Avaleht

Teekaart teadus-arendus- ja innovatsioonirahani

Toetuste ja teenuste terviktabeli saad pdf-failina alla laadida siit

Eesti Teadusagentuuri (ETAG) koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur)) Toetuse maksimummäär (eur) 

Horizon 2020

Maailma suurim teadus- ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetav programm. Prioriteedid: tipptasemel teadus, juhtpositsioon tööstuses, ühiskonnas aktuaalsed probleemid. Võimalik osaleda koos Eesti või välisriikide ettevõtete ja teadusasutustega.

77 mld

Pole
fikseeritud

Rakendusuuringud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades NUTIKAS

Aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Taotleja on ettevõte, kelle huvides uuring läbi viiakse.

25,5 mln

2 mln

Ressursside väärindamise teadus- ja arendustegevuse toetamine – ResTA

Toetada ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel. Uuringuid viiakse läbi ettevõtete huvides, kuid taotlejad ja uuringute läbiviijad on teadusasutused.

11 mln

770 000

H2020 projektide ettevalmistustoetus

Kompenseerib Horisont 2020 ja COSTi projektitaotluste koostamist. Projektitaotlus on ületanud hindamiskünnise, kuid ei pea olema edukas.

 

Konsortsiumi koordinaatorile (põhitaotlejale): 4000 €
Individuaalprojektile: 2400 €
Balti boonus: 1000 €

H2020: VKE-de toetusskeem EIC
Accelerator (VKE instrument)

Väga kõrge innovatsioonitasemega projektide toetusskeem VKE-dele toodete, teenuste, protsesside turuvalmis arendamiseks ja turule toomiseks (alates TRL 6)

 

Toetus kuni 2,5 mln
omakapitaliinvesteering kuni 15 min

Horiont 2020: Fast Track to
Innovation (FTI)

Väga kõrge innovatsioonitasemega projektide toetusskeem toodete, teenuste, protsesside turuvalmis arendamiseks (alates TRL 6). Osaleda saavad kuni 5-liikmelised konsortsiumid.

 

kuni 3 mln

Sektoriaalse mobiilsuse toetus

(programm avaneb 2020 sügisel)

Teadlaste roteerumiseks mh ettevõtetesse

2,3 miljonit

110 000 eurot kaheks aastaks täiskohaga teadlase palkamiseks

Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine – RITA

Toetust antakse veel vaid uutele koroonaviirusega seotud uuringutele

Toetatakse ministeeriumide rakendusuuringute tellimist teadmuspõhisteks otsusteks, erialaliitudesse arendusnõunike värbamist jmt.

29 mln

1,5 mln

Arendusgrant

Taotlemine lõppenud

Uurimistoetus eksperimentaalarenduseks, et testida ja/või luua eeldusi teadustulemuste kommertsialiseerimiseks. Taotleda saab TA-asutuses töötav teadlane, aga ettevõtjad saavad olla kaasatud partnerid, eksperdid.

400 000

100 000

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)/Innovatsiooniagentuuri koordineeritavad toetused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur) Taotluse maksimummäär(eur)  
Tooetarenduse toetus Toetuse andmise eesmärk on aidata ettevõtjal kasvatada uuest või oluliselt muudetud tootest või teenusest rahvusvahelist müügitulu. 17 mln 500 000
Digidiagnostika toetus toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika koostamist. 1,1 mln 5000-15 000
Suurinvestori toetus suunata töötleva tööstuse sektorisse investeeringuid, mis toetavad ettevõtja poolt kõrgema lisandväärtuse loomist ning ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu   1 mln
Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus ettevõtja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel põhineva rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine Eestis alustava ja laieneva tugiteenus- ning arenduskeskuse tegevuse kaudu. 3,5 mln 200 000
Arendusosak Toetuse andmise eesmärk on VKE konkurentsivõime suurendamine uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu. Eesmärk saavutatakse teadmiste- ja tehnoloogiasiirde, intellektuaalomandi kaitse alase võimekuse kasvu ning koostöö tihendamise kaudu TA asutustega ning nõustamise ja insenertehnilisi teenuseid pakkuvate ettevõtjatega, sealhulgas eeluuringuid ning tootmis- ja tehnoloogiaalast nõustamist pakkuvate asutustega. 6 mln 35 000
Välisvärbamise toetus Välisriigist IKT ning loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistide värbamine 4 mln 3000
Innovatsiooniosak VKE toetamine, et koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega töötada välja innovaatilisi lahendusi arengutakistustele 4 mln 6000
Ettevõtte arenguprogramm Toetada tootearendust ja selle planeerimist ettevõtetes. 63 mln 500 000
Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamine ning ettevõtete lisandväärtuse kasv ressursisäästu edendavate projektide abil. Valdkonnad: tööstus ja rohetehnoloogiad, IKT ja tervisetehnoloogiad.    
Taotlemine mitmes voorus
Tootearendustoetus Eurostars Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete riikidevaheline teadus- ja arenduskoostööl põhinev tootearendus. 2,5 mln 300 000
Taotlemine mitmes voorus

Kredex toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur) Taotluse maksimummäär (eur)

Laenukäendus

Laenude käendus

 

5 mln

Tööstuslaen

Investeerimiseks võetud laenu omafinantseeringu katmiseks

 

2 mln

Kapitalilaen

Omafinantseeringu katmiseks

 

2 mln

Era- ja riskikapitalifondid

Era- ja riskikapitali vahendamine

 

0,5-15 mln

StartupEstonia

Abi idufirmade rahastuse leidmisel

SmartCap Teadusmahukate Investeeringute Fond

Kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetamine, mille toote või teenuse arendus ja ärimudel põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ning sellega seotud intellektuaalsel omandil.

10 mln

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetused ja teenused:

Meede (täiendava info saamiseks klõpsa lingil) Eesmärk või lühikirjeldus Kogumaht (eur) Taotluse maksimummäär (eur)

Biometaani tootmine ja transpordisektoris tarbimine

Biometaani tarbimise ja tarnimise käivitamine, et toetada taastuvenergia transpordieesmärgi saavutamist, tekitades taastuvatest energiaallikatest toodetud kütustele nõudluse ja käivitades seeläbi biometaani tootmist

   

Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt: 1) kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus; 2) amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine; 3) soojusmajanduse arengukava koostamine; 4) lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemele.

61 mln

 

Ettevõtete ressursitõhusus

Ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes.

7,1 mln

200 000

Keskkonna- ja kliimaprojektide kaasrahastamine

1) Aidata kaasa ressursitõhusa, vähese CO2-heitega ja kliimamuutustele vastupanuvõimelise majanduse saavutamisele; 2) aidata kaasa keskkonna kaitsmisele ja keskkonna kvaliteedi parandamisele; 3) aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse vähendamise peatamisele ja ümberpööramisele, sh Natura 2000 võrgustiku toetamisele ning ökosüsteemide seisukorra halvenemise vastu võitlemisele; 4) tõhustada liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning vastavate õigusaktide väljatöötamist ja elluviimist; 5) toetada keskkonna- ja kliimavaldkonna paremat juhtimist kõikidel tasanditel, samuti kodanikuühiskonna, vabaühenduste ja kohalike osalejate suuremat kaasamist.

   

Keskkonnalaen (veemajandustaristu arendamiseks)

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatavate veemajandustaristu arendamise projektide omafinantseeringu tagamiseks või käibemaksu tasumiseks.

   

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields