Avaleht

Avalda arvamust: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Aasta alguses oli kooskõlastusringil töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise väljatöötamiskavatsus (VTK) ning praegu on Sotsiaalministeerium saatnud arvamuse avaldamiseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise eelnõu (TTOS eelnõu). Ootame teie tagasisidet hiljemalt 30. märtsiks 2020.a. aadressil piia@employers.ee.

TTOS eelnõuga muudetakse ennekõike töökeskkonna andmekogule esitatavaid nõudeid ja uuendatakse töökeskkonna andmekogu põhimäärust tööelu infosüsteemi (edaspidi TeIS) edasiseks arendamiseks (andmekogu sisaldab TeIS-is töödeldavaid andmeid).

Käesoleva eelnõu eesmärk on TeIS-i kui terviku kasutuselevõtt, et vähendada ettevõtjate ja riigi halduskoormust:

 • Töökeskkonna iseteeninduses luuakse tööandjale abivahend töökeskkonna riskide hindamiseks.
 • Eelnõu suunab tööandjaid töökeskkonna riske hindama TeIS-is oleva töövahendi abil. Riskide hindamise töövahendi loomine aitab suurendada ettevõtete teadlikkust töökeskkonna ja sellega seotud ohtude kohta, võimaldab anda ettevõttele vajalikku abi, otsustustuge ja tagasisidet töökeskkonna parandamisel ning motiveerib ettevõtteid looma ohutuid ja tervislikke töötingimusi. 
 • Andmekogu üks eesmärke on suurendada oluliselt tööandjate võimekust töökeskkonna riskide hindamisel ja tõhustada Tööinspektsiooni nõustamis- ja järelevalvetoiminguid töökeskkonna riskide kontrollimisel.
  Eelnõu kohustab seetõttu tööandjaid koostama töökeskkonna riskide hinnangu TeIS-is või laadima ettevõtte riskianalüüs TeIS-i üles. Kui tööandjal vastavad võimalused puuduvad, on tal võimalik edastada riskianalüüs toimingu tegemiseks Tööinspektsioonile.
 • TeIS-i vastava arenduse valmimisel suletakse ohutu tööelu andmekogu.
  TeIS-i valmimisest arvates on tööandjatel kuue kuu jooksul võimalik ohutu tööelu andmekogus koostatud riskianalüüs alla laadida ja edastada see Tööinspektsioonile.
 • Eelnõu muudatused toetavad ka TeIS-i arendusi, mis võimaldavad Tööinspektsioonil teostada senisest sihitatumat ja efektiivsemat teavitamist ning järelevalvet.
  Tööinspektsioonil tekib võimekus kasutada kontaktivaba ja osaliselt automatiseeritud järelevalvet.
 • Uue nõudena kohustab eelnõu kahte teenuseosutajat teavitama üksteist oma tegevusega seotud ohtudest ja tagama töötegijate ohutuse juhul, kui tööd tehakse ühes töökeskkonnas (eelnõu § 1 punkt 3, eelnõuga uuendatud TTOS § 12 lõige 9). Muudatuse eesmärk on tagada minimaalne kaitse töökeskkonnas, kus ei viibi töötajaid, kuid tegutsevad koos mitu teenuseosutajat.
 • Eelnõu näeb seetõttu ette, et kui teenust osutav füüsiline isik töötab töökohal koos teise ettevõtja töötajatega, siis peab nende tööandja teda teavitama töökohal esinevatest ohtudest teavitama ja juhendama, kuidas neist hoiduda. Samuti tuleb teenuse osutamise lepingu alusel töötavale isikule teha teatavaks päästetööde ja esmaabi korraldus (eelnõu § 1 punkt 3, eelnõuga uuendatud TTOS § 12 lõige 6).
 • Eelnõu kohustab teenuseosutajat teavitama töid korraldavat isikut või tema puudumise korral tööandjaid oma tegevusega seotud ohtudest ja tagama, et tema tegevus ei ohusta töötajaid.
  Kehtivas õiguses see kohustus puudub.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields