Avaleht

Koostööprojekt tööandjatega „Sisejulgeoleku valdkonna praktikate koostöökultuuri arendamine“

Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi tulemuslikul arendamisel on võtmekohaks tähenduslik ja väärtustav koostöö tööandjatega, sisuliselt toimiv koostöövõrgustik.

ESF rahastatud koostööprojekt „Sisejulgeoleku valdkonna praktikate koostöökultuuri arendamine“  /SVEPKO/, 04.04.2020 – 30.06.2022 on juba kolmas koostööprojekt tööandjatega. Eelmised projektid olid:  „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt“, SVEPPP (4.02.2019 – 30.10.2020) ja „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteem – ühine vaade tulevikku“, SVEPS (01.03.2017 – 30.09.2018). Projektide käigus oleme koolitanud kutse- ja rakenduskõrghariduseõppe praktikajuhendajaid, seminaridel mõtteid vahetanud praktikatega seotud olulistel teemadel, arendanud erialade ülest praktikate veebikeskkonda https://www.sisekaitse.ee/et/praktika, et toetada praktikajuhendajate professionaalset arengust ja olla ühises infoväljas.

Koostööprojektide fookuses on sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikate erinevate osapoolte vahelise väärtustava ning sisulise koostöökultuuri arendamine, st Sisekaitseakadeemia koostöö Maksu- ja Tolliameti, Tallinna, Viru ja Tartu vanglate, Politsei- ja piirivalveameti, Päästeameti ja Häirekeskuse praktikate ettevalmistamise, läbiviimisega ja tagasisidestamisega seotud võtmeisikutega, sh praktikajuhendajate vahetute juhtidega, koolitus-ja personalivaldkonna inimestega, kes saavad toetada praktikate juhendajate ja praktikantide sisulist koostööd õpiväljundite saavutamiseks praktikaprotsessis ning juhendajate professionaalse arengu toetamiseks. Projekti lisaväärtuseks on see, et kaasatud  on teiste (kõrg)koolide esindajaid.

Praktikaprojektide eesmärgiks on laiendada koostöövõrgustikku nii tööandjate kui ka koostööpartneritega, keskendudes väärtustavat koostööd toetava mõtteviisi kujundamisele, parimate praktikate jagamisele. SVEPS projektis sõnastasime osapoolte ootused ja  vajadused, nende vastutuse ja rolli ning kuulasime ära juhendajate arvamused motivatsiooni ja tunnustamise teemadel, koostasime  praktika hea tava. SVEPPP projektis võtsime vaatluse alla erinevate kolledžite praktikaprotsessi korraldamisega seonduvad tegevused koostöös tööandjatega enne praktikat, praktika ajal pärast praktikat ning sõnastasime praktikaaruande koostamise hea tava. Kõikide projektide tegevused planeerisime koostöös tööandjatega praktikate osapoolte tagasiside põhjal, tegevuste läbiviimiseks pakkusid tööandjad meile tasuta koos õppimist toetavaid koolitusruume.

Aprilli alguses,7.-8.04.22 toimus veebipõhine tagasisideseminar „Tagasiside roll praktikasüsteemi arendamisel – mida, mis eesmärgil ja kuidas?“, kus osales inimesi 15st erinevast kutsehariduskeskusest ja kõrgkoolist. Seminari juhatas sisse Sisekaitseakadeemia õppeprorektor Ingrid Vetka, kes rõhutas praktika tähtsust õppeprotsessis, seda, et tänane praktikant on meie homne tööandja, praktikajuhendaja, õppejõud, siseminister. Oluline on väärtustada praktikajuhendajate tööd, märgata neid ja tunnustada, tööandjatega toimiv koostöövõrgustik on heaks vundamendiks praktikasüsteemi arendamisel.

Eesti Tööandjate Liidu poolt edastas seminarist  osalejatele sõnumi  haridusnõunik Anneli Entson ning pikema esitluse PRÕM projekti praktikasüsteemide hindamise- ja tunnustamissüsteemist tegi arendusjuht Piret Lilover. Oma kooli kogemust jagasid Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledži esindajad ning Sisekaitseakadeemia.

Mõned uitmõtted tagasisideseminarilt:

  • Praktika on suurepärane võimalus tulevasel töökohal toimetulekuks vajalike üldiste oskuste arendamiseks, väärtuste ja hoiakute kujundamiseks (vt lisaks https://oska.kutsekoda.ee/oska-uuring-uldoskustel-on-tooturul-votmetahtsus/)
  • Julgus koostöös tööandjatega tegutseda, genereerida uusi ideid, lahendusi praktikate ettevalmistamisel, läbiviimisel ja tagasisidestamisel (projektipõhine lähenemine annab selleks hea võimaluse), koos õppida, võtta vastutust õpiväljundite saavutamise, tulemusliku praktikaprotsessi eest;
  • Tagasiside küsimine on killustatud erinevate rahulolu ja tagasiside küsitluste vahel, vaadata üle küsimustike sisu ja vorm ning leida parim digikeskkond sisulise tagasiside kogumiseks, kaaluda võimalust koolide ülese ühtse tagasisideküsimustiku koostamiseks – vähem on rohkem!
  • Kujundada praktikate osapoolte suhtumist, hoiakut – mis eesmärgil tagasisidet kogume ja anname, tegeleda tagasiside andmise ja vastuvõtmise kultuuri, tagasiside analüüsi ja tõlgendamise protsessi arendamisega;
  • Tagasiside andmisel on oluline keskenduda positiivsetele muutustele, mida ja mis eesmärgil muuta soovime tulevikuperspektiivis, esitada ettepanekud faktidele toetudes selge, sisulise ja tähendusliku sõnumina.
  • Mõelda läbi, kuidas me kogutud tagasiside dokumenteerime (praktikapäevik, praktikaaruanne, tagasisideküsitluste ja seminaride kokkuvõtted, vilistlaste ja tööandjate rahulolu uuringud jne) – mida, mis eesmärgil ja kuidas? Võimalusel kaasata olulise tagasiside kogumiseks uuringufirmat.
  • Praktikasüsteemi arendamist toetavad koostegemised tööandjatega (vastutuse jagamine, praktikajuhendaja on nagu teine õpetaja koosõppimise protsessis): juhendajate professionaalset arengut toetavad koolitused, praktikamessid, praktikakohtade ühtne andmebaas (tulevaste töökohtade/praktikavõimaluste tutvustamine), kuidas kool toetab praktikakohtade leidmist (karjäärikohvikud, kohtumised vilistlastega), praktikakohtade külastamine, parimate tunnustamisüritused, koostööseminarid, juhendajate osalemine praktikaaruannete kaitsmisel (nt veebis)praktika jne
  • Erinevad võimalused tagasiside kogumiseks – leida oma kooli jaoks sobivamad (nt kirjalikud tagasisideküsitlused veebikeskkonnas, võimalus anda suulist tagasisidet (tagasisideseminarid, tagasiside ümarlauad/mõttekojad, fookusintervjuud jne), sõnastada arendustegevused, määrata vastutajad/eestvedajad ning ajaline raamisik.  
  • Arendada (kõrg)koolide ülese praktikateemalise koostöövõrgustiku tööd koostöös tööandjatega (parima praktika jagamine) – koolide ülesed baaskoolitused praktikajuhendajatele, kovisioonigrupid, kogemusnõustamine, alternatiivsed praktika läbiviimise vormid, üldoskuste teadlik areng praktika ajal (laiem vaade praktikale, praktika lõimimine erinevate erialaainetega), praktikaaruannete koostamine ja kaitsmise erinevad võimalused, praktikate tagasiside kogumine ja arvestamine arendustegevuste planeerimisel, tagasiside analüüsi ja tõlgendamise arendamiseks korraldada kvalitatiivse analüüsi lühikursus jne
  • Pole vaja eeldada ja oletada, vaid küsida praktikate juhendajatelt otse, miks on nende arvates vaja praktikat, sh millist kasu praktikaasutust praktikast saab, miks on juhendajad nõus olema praktikajuhendajad, mis neid motiveerib seda tegema, mis on nende roll ja vastutus enne praktikat, praktika ajal ja pärast praktikat, millist toetust ja tunnustust ootavad juhendajad kooli ja tööandja poolt.

Kõigil seminarist osalejatel oli võimalus jagada oma kooli kogemust ja kuulata, kuidas teised koolid tegutsevad praktikate tagasisidega.  

Teine tagasisideseminar toimub juba 5.-6.05 ja seekord on meil võimalus sisuliseks koostöökohtumiseks oma tööandjatega silmast silma. Koos ametite esindajatega sõnastame väljakutsed/kitsaskohad praktikasüsteemi arendamisel ning genereerime neile erinevaid lahendusi, koostame tööversiooni tagasiside andmise/vastuvõtmise heast tavast ning sõnastame koostöökokkulepped lähitulevikuks.

SVEPKO projektist saate lugeda pikemalt Sisekaitseakadeemia ajakirjast Verbis aut Re 1/2022 (15) https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2863

Tagasisidesüsteemi arendamise koostöös tööandjatega on pikaajaline protsess nagu Tallinna linna ehitamine, mis kunagi valmis ei saa.  Väärtustava, sisulise ja tähendusliku koostöö arendamiseks tööandjatega ei ole vaja palju raha, vaid siirast soovi koos tegutseda selle nimel, et praktika oleks tulemuslik, et praktikandid saaksid võimaluse arendada tulevaseks tööalaseks toimetulekuks vajalikke erialaseid ja üldise oskusi, meie saaksime tutvuda nendega kui tulevaste kolleegidega (nende väärtused).

Koostöös tööandjatega valmiv uus praktikate veebikeskkond (alates 02.06.22 asume uuel veebiaadressil https://www.praktikad.ee), veebipõhised interaktiivsed materjalid, sh loodav e-kursus (baaskoolitus) loovad paindlikke, veebipõhiseid lahendusi praktikatega seotud osapoolte professionaalse arengu toetamiseks ning sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikate koostöövõrgustiku arendamiseks ja hoidmiseks ühes kohas.

Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi arendamist koostöös tööandjatega ESF projektide SVEPS, SVEPPP ja SVEPKO toetusel võib võrrelda lumepalliefektiga, kus iga projekti tegevuste tagasisidest sünnivad koos asjalikud ideed, suurepärane sisend uuteks projektitaotlusteks, koostöisteks tegevusteks tööandjatega praktikasüsteemi arendamisel.

Autor: Merle Tammela, Sisekaitseakadeemia õppeosakonna arendusjuht

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields