Avaleht

Avalda arvamust: Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse väljatöötamiskavatsus

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Dokumendis kaardistatakse kümme probleemi, mille lahendamiseks soovitakse muuta Tööturuteenuste ja –toetuste seadust, Maksukorralduse seadust, Töötuskindlustuse seadust, Töölepingu seadust ja Töövõimetoetuse seadust.

Viie seaduse probleemid on koondatud ühte väljatöötamiskavatsusse, sest mitmed neist on seotud enam kui ühe seaduse reguleerimisalaga.

Väljatöötamiskavatsus sisaldab järgmisi probleeme:
1) Sõidu- ja majutustoetusega hüvitatakse sõidukulu elukohapõhise tasuta sõiduõiguse korral;
2) Töövõimetoetust tuleb vähendada varem makstud töötutoetuse võrra mitmeid kordi;
3) Puudub õiguslik alus töövõimetoetuse ja osaliselt töövõime hindamise andmete ning töötamise ja töö eest saadud tasud andmete kandmiseks tööpoliitika infosüsteemi;
4) Töö- ja renditöövahendajad ei täida seadustes sätestatud nõudeid ega järgi võrdse kohtlemise põhimõtteid ning järelevalve nende üle ei ole tõhus;
5) Alusetult saadud tööturuteenuste ja -toetuste ning kindlustushüvitiste kulu tagasinõudmisel puudub kaalutlusõigus;
6) EL tööhõivet soodustavatest toetusest kaasrahastatavate tegevuste elluviimiseks ajutise riigipoolse rahastamisallika leidmine on aeganõudev;
7) EL määruse alusel tuleb luua Euroopa tööturuasutuste võrgustikku (edaspidi EURES võrgustik) liikmete ja partnerite vastuvõtusüsteem;
8) Isik võib temast mitteolenevatel põhjustel jääda ilma töövõimetoetuse ettemaksest;
9) Töövõimetoetuse maksmise tingimused ei soodusta õpingute jätkamist;
10) Töövõimetoetust vähendatakse ebaõiglaselt, kui maksja süül saab isik mitme kuu sissetuleku ühes kuus.

Ootame kommentaare ja ettepanekuid väljatöötamiskavatsusele 04.maiks 2017 aadressil piia@employers.ee.

Väljatöötamiskavatsus

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields