Avaleht

Avalda arvamust: CO2 piirimehhanismi ja energiamaksustamise direktiivi muutmine

Euroopa Komisjon on välja saatnud kaks Euroopa roheleppe rakenduskavaga seonduvat avaliku konsultatsiooni kutset: CO2 piirimehhanism ja energiamaksustamise direktiivi muutmine. Konsultatsioonid puudutavad vaid osa Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamiseks planeeritud reformidest. Lisaks on plaanis üle vaadata heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) direktiiv, liikmesriikide kliimaeesmärkide jaotuse („jagatud kohustuse“) määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse määrus, energiatõhususe direktiiv, taastuvenergia direktiiv ning autodele ja kaubikutele kehtivad CO2-heite normid

Viidatud lehtedel on võimalik tutvuda ettepanekutega detailsemalt ja ka konkreetsetele küsimustikele vastata. Oleme tänulikud, kui jagate oma seisukohti ja mõtteid nende algatuste osas ka meiega: raul.aron@employers.ee või telefonitsi: 56475111.

Täpsemalt konsulteeritavad ettepanekud:

 1. CO2 piirimehhanism ehk emissioonimahukate toodete maksustamine impordil

Eesmärk on tagada ühetaoline kohtlemine CO2 mahukatele importtoodetele Euroopa Liidu turul, mis muidu poleks kaetud Euroopa emissioonikaubanduse süsteemiga (ETS). Euroopa Komisjon ootab avaliku konsultatsiooni tagasisidet 28. oktoobriks.

Komisjoni konsultatsiooni põhiküsimused:

 • Milline peaks olema meetme disain: süsinikumaks või tollimaks konkreetsete toodete impordil, üldine uus CO2 maks nii EL-s tootmisele kui impordile, mingi muu rahaline kohustus, mis muudaks impordi kulukamaks, või EL ETS süsteemi laiendamine impordile?
 • Rakenduslikud küsimused. Kas mehhanism peaks katma otsest või ka kaudset emissiooni, erinevaid väärtusahela osi, transporti, ainult ETS sektoreid või laiemalt?
 • Milline on majanduslik, keskkondlik, sotsiaalne ja administratiivne mõju?
 1. Energiamaksustamise direktiivi uuendamine

On leitud, et praegune direktiiv ei aita kliimaneutraalsuse eesmärgile piisavalt kaasa ja emissioonitaset pole erinevate energiakandjate maksumäärade puhul piisavalt arvesse võetud. Seega ilmselt on soovfossiilkütustele erandeid vähendada, rohkem energiasisaldusest lähtuda ja potentsiaalselt mõne kütuse miinimumaktsiisi tõsta. Avaliku konsultatsiooni tagasisidet oodatakse 14. oktoobriks.

Komisjoni konsultatsiooni põhiküsimused:

 • Energiamaksustamise direktiivi eesmärk ja mõju Euroopa roheleppe eesmärkidele.
 • Energiakandjate aktsiiside üldine tõstmine ja metoodikamuudatused (määr vastavalt energiasisaldusele vm).
 • Erandite vähendamine ja kaalumine, sh sihtotstarbed, transpordiliigid jm.
 • Biokütuste ja vesiniku soodustamine.
 • CO2 maksu ja aktsiiside koostoime arvestamine (maksukoormuse hindamisel).
 • Maksukoormuse nihutamine nt tööjõult energiatarbimisele.
 • Kompensatsioonimehhanismid nt majapidamistele või ainult madala sissetulekuga gruppidele, ühistranspordile jm.

Lisaks toome välja näited piirimehanismi küsitlusest ja energiamaksustamise direktiivi küsitlusest

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields