Avaleht

Avalda arvamust: Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Euroopa Komisjon on algatanud direktiivi 2004/37  teise muutmise. Direktiiv 2004/37 sätestab meetmed, mida tuleb rakendada, et vältida või piirata töötajate kokkupuudet kantserogeensete ja mutageensete keemiliste mõjuritega ja aidata sel viisil ära hoida haigestumist tööga seotud vähki.

Ohtlikele kemikaalidele on Eestis kehtestatud piirnormid Vabariigi Valitsuse 18.09.2001.a määrusega nr 293 „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“. Direktiivi muudatusega lisandub Eesti jaoks kolm uut ainet ning ühe esitatud aine puhul lisatakse tähistus A „Naha kaudu kergesti absorbeeruv aine“ (vt järgnevat tabelit).

Tabel: Uued ained

Ohtlik kemikaal direktiivis 2004/37

Piirnorm mg/m3

Eestis kehtiv piirnorm mg/m3

Võimalik muudatus Eesti piirnormide määruses

4,4′-Metüleendianiliin CAS 101-77-9

0,08

Lisatakse uue ainena (kantserogeen)

Etüleendibromiid CAS 106-93-4

0,8

Lisatakse uue ainena (kantserogeen)

Mootoriõlid (mineraalõlid)

Lisatakse uue ainena (kantserogeen) ja lisatakse tähistus A „Naha kaudu kergesti absorbeeruv aine“

Trikloroetüleen CAS 79-01-6

Lisatakse tähistus A „Naha kaudu kergesti absorbeeruv aine“

Soovi korral olete oodatud avaldama arvamust Euroopa Komisjoni muudatusettepanekule. Ootame teie tagasisidet hiljemalt 01.02.2017 aadressile mario.kaara@sm.ee.

Direktiivi eelnõu ja lisa on leiate manusest. Lisainfo, sh KOM mõjuanalüüs, on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=2709&moreDocuments=yes&tableName=news.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields