Avaleht

Avalda arvamust: maksukorralduse seaduse muudatused

Avalda arvamust maksukorralduse seaduse ja teiste maksuseaduste muudatuste väljatöötamiskavatsuse osas. Tagasisidet muudatuste kohta anda 20. aprillini aadressil raul@employers.ee. 

Väljatöötamiskavatuse ettepanekud lühidalt:

 • muuta maksusummade ümardamispõhimõtet – sendi asemel ümardada maksusumma eurole;
 • Ühtlustada enammakse tagastamisega seotud terminoloogiat MKS-s ja käibemaksuseaduses;
 • MTA kodulehel avalikustatava maksuvõla juures arvestada ka maksukohustuse täitmatajätmisega seonduvaid nõudeid, sh sunniraha, trahv ja tsiviilhagi. Avaldatava maksuvõla alampiiriks kehtestada 100 eurot. Maksuvõla hulka arvestada ka alusetult tagastatud maksusumma intress;
 • Muuta maksuintresside arvestamist käsitletavaid sätteid: maksuarvestussüsteemis reaalajas arvutatava intressi suuruse avaldamata jätmine, maksuintressi ettevõtlustulust maha arvamine ja selle vähendamine ajatamise korral, maksuintressi kustutamine, maksukohustuslase kasuks arvutatava intressi kandmine ettemaksukonto arvestusse, intressi arvutamine ja sissenõudmine rahvusvahelise ametiabi osutamisel, intressi tasumine tagastusnõude tasaarvestamisel, intressi arvutamata jätmine ning intressinõudele kohaldatavate sätete muutmine;
 • Ühe ja ühtse kontrolliliigi “maksukontroll” loomine üksikjuhtumi kontrolli ja revisjoni asemele;
 • Maksumenetluse ja vastutusmenetluse reeglite ühtlustamine ning erandite selgem väljatoomine, mh variisikute kasutajate vastutusele võtmise lihtsustamiseks;
 • Lubada käibemaksugrupina registreeritud isikute ühise KMD esitamisel tekkinud enammakset kasutada grupiliikmete varasemalt tekkinud individuaalsete maksukohustuste tasaarveldamiseks;
 • Automaatsete maksuotsuste genereerimise infosüsteemi kasutuselevõtmine;
 • Võimaldada MTA-l kasutada (automaatsete) haldusaktide, tõendite ja õiendite koostamisel ning väljastamisel nende usaldusväärsuse kinnitamiseks e-templit;
 • Maksuteadete edastamisest loobumine e-deklaratsioonide esitajatele;
 • MTA infosüsteemide eraõiguslikele arendajatele maksusaladust sisaldavale teabele ligipääsu võimaldamine infosüsteemide hooldamiseks, parandamiseks ja arendamiseks;
 • Töötamise registrisse kanda edaspidi:
  1. Ametinimetused ja töö asukoht (riikliku statistika tarbeks);
  2. FIE abikaasa, kes töötab tema heaks ilma töölepingu ja töötasuta (siiani TSD-l);
  3. Tööaja määr (siiani TSD-l).

 

Terviklikku teksti kavandatavatest muudatustest näeb siit: MKS_VTK_03_2017_1

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields