Avaleht

Septembrist muutub osade välisinvestorite kaasamine

Välisinvestor on kolmanda riigi ehk riigi, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, kodakondsust omav või kodakondsuseta füüsiline isik või kolmanda riigi õiguse alusel asutatud ettevõtja või eelmainitud isiku poolt kontrollitud ettevõtja olenemata tema asutamiskohast. Foto: Piggybank, Unspash

1. septembril 2023 jõustub välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus (VUHS), mis sätestab välisinvesteeringu loa kohustuse ning välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise tingimused ja korra.

Välisinvesteeringute hindamise eesmärkideks on vältida ohtu Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekule ning avalikule korrale ja tagada riigi toimimise seisukohalt oluliste huvide kaitse. Näiteks eluliselt tähtsate teenuste toimepidevus, kaupade kättesaadavus, tarnekindlus ja kriitilise taristu kerksus. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet viib VUHS-i alusel läbi loamenetluse, mille käigus ohud tuvastatakse ja kõrvaldatakse.

Välisinvesteeringu luba

Välisinvesteeringu luba on kohustuslik, kui füüsiline või juriidiline isik väljapoolt Euroopa Liitu soovib osaleda Eesti julgeoleku või avaliku korra seisukohalt olulises majandusvaldkonnas ja soovib selleks teha investeeringu kindlaksmääratletud sektoris tegutsevasse ettevõtjasse.

Vastavalt välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadusele on välisinvesteering tehing või seotud tehingud, mille kaudu välisinvestor:

  • omandab otsese või kaudse olulise osaluse sihtettevõtjas;
  • saavutab otsese või kaudse kontrolli sihtettevõtja üle või
  • omandab sihtettevõtja osa.

Loamenetlus

1. Välisinvestor või tema esindaja esitab TTJA-le elektroonilise taotluse ja teavituse.
Taotluses esitatakse välisinvesteeringu kirjeldus ning välisinvestori, sihtettevõtja, sihtettevõtja osa, nende omandistruktuuri, tegeliku kasusaaja ja majandustegevuse andmed ning välisinvesteeringu väärtus, rahastamisallikas ja ajakava.

2. Puudusteta taotlus esitatakse kooskõlastamiseks välisinvesteeringukomisjonile.

3. Välisinvesteeringu komisjoni kooskõlastuse alusel TTJA 30 kalendripäeva jooksul annab välisinvesteeringu loa, keeldub loa andmisest või teatab taotlejale, et välisinvesteering ei ole loakohustusega.
Välisinvesteeringu mõju hindamiseks võib TTJA tähtaega pikendada ühe korra kuni 90 kalendripäeva võrra. Kui välisinvestoriga on vaja pidada läbirääkimisi kõrvaltingimuste üle, mis kohustab välisinvestorit või sihtettevõtjat võtma Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi julgeoleku või avaliku korra ohustamise vältimiseks meetmeid, võib TTJA pikendada ettenähtud tähtaegu veel kuni 60 kalendripäeva võrra.

Välisinvesteeringukomisjon

Välisinvesteeringukomisjon tegutseb TTJA juures ning sellesse kuuluvad ka Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Välisministeeriumi, Kaitsepolitseiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Rahapesu Andmebüroo ja Riigikantselei esindajad. Komisjoni töökorra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

Uuri lisa Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt!

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields