Avaleht

Riigikogu võttis vastu töölepingu seaduse muudatused, mis toovad töölepingulistesse suhetesse juurde turvalist paindlikkust

1. Töölepingu seaduses luuakse poolte kokkuleppel mõiste ning sätestatakse iseseisva otsustuspädevusega töötajale erisused töö- ja puhkeaja reeglitest.

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja on töötaja, kes on töö iseloomust lähtuvalt vaba oma tööaega korraldama ning tööandja ja töötaja on selles kokku leppinud.

 Iseseisva otsustuspädevusega töötaja suhtes ei rakendu tööaja korralduse regulatsioon (TLS § 47), valveaja reeglistik (TLS § 48), öötöö piirang (TLS § 50) ega igapäevase ja iganädalase puhkeaja piirangud (TLS §-d 51 ja 52), kuivõrd iseseisva otsustuspädevusega töötaja on vaba valima oma tööaega (töötaja saab valida, mis ajal ja millises mahus ta oma tööülesandeid täidab, millal ta teeb tööpäevasiseseid vaheaegu jms). Samuti ei kohaldu iseseisva otsustuspädevusega töötajale öösel ja riigipühal tehtava töö hüvitamise kord (TLS § 45).

 Kokkuleppe tingimused:

·         kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikus vormis;

·         kokkuleppe võib sõlmida iseseisva otsustuspädevusega töötajaga, kelle töötasu ühes kuus on vähemalt Eesti keskmine brutokuupalk kokkuleppe sõlmimisele eelnenud kvartalis Statistikaameti avaldatud andmete alusel;

·         kokkulepe ei tohi kahjustada töötaja tervist ega ohutust;

·         iseseisva otsustuspädevusega töötaja tööaja arvestamisele kohaldatakse ühekuulist arvestusperioodi;

·         töötaja ja tööandja võivad sõlmitud kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest 14 kalendripäeva ette.

·         kokkuleppe võib sõlmida ainult täisealise töötajaga.

2. Töölepingu seaduses sätestatakse valveaja kohaldamise erisused poolte kokkuleppel töötajatele, kelle tööülesanne on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste ning taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamine

Kokkulepe peab vastama järgmistele tingimustele:

·         kokkulepe on sõlmitud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

·         töötaja saab valveajal reageerimist vajavaid tööülesandeid täita kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid töökohta ilmumata;

·         pooled on kokku leppinud mõistlikus reageerimisajas, mille jooksul on töötaja kohustatud asuma tööülesandeid täitma;

·         valveaja kestus kalendrikuus ei ületa 130 tundi;

·         töötajale tagatakse kaks tööst ja valveajast vaba nädalavahetust kalendrikuus;

·         kokkulepe ei kahjusta töötaja tervist ega ohutust.

·         töötaja ja tööandja võivad kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest 30 kalendripäeva ette.

3. Muudetakse töölepingu seadust, andes tööandjale, kes võtab tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) § 42 alusel ajutiselt tööle töötuna arvel oleva isiku, võimaluse sõlmida järjestikuseid lühiajalisi töölepinguid (tööampsud).

Muudatuse kohaselt on tööandjal võimalik töötajaga ja 6-kuulise perioodi jooksul sõlmida kuni 8-kalendripäevaseid tähtajalisi töölepinguid piiramatult.


Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields