Avaleht

Euroopa Komisjoni algatused platvormitöö tingimuste parandamiseks

Sel nädalal esitas Euroopa Komisjon ettepaneku meetmete kohta, mille eesmärk on parandada tööplatvormide kaudu töötavate inimeste töötingimusi ja toetada digitaalsete tööplatvormide kestlikku kasvu ELis.  Euroopa Komisjon soovib uute normidega tagada, et digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavad inimesed saavad kasutada tööga seotud õigusi ja neile ette nähtud sotsiaalseid hüvesid. Samuti on kavas pakkuda lisakaitset seoses algoritmilise juhtimisega (st selliste automaatsete süsteemide kasutamisega, mis toetavad või isegi asendavad juhtimisfunktsioone). ELi ühiste õigusnormidega tagatakse suurem õiguskindlus ja võimaldatakse digitaalsetel tööplatvormidel kasutada täies ulatuses ära ühtse turu majanduspotentsiaali ja võrdseid konkurentsivõimalusi.

Komisjoni esitatud pakett sisaldab kolme algatust: teatist (kus tutvustatakse ELi seisukohti ja meetmeid seoses platvormitööga), direktiiv (käsitleb platvormitöö tingimuste parandamist) ja suuniste kavandit (kus selgitatakse konkurentsiõiguste kohaldamist kollektiivlepingute suhtes).

Platvormitöö tingimuste parandamise direktiivis esitatakse kontrollkriteeriumite loetelu, mille alusel tehakse kindlaks, kas platvorm on tööandja. Kui platvorm vastab kriteeriumitele (vähemalt kahele), eeldatakse õiguslikult et ta on tööandja ja selliste platvormide kaudu töötavatel inimestel oleksid seega töö- ja sotsiaalõigused, mis kaasnevad töötaja staatusega. Direktiiviga suurendatakse läbipaistvust ja antakse õigus vaidlustada automatiseeritud otsuseid (nii töötajatele kui ka FIEdele), ning palutakse platvormidel teha riiklikele ametiasutustele kättesaadavaks põhiteave oma tegevuse ja platvormi kaudu töötavate inimeste kohta.

Teatises „Paremad töötingimused tugevama sotsiaalse Euroopa loomiseks. Digiteerimisest saadava kasu igakülgne rakendamine tuleviku tööturul“ kutsub komisjon liikmesriike, sotsiaalpartnereid ja kõiki asjaomaseid osalejaid üles esitama ettepanekuid konkreetsete meetmete kohta, millega parandada platvormitöö tingimusi. Eesmärk on kasutada ära digipöörde eeliseid ja kaitsta Euroopa sotsiaalset turumajandust. Samuti soovib EL olla eeskujuks ja anda oma panuse platvormitöö tulevaste üleilmsete kvaliteedistandardite väljatöötamisse.

ELi konkurentsiõiguse kohaldamist käsitlevate suuniste kavandi osas algatas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni. Kavandatavate suunistega luuakse õiguskindlus ja tagatakse, et ELi konkurentsiõigus ei takista ilma töötajateta füüsilisest isikust ettevõtjatel parandada kollektiivselt oma töötingimusi, sealhulgas tasustamist, juhul kui nad on suhteliselt nõrgal positsioonil, näiteks kui nende läbirääkimisjõud ei ole proportsionaalne. Kavandatavad suunised hõlmavad nii veebipõhiseid kui ka veebiväliseid olukordi.

Euroopa tööandjate keskorganisatsioon BusinessEurope ei ole rahul esitatud ettepanekuga, nad leiavad, et Komisjon on otsustanud pigem teha poliitilise avalduse, mitte pakkuda platvormidele, töötajatele ja nende klientidele tasakaalustatud lahendust. BusinessEurope on arvamusel, et mistahes ELi sekkumine on selle algatuse osas peaks andma selgust selle kohta kuidas platvormitööd saab legitiimselt korraldada, kuid sellele vastupidiselt avaldab kavandatav tööeeldus negatiivset mõju üksikisikute võimalustele tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjatena ja teenuste osutamisele siseturul. Samuti ei ole võimalik platvormi tööpuhul esitada kõigile sobivat ühtset lahendust ning tuleks austada ELi riikide ja sotsiaalpartnerite pädevust määratleda, kes millise töösuhte alusel töötavad.

Kuigi selle algatuse esitamise eel tegi BusinessEurope palju eeltööd ja suhtles Euroopa Komisjoniga, plaanivad nad kindlasti seda ka jätkata nüüd rohkem Euroopa Parlamendi ja Nõukoguga suheldes.

Edasine tegevus: Algatused liiguvad aruteludeks Euroopa Parlamenti ja nõukogule (kus liikmesriikidel võimalus oma seisukohti väljendada). Direktiivi vastuvõtmise korral on liikmesriikidel kaks aastat aega, et võtta see siseriiklikusse õigusesse üle.  ELi konkurentsiõiguse rakendamise kavandatud suuniste kohta on avatud konsultatsioon, et koguda sidususrühmadelt tagasisidet. Seejärel võetakse suunised vastu, mis on komisjonile siduvad ELi konkurentsieeskirjade edasisel tõlgendamisel ja jõustamisel.

Rohkem infot leiate Euroopa Komisjoni lehelt.

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields