Avaleht

Majanduslepe “Ambitsioon on valik”

Majanduslepe ja üleskutse "Ambitsioon on valik" sõnastab sammud ettevõtjaile ja riigile majanduse lisandväärtuse kasvatamiseks.

Majanduslepe ja üleskutse “Ambitsioon on valik” sündisid ettevõtlusorganisatsioonide eestvedamisel ajal, mil Eesti majandus on langenud enam kui kaks aastat ja riigieelarve 2023. aasta tulud jäid alla plaanitule. Ühiskonnas on kasvanud pinged, sest kõikide riigi arenguvajaduste rahastamiseks ei jätku vahendeid.

Raha Eesti riigi majandamiseks ja avalike teenuste pakkumiseks tuleb ettevõtlusest – meie inimesed käivad tööl, tegelevad ettevõtlusega ja maksavad palga- ning tulumaksu, kaupade ja teenuste tarbimiselt laekub käibemaks.

85% riigi tuludest moodustavad tarbimis- ja tööjõumaksud

Nende maksude laekumine ühisesse riigieelarvesse sõltub sellest, kui suuri palkasid suudavad maksta siinsed ettevõtted. See omakorda sõltub sellest, kui konkurentsivõimelised on ettevõtted ja majandusruum.

Kui soovime ehitada Eesti riiki, mis jaksab hoolida ja areneda, siis on aeg võtta ühiselt suund nutika majanduse taaskäivitamisele. Kui majandus ei hakka kasvama, siis ei ole võimalik lahendada ka ühiskonna kasvavaid ootusi – ei saa kasvatada õpetajate palkasid, pakkuda vajalikke tervishoiuteenuseid ja pensioneid, ei kasva kultuuri ja hariduse rahastus.

Majanduslepe võtab majanduse arendamise fookusesse

Majanduslepe on ettevõtete ja ettevõtlusorganisatsioonide üleskutse nii ettevõtetele kui riigile ja poliitikakujundajatele võtta koos majanduse arendamine fookusesse ning teha selleks järgmised vajalikud sammud.

Ettevõtjate 5 sammu eesmärk kasvatada lisandväärtust töötaja kohta kuni 10% aastas

Eesmärgi täitmiseks valib iga ettevõte endale sobivad sammud ja mõõdikud:

 1. Tõstame innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise ambitsiooni 
  1. Arendame eristuvaid tooteid ja teenuseid ekspordiks ja kasvatame uuenduslike, kõrgema lisandväärtusega toodete-teenuste osakaalu kogukäibest 10% aastas.
 2. Tõstame innovatsiooniinvesteeringute ambitsiooni
  1. Investeerime uutesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse, millel on kõrgema lisandväärtuse potentsiaal.
  2. Täidame enda rolli Eesti Teadusleppes ja eraldame igal aastal vähemalt 2% käibest või suuremate ettevõtete puhul vähemalt 1 miljon eurot uurimis- ja arendustegevuseks.
 3. Tõstame ekspordimahu ja -ulatuse ambitsiooni 
  1. Suurendame oma ettevõtte ekspordiambitsiooni koduturust ning lähiriikidest kaugemale eesmärgiga kasvatada ekspordi mahtu 10% aastas või tööstusharu keskmisest kõrgemale.
 4. Tõstame protsesside efektiivsust ja taset
  1. Arendame ettevõtte digitaliseerimist ja automatiseerimist eesmärgiga kasvatada tööjõutootlikkust 10% aastas.
 5. Tõstame juhtimiskvaliteeti ja suurendame koostööd
  1. Kujundame ettevõttes innovatsioonikultuuri ja tõstame juhtimise kvaliteeti. 
  2. Teeme julgemalt uute toodete ja teenuste arendamiseks koostööd ülikoolide, partnerite ja teiste ettevõtetega.

Loe ettevõtjate sammude tulemuste mõõtmist siit.

Riigi 8 sammu sammu eesmärk on hoida konkurentsivõimelist majandusruumi ja soodustada innovatsiooni läbi majandusmudeli muutumist.

 1. Tagame riigi investeeringud innovatsiooni ja uurimis-arendustegevustesse
  1. Kasvatame riigi teadus-arendus ja innovatsioonipoliitika investeeringud tasemele 1,5% SKP-st.
  2. Suuname riigieelarvest toetuste ja maksustiimulitena erasektori uurimis- ja arendustegevusse 0,2% SKP-st, nagu OECD-s keskmiselt (Eestis 2020: 0,06%). 
 2. Tagame kõrgema lisandväärtusega investeeringuteks kapitali kättesaadavuse ja Eesti atraktiivsuse välisinvesteeringuteks
  1. Tagame kapitali kättesaadavuse. Euroopa Keskpanga kapitali kättesaadavuse uuringu kohaselt on kapital kättesaadav ehk vähemalt 50% ettevõtjatest hindab, et ettevõttevälise rahastuse saamine pole probleem (Eesti 2023: 18% ettevõtjatest).
  2. Tõstame Eesti atraktiivsust investeerimiskeskkonnana. Välisotseinvesteeringute järgi on Eesti 6. kohal ELis või Ida-Euroopa atraktiivseim investeerimiskeskkond (Eesti 2022: 8. koht).
 3. Tagame kõrgema lisandväärtusega kaupade ja teenuste ekspordiks vajalikud meetmed
  1. Kasvatame Eesti päritolu kaupade ja teenuste ekspordi mahtu 10% aastas, sh kasvatame kõrgema lisandväärtusega ekspordi mahtu.
  2. Tagame kaupade ja teenuste ekspordiks kvaliteetse ja kaasaegse taristu, sh teede-, raudtee-, lennu- ja digitaalsed ühendused.
 4. Hoiame lihtsat, stabiilset ja konkurentsivõimelist maksukeskkonda Hoiame maksukoormuse kuni 34% SKPst, mis on optimaalse ja konkurentsivõimelise maksustruktuuri tunnus.Säilitame pikaajalise investeerimiskindluse ja TAX Foundation’i maksusüsteemi rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelis esikoha.
 5. Tagame kõrgelt kvalifitseeritud töötajate kättesaadavuse ning riikliku haridustellimuse vastavalt majandusarengu vajadustele 
  1. Lihtsustame välistöötajate värbamist OSKA prognoosides tööjõupuudusega valdkondade katmiseks ja viime Eesti OECD Talent attractiveness indexis TOP10 hulka (hetkel 38 riigi hulgas 21.).
  2. Tagame investeeringud inseneride ja uurimis- ning arendustöötajate arvu kasvatamiseks erasektoris. Eesmärk: 4,53 töötajat 1000 elaniku kohta (2022: 2,23 töötajat 1000 elaniku kohta).
 6. Tagame konkurentsivõimelise hinnaga energia kättesaadavuse, mis on eelduseks tootmise kõrgema lisandväärtusega tasemele viimiseks 
  1. Tagame varustuskindluse ja Põhjamaade piirkonnaga sama energia lõpphinna.
 7. Vähendame konkurentsivõimet piiravat bürokraatiat ja tõstame avaliku sektori efektiivsust
  1. Vähendame riigi ja omavalitsuste planeeringute ja lubade otsustusaega kolm korda.
  2. Vähendame ettevõtjate aruandluskohustust 50% võrra läbi automatiseerimise, digitaliseerimise ja andmete nutikama kasutuse.
 8. Viime Euroopa rohelist kokkulepet ellu viisil, mis toetab Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvu
  1. Tagame, et Eesti regulatsioonid ei ole rangemad Euroopa Liidus sätestatust ega kehtesta konkurentsivõimet kahjustavaid piirangud.
  2. Riik toetab keskkonnasõbralike tehnoloogiate loomist, arendamist ning rakendamist läbi soodustuste ja kestlike riigihangete.

Loe riigi sammude tulemuste mõõtmisest siit.

Muutustega kohanemiseks ei tule sobivamat momenti. Parim hetk järgmise sammu astumiseks on nüüd. Alustamiseks on vaja vaid julgust ja tahet.

Loe leppe ja selle täitmise mõõdiukite kohta leppe kodulehelt www.ambitsioononvalik.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields