sobiv kandidaat, kes ettevõttes läbib vähemalt kaks praktikat. Valimine toimub kevadeti.
Nordic Hotel Forum Hotelli- või toitlustuseriala õpetavate kutseõppeasutuste õpilastele, kes on osalenud praktikal Nordic Hotel Forumis. 300 EUR  1 Tunnustada noori talente, toetada nende haridusteed ja arenemist edasiseks edukaks töötamiseks turismisektoris.

Stipendium antakse välja 2017. aasta novembris.

Lisainfo

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields