Avaleht

Ligi 260 suurettevõtetele pannakse energiaauditite kohustus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) valmiv energiamajanduse korralduse seadus seab suurettevõtetele kohustuse hakata läbi viima regulaarseid energiaauditeid.

Seadusest tulenev uus kohustus suurettevõtetele on ettevõttesisese regulaarse, iga 4 aasta järel, energiaauditi läbiviimine seaduses sätestatud tähtajaks – milleks on 6 kuud pärast seaduse jõustumist. Hetkel on teada, et seadus ja selle kõnealused rakendusaktid jõustuvad ilmselt 2016. a lõpus.

Suurettevõtetes energiaauditite läbiviimise kohustus põhineb Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL artiklil 8 ning ministeeriumi kinnitusel tuleb Eestil see direktiiv üle võtta.

Kes on suurettevõte

Suurettevõteteks liigituvad ENMAKS alusel ettevõtted, mis ei ole väikese ega keskmise suurusega ettevõtted, olenemata tegevusalast või energiatarbimise suurusest. Ettevõtete liigitamiseks suuruse järgi on välja töötatud Euroopa Komisjoni mahukad juhendid, kuid lühidalt kokku võttes puudutavad uued nõuded ettevõtteid, kus töötajate arv on 250 või enam VÕI ettevõtte bilansimaht on suurem kui 43 MEUR ja/või müügitulu suurem kui 50 MEUR (emaettevõte või konsolideeritud).

MKM on äriregistri abil välja selgitanud, et energiaauditite läbiviimise kohustus võib puudutada Eestis umbes 260 ettevõtet. Kuna äriregistri andmed on aastate lõikes muutuvad ning ajalise nihkega, käsitletakse suurettevõtete nimekirja indikatiivsena (nimekiri on koostatud 2012. ja 2013. aasta andmete põhjal). See tähendab, et ettevõtjal on õigus tõendada suurettevõtete (nimekirja) hulka mittekuulumist, kui selleks on alust, esitades asjakohaseid dokumente (viimane majandusaastaaruanne). Nimetatud tõendamine toimub siis, kui riik teeb kohustuse üle järelevalvet. Vaata MKMi koostatud nimekirja SIIN

Lihtsustatud energiaauditi plaani võimalus

Arvestades ettevõtete suhteliselt suurt arvu, tänast energiateenuste turu suutlikkust (väike energiaaudiitorite arv) ning kohustuse tähtaja kriitilist iseloomu, pakub MKM välja kohustuse juurutamisel rakendada esimeseks tähtajaks võimalikult lihtsaid nõudeid läbiviidavatele energiaaudititele, milleks on ENMAKSi raames koostatud lihtsustatud energiaauditi plaan.

Energiaaudit üldiselt koosneb energiakasutuse vaatluse ja analüüsi osadest. Vaatluse osas annab energiaaudit ülevaate ettevõtte energiakasutusest, selles käsitletakse energiaallikate kasutamist ettevõttes üksikute allikate (elekter, gaas, küte, kütused jne) ja peamiste kasutamisotstarvete, nt tootmisprotsess, valgustus, hoonete sisekliima tagamine jne, lõikes. Analüüsi osas kirjeldatakse võimalusi energiakasutuse optimeerimiseks, selles hinnatakse energiakasutuse optimeerimise võimaluste tehnilist ja majanduslikku põhjendatust.

Lihtsustatud energiaauditi plaani raames on lubatud ettevõtjal täita ise energiaauditi vaatluse osa – juhend ja näidis vorm selleks on esitatud MKMi kodulehel.

 

Infopäevad vormi analüüsi osa täitmiseks

Kui ettevõte soovib esimeseks tähtajaks täita energiaauditi kohustuse lihtsustatud energiaauditi plaani alusel peab ettevõte (ehk tema esindaja) osalema ühel kolmest koolituspäevast, võttes soovitatavalt arvesse soovituslikku (EMTAK) tegevusalapõhist jaotust, kuna see tagab kõige paremini haakumise just tema ettevõtte energiatarbimise profiiliga ning tutvustamisele tulevate energiasäästumeetmete asjakohasuse.

Koolituspäevad toimuvad 20. ja 27. novembril ning 4. detsembril kell 9.30-16 Keskkonnaministeeriumi (Narva mnt 7a) I korruse saalis.

Ettevõtted jagatud kolme võrdsesse gruppi, vastavalt sarnasustele energiatarbimise profiilis. Profiilidele iseloomulikust lähtuvalt on erinevatel kuupäevadel järgmised teemad ja neile vastav soovituslik ettevõtete jaotus tegevusala järgi (EMTAK koodi esimese 2 numbri järgi):

  • 20. november – Hooned ja kinnisvara (68…), sh

o majutus ja toitlustus (55… kuni 56…);

o info ja side (58… kuni 63…);

o finants ja kindlustus (64… kuni 66…);

o kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (69… kuni 75…);

o avalik haldus, riigikaitse ja kohustuslik sotsiaalkindlustus (84…);

o haridus (85…);

o tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (86… kuni 88…);

o kunst, meelelahutus ja vaba aeg (90… kuni 93…);

o kodumajapidamised tööandjana ja kodumajapidamiste kaupade tootmine ning teenuste osutamine (97… kuni 98…);

o organisatsioonide tegevus (99…);

  • 27. november – Tootmine ja töötlev tööstus (10… kuni 33…), sh

o mäetööstus (05… kuni 09…);

o energiaga varustamine (35…);

o veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (36… kuni 39…);

  • 4. detsember – Transport, logistika, kaubandus ja ehitus, sh o põllumajandus, metsandus ja kalapüük (01… kuni 03…);

o hulgi- ja jaekaubandus (45… kuni 47…);

o veondus ja laondus (49… kuni 53…);

o haldus- ja abitegevused (77… kuni 82…);

o muud teenindavad tegevused (94… kuni 96…);

o ehitus (41… kuni 43…);

Juhul kui ettevõte ei saa osaleda temale soovituslikult ettenähtud koolituspäeval, võib ta valida ühe teistest koolituspäevadest. Iga koolituspäeva alguses on koolitusel osalevate ettevõtete registreerimine – ettevõtte registreerimisega loetakse lihtsustatud energiaauditi plaani analüüsi osa täidetuks. Vastava osalejate nimekirja edastab MKM energiaauditite kohustuse üle järelevalvet tegevale asutusele.

MKM palub ettevõtjatel koolitusele tulekust teavitada meiliaadressil enmaks@mkm.ee

 

Põhjalikumat lisalugemist: https://www.mkm.ee/sites/default/files/151029_suurettevotja_energiaauditi_kohustuse_juhend_koolituse_kutse_aruande_vorm.pdf

 

Täiendav info ja küsimused:

enmaks@mkm.ee

Urmas Raudsaar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna peaspetsialist (6 256 495, urmas.raudsaar@mkm.ee)

Madis Laaniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht (6 256 497, madis.laaniste@mkm.ee)

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields