Avaleht

Avalda arvamust: Töölepinguseaduse muutmise väljatöötamiskavatsus

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Planeeritavad muudatused mõjutavad 7-17-aastaseid töötajaid ning tööandjaid, kes võtavad tööle alaealisi töötajaid – muudetakse alaealiste töötingimusi (tööaeg, ületunnitöö jmt.). Teiseks muudetakse paindlikumaks IT-sektori ja tervishoiutöötajate valveaja regulatsiooni.

Ootame kommentaare ja ettepanekuid aadressil piia@employers.ee hiljemalt 11. maiks 2016.

Töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Kokkuvõte:

Seaduse muutmise eesmärgiks on anda alaealisele võimalus rohkem töötada ning omandada tööharjumust, mis on oluline hilisemas elus töösuhtesse astumisel ning ka töösuhtes püsimiseks. Samas tuleb alaealisele töötajale tagada tõhus kaitse olukorras, kus ta töötab lepingu alusel, mis vastab töölepingu tunnustele.
Samuti on eesmärgiks võimaldada teatud IT-sektori töötajatele ja tervishoiutöötajatele paindlikumat ning konkreetse valdkonna iseloomu arvestavat valveaja regulatsiooni.

Eeldatav regulatsiooni jõustumise aeg on 2017 a. teine pool.

Kokkuvõte planeeritavatest muudatustest

Alaealiste töötingimused

I Alaealistele lubatud tööd

TLS § 7 lõike 5 alusel sätestab Vabariigi Valitsus määrusega 13-14-aastastele või 15-16-aastastele koolikohustuslikele alaealistele lubatud kergete tööde liigid.

Kavandatavad muudatused on järgmised:
TLS § 7 lõige 5 ning selle alusel antud määrus tunnistatakse kehtetuks.

TLS §-le 7 kavatsetakse lisada lõige 41:
„(41) 13-aastase alaealisega võib töölepingu sõlmida eelkõige järgmiste tööde tegemiseks:
1) põllumajandustööd;
2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd;
3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd.“.

II Nõusolek alaealise töötamiseks

Tööinspektsioonilt loa taotlemise kohustuse kaotamiseks 13-14-aastaste alaealiste puhul on kavandatavad muudatused:
TLS § 8 lõige 3 muudetakse järgmiselt:
„(3) Töölepingu sõlmimiseks 7–12-aastase alaealisega taotleb tööandja tegevuskohajärgselt tööinspektorilt nõusoleku. Taotluses esitab tööandja andmed alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste, vanuse ja koolikohustuslikkuse kohta.“.

III Alaealiste tööaeg

Kavandatavad muudatused on järgmised:
TLS § 43, mis muuhulgas reguleerib alaealise tööaega, kavandatakse muuta järgmiselt:
„(4) Kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas, on täistööaeg (lühendatud täistööaeg):
 1) 7–12-aastasel – 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul õppeveerandi kestel väljas pool kooliaega ning 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheaegadel;
 2) 13–14-aastasel või koolikohustuslikul töötajal – 2 tundi päevas ja 12 tundi seitsmepäevase ajavahemiku õppeveerandi kestel väljas pool kooliaega ning 7 tundi päevas ja 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul koolivaheaegadel.

Lõike 4 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

(41) Kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas, on 15-17-aastase töötaja, kes ei ole koolikohustuslik, täistööaeg 8 tundi päevas ja 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

(42) Kui vähemalt 14-aastane alaealine, kes õpib kutseõppeasutuses, läbib praktikat kutseõppeasutuse seaduse tähenduses, siis võib tema tööaeg olla 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

(5) Kokkulepe, millega kohaldatakse summeeritud tööaja arvestust alaealise töötaja suhtes käesoleva paragrahvi lõikes 4 ja § 46 lõikes 31 nimetatud piirangut ületades, on tühine.“.

Muudatus annab tööandjatele võimaluse alaealist töötajat oluliselt rohkem tööle rakendada ning sel juhul ei pea tööandja alaealise tööle võtmiseks oma tööd suures ulatuses ümber korraldama alaealisele kehtivate piirangute järgimiseks.
Lisaks muutub 15-17-aastane mittekoolikohustuslik töötaja täiskasvanud töötajaga võrdsemaks, mille tõttu ei kaota tööandja oluliselt, täiskasvanud töötaja asemel alaealisega töölepingut sõlmides.

IV Alaealise poolt ületunnitöö tegemine

15-17-aastasele alaealisele, kes ei ole enam koolikohustuslik, ületunnitöö tegemise võimaldamiseks soovitakse TLS § 44 muuta järgmiselt:
„(11) 15-17-aastane töötaja, kes ei ole enam koolikohustuslik võib poolte kokkuleppel teha ületunnitööd üksnes juhul, kui see on objektiivselt põhjendatud ning ületunnitöö tegemine ei kahjusta alaealise töötaja tervist. Ületunnitöö ei tohi ületada 80 tundi kalendriaasta jooksul. Alaealisel töötajal on õigus ületunnitöö kokkulepe igal ajal üles öelda.
 
(2) Ületunnitöö kokkulepe 7-14 aastase või koolikohustusliku töötajaga on tühine.
[…]
(41) Tööandja võib nõuda 15-17-aastaselt töötajalt, kes ei ole enam koolikohustuslik, vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatule ületunnitöö tegemist tingimusel, et see töö on ajutine ja tuleb ära teha viivitamata ning täiskasvanuid töötajaid ei ole võimalik tööle rakendada.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud ületunnitöö tegemist ei saa nõuda 7-14-aastaselt või koolikohustuslikult töötajalt, rasedalt ja töötajalt, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele.
[…]
(71) Käesoleva paragrahvi lõikes 41 sätestatud juhul hüvitatakse alaealisele töötajale ületunnitöö vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses vahetult pärast ületunnitöö tegemist.“.

Seoses eelnevate muudatustega, on vajalik ka TLS § 46 muutmine:
„(31) 15-17-aastaste töötajate, kes ei ole enam koolikohustuslikud, tööaeg ei tohi ületada 9 tundi päevas ja 45 tundi nädalas.“.

V Alaealise tööle rakendamise piirang

Kavandatakse TLS § 49 muuta järgmiselt:
„(1) Kokkulepe, mille kohaselt 7-14-aastane või koolikohustuslik töötaja kohustub tegema tööd kell 20.00 kuni 6.00, on tühine.

(11) Kokkulepe, mille kohaselt 15-17-aastane töötaja, kes ei ole enam koolikohustuslik, kohustub tegema tööd kell 22.00 kuni 6.00, on tühine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata, kui 7-14-aastane või koolikohustuslik töötaja teeb kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal täiskasvanu järelevalve all kell 20.00 kuni 24.00.

(21) Käesoleva paragrahvi lõiget 11 ei kohaldata, kui 15-17-aastane töötaja, kes ei ole enam koolikohustuslik, teeb tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse, teeninduse, majutuse ja toitlustuse alal täiskasvanu järelevalve all, kui alaealise kaitseks on selline järelevalve vajalik, kell 22.00 kuni 24.00.“.

VI Alaealiste igapäevane puhkeaeg
kavandatakse TLS § 51 muuta järgmiselt:
„(2) Tühine on kokkulepe, mille kohaselt:
1) 7–12-aastasele töötajale jääb õppeveerandi kestel 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 22 tundi järjestikust puhkeaega ja koolivaheaegadel vähem kui 21 tundi järjestikust puhkeaega;
2) 13–14-aastasele või koolikohustuslikule töötajale jääb õppeveerandi kestel 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 22 tundi järjestikust puhkeaega ning koolivaheaegadel vähem kui 16 tundi järjestikust puhkeaega;
3) 15-17-aastasele töötajale, kes ei ole koolikohustuslik, jääb 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 14 tundi järjestikust puhkeaega;
4) tunnistatakse kehtetuks.“.

VII Alaealiste põhipuhkus

TLS § 56 kohaselt eeldatakse, et alaealise töötaja iga-aastane puhkus on 35 kalendripäeva (alaealise põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti.
TLS § 66 lõike 1 alusel hüvitatakse alaealise põhipuhkuse puhkusetasu põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava osa eest riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.

Muudatusega soovitakse TLS § 56 tunnistada kehtetuks.
Sellega seoses on vajalik ka TLS § 66 lõike 1 muutmine, mis näeb ette põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava osa hüvitamise riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve kaudu.

VIII Tööinspektsiooni järelevalve

Tööinspektsiooni pädevuse laiendamiseks lisatakse TLS 6. peatükki uus paragrahv:
„§ 1151. Tööinspektsiooni järelevalvepädevus
Kui isikuga töö tegemiseks sõlmitud lepingu sisust ilmneb, et leping vastab töölepingu tunnustele (käesoleva seaduse § 1 lõigetes 1 ja 2 sätestatule), siis kohaldatakse selle lepingu suhtes töölepingu kohta sätestatut.“

Valveaeg

Seadusest tulenev kohustus valveaja rakendamisel järgida eranditult töö- ja puhkeaja piiranguid piirab valveaja kasutamise võimalusi. Kehtiva regulatsiooni alusel on teatud valdkondades keeruline töökorralduse vajadustest lähtuvalt valveaja rakendamine.

Leevendust probleemidele tooks valveaja regulatsioon, mis võimaldaks valveaja rakendamisel teha erandi töö- ja puhkeaja nõuete järgimisest. Sellist erandit võimaldataks ainult piiratud tundide arvu ulatuses ning tingimusel, et erandi kohaldamine ei kahjusta töötaja tervist. Samuti on töötajatele ette nähtud valveaja tasu vähemalt 1/5 kokkulepitud töötasust, mis on poole suurem TLS § 49 lõike 1 alusel makstavast tavapärasest valveaja tasust (1/10 kokkulepitud töötasust), kui kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Seega on võimalik kollektiivlepingus kokku leppida valveajatasus, mis on väiksem või suurem kui 1/5 kokkulepitud töötasust, kuid mitte alla 1/10 kokkulepitud töötasust.

Tulenevalt eeltoodust on TLS § 48 kavandatud järgmised täiendused:

(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2  nimetatud piirangut ei kohaldata tervishoiutöötajate ning töötajate osas, kelle põhiliseks tööülesandeks on kriitiliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste ning taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamine (IT tugiteenuseid osutav spetsialist).

(22) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirangut ei kohaldata tervishoiutöötaja ja IT tugiteenuseid osutav spetsialisti osas tingimusel, et selles on töölepingus või kollektiivlepingus kokku lepitud, valveaja kestus 30-päevase ajavahemiku kohta ei ületa 130  tundi ning piirangu kohaldamata jätmine ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.

(23) Käesoleva paragrahvi lõike 22 rakendamisel tuleb töötajale maksta tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/5 kokkulepitud töötasust, kui kollektiivlepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Valveaja eest makstav tasu ei või olla väiksem kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud tasu.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields