Avaleht

Ettepanekud tulumaksuseaduse muutmise eelnõule

Esitasime Rahandusministeeriumile ettepaneku täiendada tulumaksuseaduse muutmise eelnõu võimalusega väljastada ettevõtetele vajadusel siduv eelotsus nende planeeritavatele välisinvesteeringutele ja finantsskeemidele. Samuti soovitasime Maksu- ja Tolliametil või Rahandusministeeriumil töötada välja kirjeldavad näidisjuhtumid hübriidlaenudest, näilistest tehingutest jm seadusemuudatusega ärahoitavatest kaasustest, mispuhul võib ettevõtetel tekkida maksurisk.

Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga soovib Rahandusministeerium üle võtta Euroopa Liidu ema- ja tütaräriühingute direktiivi 2011/96/ muudatused, mille eesmärk on kehtestada ema- ja tütarühingu vaheliste kasumi jaotamise maksete suhtes üldine kuritarvituste vastane säte ning vältida topeltmittemaksustamist hübriidlaenude puhul. Samuti tagatakse residendi ja mitteresidendi võrdne kohtlemine väärtpaberite võõrandamisel saadud kahju arvestamisel ja edasikandmisel.

Peamised muudatused:
– Mitteresidendist isikule antakse võimalus lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud kasust maha arvata ja järgnevatele maksustamisperioodidele edasi kanda selliste väärtpaberite võõrandamisel või tagastamisel või lepingulise investeerimisfondi likvideerimisel saadud kahju, kui ta tõendab, et ei saa seda üheski teises riigis arvesse võtta.
– EL-I liikmesriigi või Šveitsi tulumaksukohustuslasest äriühingu poolt Eesti residendile väljamakstud dividendidele ja mitteresidendi Eestis asuva püsiva tegevuskoha kasumieraldistele kohaldatakse tulumaksuvabastust ainult siis, kui residendist äriühing tõendab, et äriühingul, kellelt dividend on saadud, ei ole õigust seda maksustatavast kasumist maha arvata. Maksuvabastust ei kohaldata, kui MTA tuvastab, et tehing oli näiline, tehtud vaid maksusoodustuse saamiseks. Sarnane regulatsioon nähakse ette hübriidlaenude puhul – kui sellise maksuplaneerimise eesmärgil tehtud makse on laenuintressina saanud ühes liikmesriigis maksuvabastuse, siis maksesaaja riigis on võimalik see dividendina maksustada.

Eelnõu teksti ja seletuskirja leiate siit: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/14c4b396-26c8-466c-8662-4f8dadc6acbe#qcfaS1nh

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields