Avaleht

Avalda arvamust: Töötervishoiu- ja ohutuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus (VTK)

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks Töötervishoiu ja tööohutuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK).

VTK peamine eesmärk on tööelu infosüsteemi arendamine ning alameesmärgid järgmised:

1. Tagada kõigile vähemalt ühe töötajaga tööandjatele võimalus täita teatud töötervishoiu ja -ohutusnõudeid Tööinspektsiooni töökeskkonna iseteeninduses ning arendada iseteenindust, võimaldades lihtsate ja osaliselt või täielikult automatiseeritud teenustega tõsta tööandjate teadlikkust ja suutlikkust töötervishoiu ja -ohutusnõuete täitmisel.

Töökeskkonna iseteenindust on plaanis arendada erinevates etappides –  täpsemalt on erinevad etapid kirjeldatud VTK-s alates lk.12.

2. Tööinspektsioonil peaks olema võimalik läbi töökeskkonna iseteeninduse pakkuda ettevõtetele personaliseeritud teavitusi koos meeldetuletuste, juhiste ja otsustustoega. Tulevikus võimaldaks töökeskkonna iseteeninduses olevate tööandjale suunatud teenuste kasutamise arvestamine tekitada automaatselt kalkuleeritava reaalajas muutuva riskihinde, võimaldades fokusseerida järelevalvet nii, et tööinspektorid lähevad kohapealset kontrolli teostama eelkõige nendesse ettevõtetesse, kus risk kõrge ja kohapealse kontrolli kasu ka kõige suurem.

3. Arstil peab olema võimalus esitada infosüsteemi abil osaliselt automaatselt täidetud digitaalne tööõnnetuse teatis, mis liigub üle X-tee arsti kasutatavast infosüsteemist Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi.

4. Võimaldada tervisekontrolli otsuste digitaalset vormistamist ja andmete edastamist tervise infosüsteemi ning tööelu infosüsteemi. Inimese tervisega seotud andmed oleksid kättesaadavad tervise infosüsteemist ka teistele arstidele.

Õigusaktides reguleeritakse uue infosüsteemiga vajaminevad õiguslikud muudatused, sealhulgas andmevahetus ning andmeid vahetavate poolte õigused ja kohustused. 

Samuti täpsustatakse õigusaktides Tööinspektsiooni poolt läbiviidavaid menetlusi, andes muuhulgas täiendavaid õiguseid ja luues vajadusel kohustusi automaatsete menetluste läbiviimise võimaldamiseks.

Partnerite ja ettevõtete teavitamise eesmärgil loodi 2019. aasta kevadel tööelu infosüsteemi ja uut töökeskkonna iseteenindust tutvustav projektileht www.tooelu.ee/uus

Projektilehel on tutvustatud arenduse plaani, ajakava ja loodud võimalus liituda uudisvooga, mille kaudu hoitakse liitunuid projekti arengutega kursis. 

Lisaks on projektilehel võimalus anda märku soovist osaleda ettevõtete vajaduste väljaselgitamiseks korraldatavatel vestlustel ja testimistel.

Täies mahus “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse” dokumendiga saab tutvuda siin.

Ootame teie kommentaare eelkirjeldatud väljatöötamiskavatsusele 29.jaanuariks 2020.a. aadressil piia@employers.ee 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields