Avaleht

Avalda arvamust: perehüvitiste seaduse muudatused

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks perehüvitiste seaduse (PHS) muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega viiakse ellu vanemapuhkusete ja – hüvitiste  süsteemi II etapi muudatused.

Seni on vanematel lapse eest hoolitsemise eesmärgil olnud võimalik kasutada seitset erinevat vanemapuhkust ja -hüvitist või -tasu, mida hetkel reguleerivad neli seadust ning mida rahastatakse nii riigieelarvest kui ka Eesti Haigekassa eelarve kaudu. Eelnõuga ühtlustatakse erinevate vanemapuhkuste ja -hüvitiste põhimõtted, tuues hüvitiste arvestamise ja maksmise Sotsiaalkindlustusametisse.

Peamised eelnõuga planeeritavad muudatused:

  • rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis liidetakse vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi;

Eelnõuga muudetakse rasedus- ja sünnituspuhkus emapuhkuseks, mida hakatakse tasustama ema vanemahüvitisega.

Emapuhkuse saamise tingimused sätestatakse töölepingu seaduses (edaspidi TLS) ning ema vanemahüvitise saamise tingimused, alused ja kord perehüvitiste seaduses.

  • luuakse võimalus vastavalt isiku soovile võtta vanemahüvitist välja kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni;

Meeldiv on märkida, et meie ettepanekut on arvestatud ning eelnõuga kehtestatakse nõude, et vanemapuhkusele jäämisest või vanemapuhkuse katkestamisest teatab töötaja tööandjale vähemalt 45 kalendripäeva ette, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti (kehtiva õiguse kohaselt 14 kalendripäeva).

  • luuakse vanemahüvitise samaaegse maksmise võimalus mõlemale vanemale kuni kahe kuu ulatuses;

Eelnõuga luuakse lapsevanematele võimalus olla kahe kuu ulatuses koos vanemapuhkusel ja saada selle perioodi eest samal ajal vanemahüvitist, kuid sellisel juhul lüheneb vanemahüvitise maksmise koguperiood proportsionaalselt nende päevade võrra, mille eest vanemad said vanemahüvitist samal ajal.

  • muudetakse lapsepuhkuse tingimusi;

Kehtiva TLS-i alusel on emal või isal (ehk ühel vanemal) õigus saada igal kalendriaastal tasustatud lapsepuhkust kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last, ja kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla 3-aastane laps.

Eelnõuga luuakse mõlemale töises suhtes vanemale võimalus kasutada kümme tööpäeva (mõlema vanema peale kokku 20 tööpäeva) tasustatud lapsepuhkust iga alla 9-aastase lapse kohta kuni lapse 9-aastaseks saamiseni, kuid mitme lapse kohta kokku kõige rohkem 30 kalendripäeva aastas.

Lapsepuhkuse eest makstakse edaspidi hüvitist, mille suurus on 50% PHS alusel arvutatud vanemahüvitisest.

  • laiendatakse lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigust hoolduspere vanematele ning kõigile alaealise uude perre lapsendajatele;
  • luuakse erisused surnuna sündinud laste, enneaegsete laste ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike vanematele.

Seaduse planeeritud jõustumistähtaeg on 1.aprill 2022.a.

Ootame teie arvamusi ja kommentaare eelnõule kuni 21.märtsini 2018 aadressil piia@employers.ee

Tutvuge ka eelnõu, seletuskirja ja seletuskirja lisadega

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields