Avaleht

Jätkusuutlikkuse integreerimine ELi rahanduspoliitikasse

Koos Euroopa Liidu säästva kasvu rahastamise tegevuskava vastuvõtmisega on Euroopa Komisjon alates 2018. aasta märtsist  uurinud, kuidas integreerida jätkusuutlikkuse kaalutlused oma rahanduspoliitika raamistikku, et mobiliseerida rahalisi vahendeid EL-i energia- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks.

EL-i säästva rahanduse alased õigusaktid on hiljuti välja töötatud paljude finantstegevuste osas, alates varahaldurite avalikustamiskohustustest kuni roheliste võlakirjade standardite ja kliimakriteeriumidega seotud kohustusteni finantsinstrumentides. Selles kontekstis võeti kasutusele taksonoomia määrus (ELi hõlmava klassifitseerimissüsteem) et luua uus majandustegevuse klassifitseerimissüsteem, mida võib pidada roheliseks ja mida seetõttu investorid rahastada soovivad.

Aprilli eelviimasel nädalal võttis Euroopa Komisjon vastu ambitsioonika ja ulatusliku meetmepaketi eesmärgiga parandada EL-is raha liikumist kestlike tegevuste suunas. Meetmete eesmärk on aidata investoritel suunata investeeringud ümber kestlikematesse tehnoloogiatesse ja ettevõtetesse, mis on otsustava tähtsusega Euroopa muutmisel 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Pakett koosneb järgmistest aktidest:

  • Kliimaga seotud EL-i taksonoomia delegeeritud õigusakti eesmärk on toetada kestlikku investeerimist ning teha selgeks, millised majandustegevused aitavad kõige paremini saavutada EL-i keskkonnaeesmärke. Delegeeritud õigusakt on küll Euroopa Komisjoni kolleegiumi poolt heakskiidetud, aga vastu võetakse see ametlikult mai lõpus. 
  • Ettepanek ettevõtjate kestlikkusaruandluse direktiivi  (NFRD) kohta, mille eesmärk on parandada kestlikkust käsitleva teabe liikumist ärimaailmas. See muudab ettevõtjate kestlikkusaruandluse järjepidevamaks, et finantsettevõtted, investorid ja laiem avalikkus saaksid kasutada võrreldavat ja usaldusväärset kestlikkusalast teavet.
  • Kuus delegeeritud seaduse muutmist usalduskohustuste, investeerimis- ja kindlustusnõustamise kohta, et finantsettevõtjad, nõustajad, varahaldurid või kindlustusandjad lisavad kestlikkusaspektid oma menetlustesse ja klientidele antavatesse investeerimisnõuannetesse.

Põhjaliku selgituse vastuvõetud kestliku rahanduse ja EL-i taksonoomia meetmete paketi kohta leiab Euroopa Komisjoni pressiteatest.

BusinessEurope on lisaks koostanud kokkuvõtte kliimaga seotud ELi taksonoomia delegeeritud akti kohta

  • Esimese kliimaga seotud ELi taksonoomia delegeeritud aktiga on hõlmatud umbes 40% börsil noteeritud ettevõtetest sektorites, mis vastutavad peaaegu 80% kasvuhoonegaaside eest Euroopas. Delegeeritud aktis on leevendamise eesmärgiga hõlmatud 88 majandustegevust, kohanemiseesmärgiga hõlmatud 95 majandustegevust.
  • Hõlmamata sektorite hulgas on põllumajandus, energeetika (nt tuuma- ja maagaas) ning teatavad tootmistegevused. Neid plaanitakse käsitleda 2021. aasta neljandas kvartalis eraldi esitatava seadusandliku ettepanekuga, mis käsitleb konkreetselt maagaasi- ja tuumatehnoloogiaid.
  • Komisjon kaalub õigusakti ettepanekut, et toetada teatavate majandustegevuste rahastamist, peamiselt energiasektoris. Sealhulgas gaasi, mis aitab vähendada kasvuhoonegaase nii, et see toetaks üleminekut kliima neutraalsusele kogu käesoleval kümnendil. Selle ettepaneku eesmärk oleks määratleda nende majandustegevuste, sealhulgas olemasolevate investeeringute ajakavad ja vahendusetapid, mis aitavad üleminekuprotsessile kaasa ja on kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega. Selle seadusandliku ettepaneku ajakava ei ole praegu veel esitatud.
  • Taksonoomia määruse kohane kohustuslik aruandlus peaks algama 2022. aasta jaanuarist. Komisjon kavatseb anda juhised esimeseks aruandeaastaks ja tagada, et aruandlusstandardid ei peegeldaks mitte ainult ettevõtte tegevuse praegust taksonoomia ühtlustamist, vaid ka tulevikku suunatud äriplaane. Samuti, et standardid hõlbustaksid nii kapitaliturul kui ka pangal põhinevat finantseerimist. Ettevõtete aruandluskohustus täpsustatakse delegeeritud akti artiklis 8, mis esitatakse lähinädalatel avalikule konsultatsioonile.
  • Lisaks on mõned muudatused määratletud tegevusalades, sealhulgas „naatriumkarbonaadi tootmises”, „elektriliste soojuspumpade paigaldamises ja käitamises”, „energiatõhusate seadmete paigaldamises, hoolduses ja remondis” ning uus tegevus hõlmab ka “teadus-, arendus- ja arendustegevus innovatsioon süsinikdioksiidi otseseks sidumiseks õhus ”. Muudatused teadus- ja arendustegevuses võimaldavad suuremat paindlikkust ja hõlmavad rohkem tehnoloogiaid, eelkõige selliseid tehnoloogiaid, mille eesmärgiks on vähendada heitkoguseid 30% võrra või mis on pühendatud laialdaselt tunnustatud asjakohastele vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiatele või protsessidele.

Järgmised sammud:

Kliimaga seotud ELi taksonoomia delegeeritud akt tõlgitakse kõikidesse ELi keeltesse ja võetakse ametlikult vastu mai lõpus. Peale seda saadetakse tekst ELi nõukogule ja Euroopa Parlamendile, kellel on delegeeritud akti kinnitamiseks või vetostamiseks aega kuni kuus kuud.

Ülevaate kohta saab lisainfot Tööandajate Keskliidu välissuhete nõunik Kristi Sõbralt, kristi@employers.ee.

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields