Avaleht

Avalda arvamust: muudatused alaealiste töötamise regulatsioonis

Sotsiaalministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse muudatused, mis puudutavad alaealistele lubatud töid, alaealise töötamiseks Tööinspektsiooni loa taotlemist, alaealiste tööaega, igapäevast puhkeaega, põhipuhkust ning Tööinspektsiooni järelevalvepädevust. Samuti sätestatakse valveaja rakendamise erand IT tugiteenuseid osutavatele spetsialistidele.

Eelnõuga kaotatakse ära alaealistele lubatud tööde nimekiri ning Tööinspektsioonilt 13-14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimiseks loa taotlemise kohustus.  Vastav kohustus jääb edaspidi kehtima vaid 7-12-aastase alaealise tööle võtmisel. Eelnõuga muudetakse ka alaealiste tööaega puudutavaid sätteid selliselt, et koolikohustuslike alaealiste  puhul eristatakse tööaega õppeveerandi jooksul ja koolivaheajal ning võimaldatakse pikemat tööaega 15-17-aastastele mittekoolikohustuslikele alaealistele.

Samuti kaotatakse  alaealise põhipuhkuse erisus. Kehtiva õiguse kohaselt on alaealise töötaja põhipuhkus 35 kalendripäeva aastas, mille 28 kalendripäeva ületav
osa hüvitatakse tööandjale riigieelarvest. Alaealise põhipuhkus viiakse samale tasemele täisealise töötaja põhipuhkusega (28 kalendripäeva).

Eelnõuga sätestatakse Tööinspektsioonile õiguslik alus töö tegemise suhte sisu hindamiseks. Muudatus annab Tööinspektsioonile seadusliku pädevuse
kvalifitseerida vajadusel näiteks käsundusleping või töövõtuleping ümber töölepinguks.

Ootame kommentaare ja ettepanekuid hiljemalt 04. oktoobriks aadressil piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields