Avaleht

Maksukorralduse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus

 

Rahandusministeerium saatis kooskõlastamiseks maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuse.

Ootame teie arvamusi ja ettepanekuid nimetatud väljatöötamiskavatsusele. 
Palume tähelepanekud saata hiljemalt 04. maiks aadressile piia@employers.ee.

Allpool on toodud kokkuvõte peamistest muudatustest ning siia on lisatud veidi põhjalikum ülevaade koos probleemikirjeldusega.

Kavandatavad muudatused:

  1. Maksuhaldur saab õiguse põhjendatud kahtluse korral teostada maksukorralduse seaduses sätestatud menetlustoiminguid (nõuda ettevõttelt teavet ja dokumente, viia läbi vaatlust, teha dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid jne.) igal ajal (ka enne maksudeklaratsiooni esitamist ) õigusrikkumise ennetamise eesmärgil.
  2. Seadust kavandatakse muuta, et oleks üheselt selge, et töötamise registris tuleb registreerida ka tööd tegevad isikud, kes töö eest tasu ei saa (nn. vabatahtlik töö).
  3. Maksuhaldurile antakse õigus päringu alusel saada sideettevõtjalt maksumenetluse läbiviimisel infot kliendi nime ja kontaktandmete kohta, kliendi sideettevõttega sõlmitud lepingute olemasolu ja sisu (teenuse liik) kohta, sideettevõtte kliendile väljastatud arvete ja nende tasumise kohta (arve tasunud isiku nimi ja milliselt kontolt arve tasuti).
  4. Täpsustatakse  vastutusmenetluse regulatsiooni. Seadusesse viiakse vastutusmenetluse alustamise ja isikute menetlusse kaasamise põhimõtted, tõendamise erisused võrreldes tavapärase maksumenetlusega, vastutusmenetluse lõppemise alused ning vastutusotsuse erisused võrreldes maksuotsusega. Täpsustatakse lepingulise vastutuse aluseid.
  5. Seaduses sätestatakse, et maksuhaldur avaldab kord kvartalis oma veebilehel käibedeklaratsioonis esitatud maksustatava käibe summa ning maksukohustuslaste töötamise registris registreeritud tööd tegevate isikute arvu. Nimetatud andmete avalikustamine näitab, kui palju ettevõtted reaalselt riigieelarvesse panustavad ning aitab seeläbi kaasa ettevõtjate positiivse kuvandi tugevdamisele.  See on Kaubandus- Tööstuskoja ettepanek.
  6. Seadusesse lisatakse säte, mille kohaselt võiks maksuhalduril olla õigus läbi viia vaatlusi maksukohustuslase majandus- või kutsetegevuses kasutatava vallasvara suhtes, mis on maksukohustuslase omandis või valduses, kuid ei asu tema majandus- või kutsetegevuses kasutataval maatükil, ehitises või ruumis.

Lugupidamisega

Piia Simmermann
Õigusnõunik
Eesti Tööandjate Keskliit

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields